PL EN


2018 | 52 | 3 |
Article title

Strategia wypłat dywidend niezależnych od zysku za ostatni rok obrotowy. Przykład Grupy Żywiec S.A.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz więcej spółek notowanych na GPW, podobnie jak na rozwiniętych rynkach kapitałowych, wypłaca dywidendy, których kwoty w niewielkim stopniu zależą od zysku za poprzedni rok obrotowy. W tym celu spółki tworzą dywidendowe fundusze rezerwowe (DRF), które umożliwiają im swobodniejszą politykę dywidendową. Na szczególną uwagę zasługuje strategia stosowana w ostatnich latach przez Grupę Żywiec S.A., która w każdym roku część zysku netto przeznacza na DRF, a jednocześnie dywidendę wypłaca z pozostałej części zysku netto za ostatni rok obrotowy oraz z DRF utworzonego w poprzednim roku. W artykule dokonano szczegółowej analizy tej strategii, pokazując jej wpływ na uniezależnienie wypłat od zysku za ostatni rok i wprowadzając pojęcie zysku do podziału, który urealnia stopę wypłaty dywidendy. Postawione hipotezy zweryfikowano za pomocą modeli Lintnera.
EN
More and more companies listed on the Warsaw Stock Exchange, as well as developed on capital markets, pay dividends, which amounts to a small extent depend on the profit for the last financial year. To this end, the companies form dividend reserve funds (DRF), which allow them to freer dividend policy. Special attention deserves strategy applied in recent years by the Żywiec Group S.A., which each year a portion of the net profit spends on DRF and at the same time, the dividend is paid with the rest of the net profit for the last financial year and the DRF which was created in the previous year. In the article detailed analysis of this strategy was carried out by showing its impact on independent payments from profit for the last year and by introducing the concept of profit for distribution, which realigns the dividend payout ratio. The hypothesis were verified using Lintner’s partial adjustment models.
Year
Volume
52
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-07
Contributors
References
 • Beer statistics, The Brewers of Europe, Brussels 2017.
 • Bulan L., Subramanian N., The Firm Life Cycle Theory of Dividends, [w:] H.K. Baker (ed.), Dividends and Dividend Policy, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J., Corporate Payout Policy, “Foundations and Trends in Finance” 2008, Vol. 3(2–3), DOI: https://doi.org/10.1561/0500000020.
 • Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, New York 2003.
 • Jensen M.C., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, “American Economic Review” 1986, Vol. 76(2).
 • Jensen M.C., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, “Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3(4), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.
 • Kowerski M., Uwagi dotyczące sposobu liczenia stopy wypłaty dywidendy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 371.
 • Lintner J., Distribution of Incomes of Corporation Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, “American Economic Review” 1956, Vol. 46(2).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Wechta P., Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.
 • www.bankier.pl/gielda/notowania/akcje/ZYWIEC/akcjonariat [dostęp: 18.02.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_3_61-72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.