PL EN


2018 | 52 | 6 |
Article title

Model budowania zaangażowania interesariuszy w funkcjonowanie organizacji – zaufanie a ryzyko

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study was to present the specific elements of the model of building stakeholder engagement in the operation of a company and identify specific risk groups and proposals that mitigate the negative effects of business risk by building relations with stakeholders, not only on formalized principles defining the principles of cooperation, but above all on building trust in these relationships. The study adopts a synthetic approach to issues and trust in relations with stakeholders, as well as a process of identifiation and analysis of risk in the business operations of UniGlass Sp. z o.o., is presented. The study considers the implementation of the model of building the involvement of diversified stakeholders in business activities who bear the risk at many levels. As part of various forms of cooperation, enterprises are required to search for risk factors that constitute an opportunity or a threat to building relationships or cooperation based on trust with other entities.
PL
Celem opracowania było przedstawienie określonych elementów modelu budowania zaangażowania interesariuszy w działanie przedsiębiorstwa oraz zidentyfiowanie określonych grup ryzyka i propozycji działań ograniczających negatywne skutki ryzyka biznesowego poprzez oparcie relacji z interesariuszami nie tylko na sformalizowanych zasadach określających zasady współpracy, ale przede wszystkim na budowaniu zaufania w tych relacjach na określonym przykładzie. Badanie poprzedzono syntetycznym ujęciem problematyki i zaufania w relacjach z interesariuszami oraz przedstawiono proces identyfiacji i analizy ryzyka w działalności biznesowej fimy UniGlass Sp. z o.o. rozważania stanowią element szerszych badań nad implementacją modelu budowania zaangażowania zdywersyfiowanych interesariuszy w działalności biznesowej opatrzonej ponoszeniem ryzyka na wielu poziomach. W ramach różnorodnych form współpracy wymaga się od przedsiębiorstw wyszukiwania czynników ryzyka, które są szansą bądź zagrożeniem w budowaniu relacji lub we współpracy opartej na zaufaniu z innymi podmiotami.
Year
Volume
52
Issue
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-18
Contributors
References
 • Benson-Armer R., Stickel D., Successful team leadership is built on trust, “Ivey Bussines Journal”, no 65(5)/2000.
 • Bourne L., Stakeholder relationship management. A maturity model for organisational implementation, Gower, Farnham 2009. doi.org/10.4324/9781315610573
 • Ciancutti A., Steding T. L., Built on Trust. Gaining Competitive Advantage in Any Organization, Contemporary Books, Chicago 2001.
 • Covey St. M. R., Building Trust. How the best leaders do it, “Leadership Excellence”, January/2009.
 • Dąbrowski T.J., Reputacja przedsiębiorstwa. Budowanie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Krakow 2010.
 • Domańska-Szaruga B., Simiński P., Trust and business risk in a research institute's operations, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, nr 115/2017.
 • Fawcett S.E, Jones S.L., Fawcett A.M., Supply chain trust: The catalyst for collaborative innovation, “Business Horizons”, 2012, No 55(2); doi.org/10.1016/j.bushor.2011.11.004
 • Freeman R. E., A stakeholder theory of the modern corporation, [in:] Beaucham T. L., Bowie N. E. (Eds), Ethical theory and business, Pearson/Prentice Hall, New Jersey 2004. doi.org/10.3138/9781442673496-009
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984. doi.org/10.1017/cbo9781139192675.003
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa –Wrocław 1997.
 • Galford R., Drapeau A. S., The Trusted Leader. Bringing Out the Best in Your People and Your Company, Free Press, New York 2002.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie: koncepcja, narzędzia, zastosowanie, Wolters Kluwer, Krakow 2009.
 • Hopkin P., Fundamentals of Risk Management: Understanding, evaluating and implementing effective risk management, Kogan Page Limited, London – Philadelphia – New Delhi 2010.
 • Jończyk J., Zaufanie jako fundamentalny czynnik proefektywnościowych relacji w organizacji, [in:] A. Wasiluk (red.), Nowoczesne podejścia do zarządzania organizacjami, Difin, Warsaw 2009.
 • Jończyk J., Relacje oparte na zaufaniu a doskonalenie jakości usług publicznych, „Współczesne Zarządzanie”, no 4/2010.
 • Lane C., Introduction: Theories and issues in the study of trust, [in:] C. Lane, R. Bachman (eds.), Trust within and between organizations, conceptual issues and empirical applications, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Lewicki R. J., Bunker B. B., Developing and maintaining trust in work relationships, [in:] R.M. Kramer, T.R. Tyler (eds.), Trust in organizations, frontiers of theory and research, Thousand Oaks, CA: Sage 1996. doi.org/10.4135/9781452243610.n7
 • Lewicki R.J., McAllister D.J., Bies R.J., Trust and Distrust: New Relationships and Realities, „Academy of Management Review”, No. 23/3/1998. doi.org/10.2307/259288
 • McAllister D.J., Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations, “Academy of Management Journal”, 38/1995. doi.org/10.2307/256727
 • Murphy D., Understanding Risk: The Theory and Practice of Financial Risk Management, Taylor & Francis Group, LLC, Boca Raton 2008. doi.org/10.1201/9781584888949
 • Paliszkiewicz J., Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Porras S.T., Clegg S., Crawford J., Trust as Networking Knowledge: Precedents from Australia, “Asia Pacific Journal of Management”, 21/2004. doi.org/10.1023/b:apjm.0000036467.45516.97
 • Quality Book of UniGlass Polska Sp. z o.o., 2011.
 • Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, [in:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, PWN, Warszawa–Kraków 1999.
 • Sztompka P., Zaufanie fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Szwajca, Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Budowa i odbudowa zaufania interesariuszy, CeDeWu, Warszawa 2016.
 • Wereda W., Orientacja na zaufanie a budowa relacji z interesariuszami w organizacji, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 376/2015. doi.org/10.15611/pn.2015.376.15
 • Wereda W., Paliszkiewicz J., Lopes I.T., Woźniak J., Szwarc K., Intelligent Organization (IO) towards contemporary trends in the process of management – selected aspects, Military University of Technology, Warsaw 2016.
 • Wereda W., Woźniak J., Risk in building the intelligent organization model, [in:] F. Pînzaru, A. Zbuchea, C. Brătianu, E.M. Vătămănescu, A. Mitan (eds.), Shift! Major challenges of today’s economy, Tritonic, Bucharest 2017.
 • Woźniak J, Wereda W. (red.), Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją. W kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka. Studia przypadków oraz dobre praktyki, CeDeWu, Warszawa 2018.
 • Wójcik J., Idee Web 2.0 i prosumenta jako przejawy mitologizacji współczesnego świata, [in:] A. Zaorska (red.) Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGW, Warszawa 2011.
 • Zand D.E., Trust and managerial problem solving, “Administrative Science Quarterly”, 17/1972. doi.org/10.2307/2393957
 • Zucker L.G., Darby M.R., Brewer M.B., Peng Y., Collaboration structure and information dilemmas in biotechnology: Organizational boundaries as trust production, [in:] R.M. Kramer, T. R. Tyler (eds.), Trust in organizations, frontiers of theory and research. Thousand Oaks: Sage Publications 1996. doi.org/10.4135/9781452243610.n6
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_6_111-127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.