PL EN


2018 | 52 | 6 |
Article title

Wybrane uwarunkowania i problemy związane z prowadzeniem konkursów jakości opartych na modelu doskonałości na szczeblu lokalnym – studium przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem autorów było przedstawienie charakterystycznych zjawisk towarzyszących konkursom o nagrody jakości, opierających się na zastosowaniu modeli doskonałości organizacyjnej, realizowanych na szczeblu regionalnym. Wskazano typowe problemy, których zrozumienie umożliwia lepiej wykorzystać ideę doskonałości do podniesienia ogólnego poziomu dojrzałości organizacji aspirujących do nagród jakości na każdym szczeblu. Przedstawiono wyniki samooceny i zewnętrznej weryfiacji organizacji biorących udział w 21 edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Na podstawie wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z pracownikami jednostki organizującej konkurs, a także materiałów źródłowych, opracowano diagnozę stanu aktualnego dotyczącą tego przedsięwzięcia oraz określono niektóre kierunki działań doskonalących.
EN
The aim of this article was to present characteristic phenomena accompanying competitions for quality awards based on the use of the organizational excellence models implemented at the regional level. Typical problems were identifid, the understanding of which allows for a better use of the idea of excellence to raise the overall level of maturity of organizations aspiring to quality awards at every level. The results of self-assessment and external verifiation of organizations participating in the 21st edition of the Competition for the Pomeranian Quality Award were presented. On the basis of in-depth interviews with employees of the competition organizing unit as well as source materials, a diagnosis of the current state concerning this undertaking was presented and some directions of improvement actions were defied.
Year
Volume
52
Issue
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-18
Contributors
References
 • Biuletyn Informacyjny Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku, 2016, luty, wydanie specjalne.
 • Boulter, L., Bendell, T. and Dahlgaard, J.J., Total quality beyond North America: A comparative analysis of the performance of European Excellence Award winners, International Journal of Operations and Production Management, 2013, 33(2), DOI: 10.1108/01443571311295635.
 • Dahlgaard-Park, S.M., Reviewing the European Excellence Model from a management control view, The TQM Journal, 2008, 20(2), DOI: 10.1108/17542730810857345.
 • Dale B.G, Zairi M., Van der Wiele A., Williams A.R.T., Quality is dead in Europe – long live excellence ‐ true or false? Measuring Business Excellence, 2000, t. 4 nr 3, DOI: 10.1108/13683040010377737.
 • Fonseca L.M.C. Relationship between iso 9001 certification maturity and efqm business excellence model results, Quality, Innovation, Prosperity, 2015 t. 19, nr 1, DOI: 10.12776/QIP.V19I1.556.
 • Grigoroudis E, Siskos Y., Customer Satisfaction Evaluation. Methods for Measuring and Implementing Service Quality, Springer Science+Business Media, New York 2010.
 • Grudowski P., Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami, „Zarządzanie i Finanse”, 2015, nr 3.
 • Kacała J., Wierzbic A., Od systemów znormalizowanych do doskonałości biznesowej, Management Forum, Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2015, .t. 3, nr 4, DOI: 10.15611/mf.2015.4.05.
 • Latham J.R. A Framework for Leading the Transformation to Performance Excellence Part II: CEO Perspectives on Leadership Behaviors, Individual Leader Characteristics, and Organizational Culture, Quality Management Journal, 2013, t. 20, nr 3, DOI: 1080/10686967.2013.11918354.
 • Latham J.R Leadership for Quality and Innovation: Challenges, Theories, and a Framework for Future Research, Quality Management Journal, 2014, t. 21, nr 1, DOI: 10.1080/10686967.2014.11918372.
 • Murphy, William H., Small and mid-sized enterprises quality management research (1990–2014): a revealing look at QM's vital role in making SMEs stronger; Journal of Small Business & Entrepreneurship Sep 2016, t. 28 nr 5, DOI: 10.1080/08276331.2016.1166554.
 • Myszewski J.M., O zapewnieniu skuteczności doskonalenia, [w]: E. Skrzypek (red.) Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, UMCS Lublin, t. 1. 2008.
 • Raporty z weryfiacji 21 edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości .
 • Regulamin 21 edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
 • Skrzypek A., Jakościowe aspekty doskonalenia zarządzania organizacją, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach Nr 100 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014.
 • Skrzypek E. Doskonalenie jakości jako szansa na sukces organizacji, Współczesne Zarządzanie nr 3/2010, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu.
 • Vovk V., Specyfika i formy odznaczania w ramach międzynarodowych, krajowych i regionalnych nagród jakości, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 6 (1/2013).
 • Wiśniewska M.Z., Grudowski P., Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza, InnoBaltica, Sp. z o.o., Gdańsk 2014.
 • www.efqm.com (access: 15.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_6_37-47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.