PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Wpływ przeterminowanych należności na kondycję polskich przedsiębiorstw – analiza branżowa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy analizy zjawiska i konsekwencji odroczonego terminu płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami. Zwrócono uwagę na fakt, że zdecydowana większość podmiotów jest stale narażona na negatywne konsekwencje tego zjawiska. Ponadto dokonano analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstw i wpływu na nią przeterminowanych należności w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki. Zaprezentowano stanowisko przedsiębiorców dotyczące opóźnień płatniczych oraz ich przyczyn. Omówiono problem przeterminowanych należności w przekroju branżowym, uwzględniając cechy charakterystyczne dla poszczególnych branż. Zwrócono uwagę na fakt, iż nieterminowe płatności stanowią jedną z podstawowych przyczyn kłopotów finansowych przedsiębiorstw, które w ostateczności mogą skutkować ich upadłością. Jednocześnie zasygnalizowano, że to samo zjawisko wywołuje różne konsekwencje w różnych podmiotach w zależności od ich wielkości.
EN
The article deals with an analysis of the phenomenon and consequences of deferred payments in transactions between companies. It paid attention to the fact that the vast majority of entities are constantly exposed to the negative consequences of this phenomenon. In the content, an analysis of the current situation of enterprises and the impact of overdue receivables in key sectors of the Polish economy have been discussed. The position of entrepreneurs concerning payment delays and their causes has been presented. The issue of overdue receivables is discussed in the branch cross-section, taking into account the characteristics of particular sectors. The attention has been drawn to the fact that delinquent payments are one of the main causes of the financial troubles of businesses that may ultimately result in their bankruptcy. At the same time, it was signaled that the same phenomenon produces different consequences in different entities depending on their size.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • A Guide to Trade Credit Insurance, International Credit Insurance & Surety Association, Anthem Press, New York 2015.
 • Atradius Payment Practices Barometer, Survey Results for Eastern Europe, May 2016, https://atradius.pl/documents/payment-practices-barometer-eastern-europe-regional-report-2016-ppbee1601en.pdf [dostęp: 08.11.2016].
 • Białowolski P., Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Styczeń 2016 r. Informacja sygnalna, Projekt badawczy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, 2016, https://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty [dostęp: 08.11.2016].
 • Connel W., The Economic Impact of Late Payments, Economic Papers 531, September 2014.
 • Corporate insolvencies in Europe, 2014/2015, Creditreform, www.creditreform.com/fileadmin/user_upload/CR-International/local_documents/Analysen/Insolvencies_in_Europe_2014-15.pdf [dostęp: 08.11.2016].
 • Dankiewicz R., Wpływ ubezpieczenia kredytu kupieckiego na wyniki działalności przedsiębiorstw, [w:] K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • European Payment Report, Intrum Justitia, 2016.
 • Jones P.M., Trade Credit Insurance, “Primer Series on Insurance. The World Bank” 2010, No. 15.
 • Lisowski J., Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Lista upadłości firm, www.coig.com.pl/lista-upadlosci-firm.php [dostęp: 08.11.2016].
 • Raport BIG. Indeks zatorów płatniczych, BIG InfoMonitor S.A., maj 2016, www.big.pl/download/raporty/raport_big_30_edycja.pdf [dostęp: 08.11.2016].
 • Sierpińska M., Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 198.
 • Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Petros, Łódź 2007.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978).
 • Ziętek-Kwaśniewska K., Opóźnione płatności i ich konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw w Polsce, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2014, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.