PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Analiza porównawcza unii kredytowych w państwach bałtyckich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to identify the differences between credit unions in the Baltic states and draw conclusions about their poor development in the countries studied. The analysis show that in all the Baltic states the role of credit unions in providing access to banking services in the Baltic states is relatively low inadequate to the demographic and economic potential of these countries. Credit unions in the Baltic countries are not a homogeneous group. The differences relate to the principles of functioning, level of development, development dynamics and financial situation. The most advanced in terms of the level of development is Lithuanian credit union system.
PL
Analiza porównawcza miała na celu identyfikację podobieństw i różnic między systemami unii kredytowych krajów bałtyckich oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu rozwoju. Z badań wynika, że we wszystkich badanych krajach rola unii kredytowych w zapewnianiu dostępności do usług bankowych jest relatywnie niska oraz nieadekwatna do potencjału demograficznego i gospodarczego badanych krajów. Unie kredytowe w krajach bałtyckich nie stanowią jednorodnej grupy. Sytuacja systemów unii kredytowych jest zróżnicowana pod względem zasad funkcjonowania, poziomu rozwoju, dynamiki rozwojowej i sytuacji finansowej. Najbardziej zaawansowany pod względem poziomu rozwoju i rozwiązań instytucjonalnych jest system unii kredytowych na Litwie.
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
References
 • Cichy J., Sektor bankowy Estonii, [w:] J. Cichy, B. Puszer (red.), Sektory bankowe w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
 • Credit Union Law, Published in Latvijas Vēstnesis No. 60 of 18 April 2001, Text consolidated with the amending law of 20 November 2003, www.fktk.lv/en/law/credit-unions/laws/4226-credit-union-law.html [dostęp: 10.01.2018].
 • Credit unions see rise in demand for loans, 2015, https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/credit-unions-see-rise-in-demand-for-loans.a122860 [dostęp: 10.01.2018].
 • Dubauskas G., Sustainable Growth of the Financial Sector: The Case of Credit Unions, “Journal of Security and Sustainability Issues” 2012, Vol. 1(3).
 • Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A., Transformacja systemów bankowych w wybranych krajach bałtyckich, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015.
 • Igarytė J., Ramanauskas J., Lietuvos kredito unijų sistemos vystymosi tendencijų ir perspektyvų vertinima, “Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” 2011, Vol. 4(28).
 • Jasevičienė F., Kėdaitis V., Vidzbelytė S., Credit union’s activity and factors determining the choice of them in Lithuania, “Ekonomika” 2014, Nr. 1.
 • Karafolas S. (ed.), Credit Cooperative Institutions in European Countries, Springer, 2016.
 • Kaupelytė D., McCarthy O., Risk Management in Lithuanian and Irish Credit Unions: Trends and Impacts on Latvia: Review of the Financial System, OECD, 2016.
 • Latvia: Review of the financial system, OECD, 2016.
 • Levišauskaitė K., Kaupelyte D., Credit Unions in Lithuania, their Regional Development and Perspectives, “Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai” 2003, Nr. 26.
 • Lithuania: Review of the financial system, OECD, 2017.
 • Liutvinskienė J., Credit Unions’ System in Lithuania, 2014, www.emnconference.org/archives/lisbon2014/images/lisbon/Workshops_Outputs/Credit_unions_in_Lithuania.pdf [dostęp: 27.08.2018].
 • Liutvinskienė J., Meskauskaite-Cilliers J., Credit Unions in Lithuania, [w:] S. Karafolas (ed.), Credit Cooperative Institutions in European Countries, Springer, 2016.
 • Markiewicz M., Transformacja sektora bankowego krajów bałtyckich, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 30.
 • Mavrenko T., Cooperative Savings and Credit Unions in Latvia, [w:] S. Karafolas (ed.), Credit Cooperative Institutions in European Countries, Springer, 2016.
 • Mavrenko T., Development of Microfinance in Latvia: New Look at Savings and Credit Unions, “Journal of Business Management” 2011, No. 4.
 • Mavrenko T., Management Principles in Socially Inclusive Microfinance Institutions: Experience of Latvian Cooperative Savings and Credit Unions, “Social Science” 2013, Vol. 2(80).
 • Mazure G., Performance of International Credit Unions Movement. Proceedings of the 2016 International Conference, “Economic Science for Rural Development” 2016, No 43.
 • Quarterly result of credit unions in Lithuania – modest profit, 2017, www.baltic-course.com/eng/finances/?doc=130110 [dostęp: 10.01.2018].
 • Račkauskas M., Levišauskaitė K., Possible changes in the performance of credit unions according to new central bank regulations, “Taikomoji Ekonomika: Sisteminiai Tyrimai” 2013, Nr. 7/2.
 • Review of the Activities of Credit Unions 2017, Lietuvos Bankas. Eurosistema, Vilnus 2018.
 • Review of the Activities of the Lithuania Central Credit Union 2017, Lietuvos Bankas. Eurosistema, Vilnus 2017.
 • Roos A., Óun J., Credit Unions in Estonia, [w:] S. Karafolas (ed.), Credit Cooperative Institutions in European Countries, Springer, 2016.
 • Savings and Loan Associations Act, 1999, www.riigiteataja.ee/en/eli/514112013018/consolide [dostęp: 31.08.2018].
 • Tafenau E., Saving and loan associations vs. commercial banks in Estonia: Responses to the financial crisis, ERSA conference papers ersa15p1308, European Regional Science Association, 2015.
 • World Council of Credit Unions. Statistical Report, 2010–2015, www.woccu.org [dostęp: 26.04.2018].
 • World Council of Credit Unions. Statistical Report, 2010–2016, www.woccu.org [dostęp: 26.04.2018].
 • World Council of Credit Unions. Statistical Reports, 2010–2016, www.fktk.lv/en/statistics/credit-unions/quarterly-reports.html [dostęp: 26.04.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_15-28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.