PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Wykorzystanie instrumentów finansowych jako źródło dywersyfikacji przychodu przedsiębiorstw

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność gospodarcza każdego podmiotu wymaga podejmowania decyzji dotyczących tego, w jaki sposób angażować posiadane zasoby, aby maksymalizować swoje korzyści. Jedną ze strategii w tym zakresie jest dywersyfikacja źródeł przychodu. W artykule dokonano analizy, w jakim rozmiarze wybrane spółki przemysłowe, notowane na polskim rynku giełdowym, angażują swoje środki w długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe. Analiza obejmuje lata 2010–2014. Uzyskane wyniki wskazują na to, że przedsiębiorstwa stosują w omawianym zakresie odmienne strategie, a zaangażowanie niektórych z nich w aktywa finansowe jest istotne z punktu widzenia rozmiaru ich aktywów.
EN
Economic activity of each entity requires making decisions how to engage their resources in order to maximize their benefits. One of the strategy in this regard is to diversify sources of income. The paper analyzes the degree of the financial involvement of the selected industrial companies, listed on the Polish stock market in the long and short-term financial assets. The analysis covers the period 2010–2014. The results indicate that companies apply different strategies and the involvement some of them in the financial assets is important from the point of view of the size of their assets.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Kasprzak-Czelej A., Możliwości dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4.
 • Kudełko J., Dywersyfikacja działalności jako strategia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Cuprum, Wrocław 2006.
 • Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 2001.
 • Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011.
 • Sprawozdania roczne badanych spółek za lata 2010–2014.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.