PL EN


2018 | 52 | 4 |
Article title

Konkurencyjność gospodarstw mlecznych w krajach Unii Europejskiej w świetle danych FADN

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ocena konkurencyjności gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w krajach Unii Europejskiej. Badania zrealizowano w oparciu o dane systemu rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Data Network) z lat 2013–2015. Do krajów o dużym udziale gospodarstw mlecznych w ogólnej liczbie gospodarstw uczestniczących w FADN należą Holandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Austria i Niemcy. Badania wykazały, że prawie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej badana grupa gospodarstw osiągała przewagi konkurencyjne w zakresie poziomu dochodu względem przeciętnej jego wartości w całej grupie gospodarstw rolnych. Badane gospodarstwa specjalistyczne w większości krajów UE osiągały także przewagi konkurencyjne pod względem wartości dochodu gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 ha UR. W przypadku produktywności pracy oraz wartości dodanej netto na osobę pełnozatrudnioną przewagi konkurencyjne wystąpiły w 19 krajach członkowskich. Większość krajów, w których nie zaobserwowano przewag konkurencyjnych gospodarstw typu krowy mleczne, to nowe kraje członkowskie UE.
EN
The aim of the study is to assess the competitiveness of farms specializing in milk production in the European Union. The research was carried out based on the Farm Accountancy Data Network (FADN) from 2013–2015. Countries with a large share of dairy farms in the total number of farms participating in FADN include the Netherlands, Luxembourg, Lithuania, Latvia, Austria and Germany. The research has shown that in almost all EU Member States the group of farms surveyed achieved competitive advantages in terms of income level in relation to its average value in the entire group of farms. The surveyed specialist farms in most EU countries also achieved competitive advantages in terms of the value of farm per 1 ha of UR. In the case of labour productivity and net value added per person working full-time, competitive advantages occurred in 19 Member States. Most of the countries where no competitive advantages of competitive farms of the dairy cows was observed are the new EU Member States.
Year
Volume
52
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-19
Contributors
author
References
 • Baza danych EUROSTAT - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data odczytu: 8.01.2018].
 • Bocian M., Cholewa I., Tarasiuk R., Współczynniki Standardowej Produkcji „2010” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Czyżewski A., Guth M., Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej z wyróżnieniem Polski, PWN, Warszawa 2016.
 • Floriańczyk Z., Osuch D., Płonka R., Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
 • Józwiak W. (red.), Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2014.
 • Józwiak W. (red.), Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Józwiak W., Konkurencyjne gospodarstwa rolne w Polsce obecnie i w przyszłości [w:] Kowalski A., Wigier M. (red.), Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Kagan A. Stan i perspektywy wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 • Latruffe L., Competitiveness, productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, OECD Publishing 2010. http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en [data odczytu: 10.12.2017].
 • Nowak A., Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Rozprawy Naukowe, z. 389, Lublin 2017.
 • Orłowska M., Dochodowość przeciętnego gospodarstwa wybranych państw Unii Europejskiej w pierwszych latach po akcesji, „Roczniki Naukowe SERiA”, 2010, t. 12, z. 3.
 • Sadowski A., Baer-Nawrocka A., Poczta W., Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, GUS, Warszawa 2013.
 • Strojny J., Pomiar konkurencyjności międzynarodowej rolnictwa unii europejskiej – ujęcie dynamiczne [w:] J. Józwiak (red.), Wzmacnianie pozycji polskiego rolnictwa – propozycje wstępne. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2002.
 • Szymanik E., Konkurencyjność przedsiębiorstwa – główne aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2016, 5 (953).
 • Ziętara W., Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych, „Roczniki Naukowe SERiA”, 2014, t. 16, z. 1.
 • Ziętara W., Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”, 2014, Nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_4_49-58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.