PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw – bariery wiarygodnego stosowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to evaluate the state of research, in the national reference literature, on the discriminatory methods for evaluating the financial standing and the risk of business failure. In the reference literature, it is still perceived that discriminatory methods are ascribed, in a manner unauthorized from the methodological point of view, the value of timeless and sector universality. Critical reference has been made to numerous cases of simplifications and methodological errors that occur in the national literature on the subject.
PL
W artykule podjęto próbę oceny stanu badań w krajowej literaturze przedmiotu nad metodami dyskryminacyjnymi w ocenie kondycji finansowej oraz ryzyka upadłości przedsiębiorstw. W literaturze nadal dostrzegane jest przypisywanie metodom dyskryminacyjnym, w sposób nieuprawniony z metodycznego punktu widzenia, waloru ponadczasowej oraz sektorowej uniwersalności. Krytycznie odniesiono się do licznych przypadków uproszczeń i błędów metodycznych występujących w krajowej literaturze przedmiotu.
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
References
 • Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Wykorzystanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2012, nr 96.
 • Ćwiąkała-Małys A., Łagowski P., Zastosowanie modeli ostrożnościowych do oceny kondycji finansowej publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, nr 11, cz. 2.
 • Folwarski M., Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością – zastosowanie na rynku bankowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 98.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 • Gołębiowski G., Żywno K., Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych, „Współczesna Ekonomia” 2008, nr 7.
 • Gruszczyński M., Błędy doboru próby w badaniu bankructw przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2017, nr 3.
 • Grzegorzewska E., Runowski H., Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2008, t. 95, z. 3/4.
 • Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6.
 • Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, nr 5.
 • Iwanowicz T., Empiryczna weryfikacja hipotezy o przenośności modelu Altmana na warunki polskiej gospodarki oraz uniwersalności sektorowej modeli, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2018, nr 96.
 • Iwanowicz T., Ocena założenia o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia biegłych rewidentów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 95.
 • Juszczyk S., Balina R., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 78.
 • Juszczyk S., Balina R., Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w wybranych branżach, „Ekonomista” 2014, nr 1.
 • Kalupa Ł., Model H-score w badaniu kondycji małych i średnich przedsiębiorstw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 4.
 • Kasjaniuk M., Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiębiorstw, „Barometr Regionalny” 2006, nr 6.
 • Kitowski J., Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody Edwarda Altmana w krajowej literaturze przedmiotu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 182.
 • Kitowski J., Krytyczna analiza stosowania metody Edwarda Altmana w badaniu sprawozdań finansowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018 (w druku).
 • Kitowski J., Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4, cz. 3.
 • Kitowski J., Stan badań nad wiarygodnością diagnostyczną modeli dyskryminacyjnych, „Annales UMCS. Sectio H” 2017, nr 5, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.179.
 • Kopczyński P., Ocena zdolności do kontynuowania działalności polskich spółek giełdowych w czasie kryzysu z wykorzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, nr 91.
 • Korol T., Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Lichota W., Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej, „Annales UMCS. Sectio H” 2017, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.217.
 • Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.
 • Mosionek-Schweda M., Model Altmana jako narzędzie do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 342.
 • Ożóg A., Wojnar J., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej i modeli analizy dyskryminacyjnej, „Przedsiębiorstwo i Finanse” 2015, nr 4.
 • Pitera R., Metody oceny kondycji finansowej spółki akcyjnej. Studium przypadku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 440.
 • Pochopień J., Balina R., Skuteczność zagranicznych modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw transportu drogowego towarów, „Logistyka” 2012, nr 6.
 • Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 • Prusak B., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw – fakty i mity, [w:] Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.
 • Rogowski W., Dylematy i problemy związane z wykorzystywaniem w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007, nr 1159.
 • Rusiecki K., Białek-Jaworska A., Systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstw z sektora budowlanego – porównanie analizy dyskryminacyjnej i modelu logitowego, „Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo” 2015, nr 43.
 • Szewc-Rogalska A., Źródła ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw, „Nauki o Finansach” 2015, nr 3.
 • Śmiglak-Krajewska M., Just M., Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1, cz. 3.
 • Wardzińska K., Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, „Economy and Management” 2012, nr 3.
 • Wędzki D., Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2005, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_51-59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.