PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Polskie obszary metropolitalne a wybrane komponenty kapitału ludzkiego – analiza na podstawie samooceny kompetencji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto tematykę dotyczącą oceny zasobów wybranych elementów kapitału ludzkiego w odniesieniu do obszarów metropolitalnych. Analiza została przeprowadzona w dwóch ujęciach: dokonano porównania poziomu kompetencji deklarowanych przez mieszkańców obszarów metropolitalnych i respondentów z pozostałych jednostek terytorialnych oraz przeprowadzono ocenę różnic istniejących wewnątrz obszarów metropolitalnych w sensie zestawienia miast centralnych i otaczających je stref zewnętrznych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z ogólnopolskiego badania sondażowego, stosując ujęcie ilościowe – porównano przeciętne wyniki oraz zastosowano wykresy asocjacji w celu zidentyfikowania największych odchyleń w tabelach kontyngencji. Przeprowadzona analiza pozwoliła sformułować wnioski o występowaniu istotnych różnic w zasobach kompetencji i przewadze obszarów metropolitalnych w tym zakresie.
EN
The paper is focused on assessing the resources of selected human capital elements in regard with metropolitan areas. The analysis is conducted in two ways: a comparison is made between the level of competences declared by metropolitan residents and respondents from other territorial units as well as the differences within metropolitan areas are examined in the sense of confronting their central cities and the surrounding outer zones. The study is based on nationwide survey data and the quantitative approach is used – average results are compared and association plots are used to identify the largest deviations in contingency tables. The analysis leads to the conclusions that there are significant differences in the level of the competences and an advantageous situation in this regard occurs in the metropolitan areas.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Cohen A., On the graphical display of the significant components in a two-way contingency table, “Communications in Statistics – Theory and Methods” 1980, Vol. 9(10), DOI: https://doi.org/10.1080/03610928008827940.
 • Danielewicz J., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Danielewicz J., Markowski T., Zarządzanie w obszarze metropolitalnym – podejście instytucjonalne, „Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” 2008, nr 237.
 • Friendly M., Visualizing categorical data, SAS Institute Inc., Cary NC 2000.
 • Friendly M., Meyer D., Discrete Data Analysis with R: Visualization and Modeling Techniques for Categorical and Count Data, CRC Press, Boca Raton 2015.
 • Górniak J. (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r., PARP, Warszawa 2014.
 • Jabłoński Ł., Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Lackowska M., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Meyer D., Zeileis A., Hornik K., Visualizing independence using extended association plots, [w:] K. Hornik, F. Leisch, A. Zeileis (eds.), Proceedings of the 3rd International Workshop on Distributed Statistical Computing, 2003, www.R-project.org/conferences/DSC-2003/Proceedings [dostęp: 26.06.2017].
 • Nowak M.J., Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych. Koncepcje planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • PARP, Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Badania ludności, 2013, https://bkl.parp.gov.pl/pobierz.html/kwestionariusze_IV_2013.7z [dostęp: 25.06.2017].
 • Pasterz T., Kapitał ludzki, wiedza i innowacje jako czynniki wzmacniające funkcje metropolitalne miast wojewódzkich, na przykładzie Rzeszowa – stolicy regionu podkarpackiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 246.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Unia Metropolii Polskich, Z atlasu UMP, 2013, www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2013/09/Waga_ subregionow_w_rozwoju_wojewodztwa_Z_Atlasu-UMP1.pdf [dostęp: 26.06.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.