PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Dary finansowe jako transfery rodzinne w świetle wyników badań własnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sformułowana w artykule hipoteza badawcza brzmi: Młode pokolenie dorosłych dzieci Polaków jest beneficjentem netto rodzinnych transferów finansowych o charakterze bezzwrotnym. Wśród celów artykułu znalazło się rozpoznanie skali, częstotliwości oraz kierunków przekazywania i otrzymywania darów finansowych przez spokrewnione gospodarstwa domowe. Wykorzystane metody badawcze to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, proste metody statystyczne, metoda sondażu diagnostycznego. Z przeprowadzonych w 2018 r. badań ankietowych wynika, że 39,9% Polaków w ciągu ostatnich 6 miesięcy udzieliło wsparcia finansowego swoim krewnym, zaś mniejszy odsetek (28,6%) respondentów zadeklarował, że w tym okresie otrzymał od rodziny darowiznę pieniężną. Osoby poniżej 24. roku życia stanowią jedyną grupę wiekową, która więcej wsparcia finansowego otrzymuje, niż przekazuje. Prywatne transfery finansowe mają głównie charakter międzypokoleniowy, ponieważ najwięcej przepływów zachodzi między rodzicami a dorosłymi dziećmi.
EN
The article presents the following research hypothesis: A young generation of adult children of Poles is a net beneficiary of family financial transfers of a non-returnable nature. The article purposes are as follows: analyzing the scale, frequency, and directions of transferring and receiving financial gifts by akin households. The applied research methods included: critical analysis of the subject literature, simple statistical methods, method of a diagnostic survey. The survey studies, conducted in 2018, have shown that 39.9% of Poles provided financial support to their relatives in the last 6 months, while a smaller percentage (28.6%) of respondents declared that in the same period received a monetary donation from the family. Population under the age of 24 represents the only age group which receives more financial support than actually provides. Private financial transfers are predominantly of an intergenerational nature, as the majority of transfers occur between parents and adult children.
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
References
 • Bell D., Modes of Exchange: Gift and Commodity, “The Journal of Socio-Economics” 1991, Vol. 20(2), DOI: https://doi.org/10.1016/S1053-5357(05)80003-4.
 • Czapiński J., Góra M., Świadomość emerytalna Polaków, Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego, Warszawa 2016.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 • Czerwonka M., Staniszewska A., Miejsce daru i filantropii w ekonomii, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2/4.
 • Kania A., Altruizm w gospodarce, czyli ekonomia daru w teorii i w praktyce, [w:] K. Poznańska, K.M. Kraj (red.), Ekonomia, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015.
 • Kessler D., Masson A., Pestieau P., Trois vues sur l’heritage: la famille, la propriete, l’Etat, « Economie et Prevision » 1991, n° 100–101.
 • Kohli M., Private and Public Transfers between Generations: Linking the Family and the State, “European Societies” 1999, Vol. 1(1), DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.1999.10749926.
 • Kohli M., Künemund H., Intergenerational Transfers in the Family: What Motivates Giving?, [w:] V.L. Bengtson, A. Lowenstein (eds.), Global Aging and Challenges to Families, New York 2003.
 • Mauss M., Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w:] Socjologia i antropologia, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
 • Michoń P., Transfery międzypokoleniowe w rodzinie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, nr 3.
 • Szukalski P., Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna – przegląd badań prowadzonych w krajach rozwiniętych, „Polityka Społeczna” 2002, nr 8.
 • Świecka B., Świadczenie 500 plus jako transfer międzypokoleniowy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, nr 9(3).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 2017, poz. 833).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_137-145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.