PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Proces zarządzania wiedzą w świetle literatury

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy w zakresie procesu zarządzania wiedzą. Jego celem jest przedstawienie koncepcji procesu zarządzania wiedzą, aby wyłonić najistotniejsze teoretycznie i praktycznie etapy. Posłużono się metodą desk research. Analiza procesów zarządzania wiedzą pozwoliła wyłonić cztery najczęściej analizowane etapy. Są to: tworzenie, nabywanie, dyfuzja wiedzy i jej wykorzystywanie. Poza tym analiza ukazała niejednolite nazewnictwo etapów i ich ilość. Świadczy to o sporej rozbieżności wśród badaczy i praktyków co do najistotniejszych z punktu skutecznego zarządzania wiedzą etapów. Różnorodność ta wprowadza chaos w metodyce badań i nie ułatwia badań porównawczych.
EN
The paper reviews the process of knowledge management. Theoretical concepts and practical applications are presented. The analysis of knowledge management processes included in the literature reveals propositions of various knowledge-related actions. The literature features diversified and complex terminology concerning knowledge management processes. This proves the lack of consensus among researchers as far as the most significant, successful knowledge management actions are concerned. This diversity introduces chaos in research methodology and does not facilitate comparative studies.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Beckman T.J., The Current State of Knowledge Management, [w:] J. Liebowitz (ed.), Knowledge Management. Handbook, CRC Press, Boca Raton–London–New York–Washington 1999.
 • Bhatt G.D., Knowledge Management in organizations: Examining the interaction between technologies, technique, and people, “Journal of Knowledge Management” 2001, No. 1.
 • Dudek A., Patalas-Maliszewska J., Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego, 2016, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T2/t2_0035.pdf [dostęp: 10.03.2018].
 • Ford D.P., Trust and Knowledge Management: The Seeds of Success, [w:] C.W. Holsapple (ed.), Handbook on Knowledge Management. Knowledge Matters, Vol. 1, Springer, Berlin–Heidelberg–New York 2004.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Godziszewski B., Istota i główne problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 • Holsapple C.W., Joshi K.D., A Knowledge Management Ontology, [w:] C.W. Holsapple (ed.), Handbook on Knowledge Management. Knowledge Matters, Vol. 1, Springer, Berlin–Heidelberg–New York 2004.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 • King W.R., Knowledge Management and Organizational Learning, [w:] W.R. King (ed.), Knowledge Management and Organizational Learning, Springer, New York 2009.
 • King W.R., Chung T.R., Haney M.H., Knowledge Management and Organizational Learning, “The International Journal of Management Science Omega” 2008, No. 36.
 • Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J., Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa 2010.
 • Kotarba M., Holistyczny model zarządzania wiedzą, [w:] W. Kotarba (red.), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006.
 • Land F., Knowledge Management or the Management of Knowledge?, [w:] W.R. King (ed.), Knowledge Management and Organizational Learning, Springer, New York 2009.
 • Mertins K., Heising P., Vorbeck J. (eds.), Knowledge Management. Concepts and Best Practices, Springer–Berlin–New York 2003, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-24778-4.
 • Mikuła B., Zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • O’Leary D.E., Technologies for Knowledge Assimilation, [w:] C.K. Holsapple (ed.), Handbook on Knowledge Management. Knowledge Directions, Vol. 2, Springer, Berlin–Heidelberg–New York 2004.
 • Padzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Patalas-Maliszewska J., Kłos S., Model zarządzania wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wyników badań z polskich i niemieckich przedsiębiorstw, 2017, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T2/t2_240.pdf [dostęp: 21.03.2018].
 • Perez J.R., Ordonez de Pablos P., Knowledge management and organizational competitiveness: A framework for human capital analysis, “Journal of Knowledge Management” 2003, Vol. 7(3).
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P., Spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 216.
 • Spek R. van der, Spijkervet A., Knowledge Management: Dealing Intelligently with Knowledge, [w:] J. Liebowotz, L.C. Wilcox (eds.), Knowledge Management and its Integrative Elements, CRC Press, Boca Raton–New York 1997.
 • Staniewski M.W., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2008.
 • Stańczyk-Hugiet E., Dyfuzja wiedzy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 10.
 • Stor M., Kulturowe bariery dzielenia się wiedzą w organizacjach międzynarodowych w Polsce – wyniki badań empirycznych w zakresie kadry menedżerskiej, [w:] A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, TNOiK – Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Wyrozębski P., Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach – wyniki badań, „e-Mentor” 2011, nr 5, www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/spis-tresci/numer/42 [dostęp: 10.04.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.