PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We właściwej konstrukcji budżetu zadaniowego mierniki stanowią jeden z najistotniejszych elementów, który warunkuje prawidłową ocenę stopnia osiągnięcia celu poprzez wykonane zadania i działania. Celem niniejszych badań jest pokazanie różnic w kwantyfikacji wydatków na kulturę w budżecie Polski i Francji. W efekcie hipoteza badawcza jest następująca: Ze względu na zbliżony charakter w prowadzeniu polityki kulturalnej w budżecie Polski i Francji powinny występować te same metody kwantyfikacji zadań i programów. W opracowaniu zastosowano metodę porównawczej analizy opisowej. Przeprowadzona analiza przykładowych wydatków w obrębie wybranego zadania i programu ma wykazać, czy zachowano konsekwencję w określeniu mierników, czy dokonano zmian koniecznych do właściwej oceny stopnia realizacji celów. Ze względu na różne daty wprowadzania budżetu zadaniowego w porównywanych krajach, przyjęty dla Polski okres badawczy przypada na lata 2009–2016, natomiast w przypadku Francji dotyczy lat 2006–2016.
EN
Indicators are one of the most important elements in the appropriate structure of performance budgeting, because they allow to assess the degree of goal achievement through the tasks and activities performed. The aim of this study is to show differences in the quantification of culture expenditure in the budget of Poland and France. As a result, the research hypothesis is as follows: Due to the similar nature in the conduct of cultural policy, the same methods of quantifying tasks and programs should exist in the budget of Poland and France. We use as a research method the comparative descriptive analysis. The analysis of exemplary expenditures within the selected task and program is to show whether consistency in determining the measures has been preserved and necessary changes have been introduced to properly assess the objectives achievement. Due to different dates of the performance budget introduction in both countries, the analysis is for the years 2009–2016 in the case of Poland and for the years 2006–2016 in the case of France.
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
References
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2006, République Française, Paris 2007.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2007, République Française, Paris 2008.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2008. République Française, Paris 2009.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2009. République Française, Paris 2010.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2010. République Française, Paris 2011.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2011. République Française, Paris 2012.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2012. République Française, Paris 2013.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2013. République Française, Paris 2014.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2014. République Française, Paris 2015.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2015. République Française, Paris 2016.
 • Direction du Budget, Culture, Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances, Annexe au Projet de loi de règlement pour 2016. République Française, Paris 2017.
 • GUS, Finanse kultury w latach 2007–2015, Kraków 2016.
 • www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-zadaniowy/baza-miernikow [dostęp: 10.01.2018].
 • Ministerstwo Finansów, Zmiany w systemie budżetu zadaniowego w 2016 r. Analiza własna i postulaty dysponentów, Warszawa 2015.
 • NIK, Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej, Warszawa 2016.
 • Postuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy – wprowadzenie. Znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, [w:] M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2009 r., Warszawa 2010.
 • Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r., Warszawa 2011.
 • Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2011 r., Warszawa 2012.
 • Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r., Warszawa 2013.
 • Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2013 r., Warszawa 2014.
 • Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2014 r., Warszawa 2015.
 • Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2015 r., Warszawa 2016.
 • Rada Ministrów, Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r., Warszawa 2017.
 • Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., Warszawa 2017.
 • Rada Ministrów, Ustawa budżetowa na rok 2012. Uzasadnianie, t. 2: Omówienie. Wydatki państwa w układzie zadaniowym, Warszawa 2011a.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. 2015, poz. 955 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_147-157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.