PL EN


2018 | 52 | 5 |
Article title

Identyfiacja symptomów ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa na podstawie polskich modeli predykcji bankructwa – case study Próchnik S.A.

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aimed to identify the main symptoms of Próchnik’s bankruptcy risk. Próchnik announced its liquidation bankruptcy in 2018. Analysis and assessment of Próchnik’s risk of insolvency was based on the Polish models of bankruptcy prediction, and the study covered the activity of the company between 2010 and 2017. The most important identifid risk factors that determined Próchnik’s insolvency were loss of profiability, problems with financial liquidity, diminishing effectiveness of the management of the company’s assets, and poor structure of capital.
PL
Celem artykułu było wskazanie głównych symptomów ryzyka bankructwa spółki Próchnik, wobec której w 2018 r. ogłoszono upadłość likwidacyjną. Analizę i ocenę zagrożenia niewypłacalnością przeprowadzono na podstawie polskich modeli predykcji bankructwa. Badaniem objęto działalność przedsiębiorstwa w latach 2010–2017. Wśród najważniejszych zidentyfiowanych czynników ryzyka, które przesądziły o niewypłacalności spółki Próchnik, wskazano utratę rentowności, problemy z płynnością fiansową, malejącą efektywność zarządzania zasobami majątkowymi przedsiębiorstwa oraz niewłaściwą strukturę kapitałową.
Year
Volume
52
Issue
5
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-10
Contributors
References
 • Altman, E.I., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, “Journal of Finance” 1968, Vol. 23(4).
 • Appenzeller, D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, „Rynek Terminowy” 2004, Vol. 1.
 • Fisher, R.A., The use of multiple measurements in taxonomic problems, “Annals of Eugenics” 1936, Vol. 7.
 • Gajdka, J., Stos, D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [in:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE Kraków, Kraków 1996.
 • Gurgul, S., Prawo upadłościowe i układowe: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Hadasik, D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, „Zeszyty Naukowe” 1998, nr 153, AE Poznań.
 • Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M., Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2004, Vol. 6.
 • Hamrol, M., Chodakowski, J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzyjne” 2008, Vol. 3.
 • Hołda, A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, Vol. 5.
 • Hołda, A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe” 2006, nr 174, AE Kraków.
 • Jajuga, K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 • Kasjaniuk, M., Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiębiorstw, „Barometr Regionalny” 2006, Vol. 2(6).
 • Kitowski, J., Stan badań nad wiarygodnością diagnostyczną modeli dyskryminacyjnych, „Annales UMCS. Sectio H” 2017, nr 5. DOI: 10.17951/h.2017.51.5.179.
 • Kitowski, J., Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw – bariery wiarygodnego stosowania, „Annales UMCS. Sectio H” 2018, nr 3. DOI: 10.17951/h.2018.52.3.51-59.
 • Korol, T., Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Korol, T., Prusak, B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CedeWu, Warszawa 2009.
 • Mączyńska, E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), „Życie Gospodarcze” 1994, Vol. 38.
 • Mączyńska, E., Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe” 2004, nr 49, AE Poznań.
 • Mączyńska, E., Zawadzki, M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.
 • Maślanka, T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Olszewski, D.W., Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa – koncepcje i metody oceny, „Bank i Kredyt” 1992, Vol. 6.
 • Prusak, B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 • Prusak, B., Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie międzynarodowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Siemińska, E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Stos, D., Gajdka J., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998–2001, [in:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • Szewc-Rogalska, A., Źródła ryzyka modeli predykcji bankructwa, „Nauki o Finansach” 2015, Vol. 3(24).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003, nr 60,
 • poz. 535 z późn. zm.).
 • Zaleska, M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_5_27-37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.