PL EN


2019 | 53 | 4 |
Article title

Wpływ reguły wydatkowej na typ polityki fiskalnej w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uzasadnienie teoretyczne: Przedstawienie polskich doświadczeń z wprowadzaniem reguły wydatkowej do krajowego prawa pod wpływem regulacji unijnych.Cel artykułu: Wykazanie, że modyfikacja reguły wydatkowej z 2015 r. skutkowała utratą jej stabilizującego charakteru, który miał stanowić jej główną właściwość.Metody badawcze: Identyfikacji zmian w nastawieniu w polityce fiskalnej w latach 2013–2018 dokonano na podstawie zmian w ujęciu rocznym salda pierwotnego dostosowanego cyklicznie względem luki produkcyjnej.Główne wnioski: Przeprowadzone w pracy analizy wykazały, że reguła wydatkowa funkcjonująca w pierwotnym kształcie sprzyjała łagodzeniu wahań koniunkturalnych. Wraz ze zmniejszeniem restrykcyjności reguły wydatkowej w 2015 r., polegającej na zastąpieniu w formule wskaźnika prognozowanej inflacji wskaźnikiem średniookresowego celu inflacyjnego, jej funkcja stabilizująca została zatracona. Stwierdzono, że dobrze skonstruowane numeryczne reguły fiskalne mogą być ważnym instrumentem zachowania kontroli nad stanem finansów publicznych, lecz doświadczenia z regułą wydatkową w Polsce dostarczają wielu argumentów przeciwnikom stosowania reguł numerycznych w polityce fiskalnej.
EN
Theoretical background: Presentation of Polish experiences with the introduction of the expenditure rule into the Polish law under the influence of EU regulations.Purpose of the article: Demonstration that the modification of the expenditure rule carried out in 2015 resulted in the loss of its stabilising nature, which was supposed to be its main feature.Research methods: The changes in the fiscal policy stance in 2013–2018 were identified on the basis of annual changes in the ratio of cyclically-adjusted primary balance to output gap.Main findings: The analyses carried out in the paper showed that the expenditure rule in its original shape was conducive to mitigation of economic fluctuations. After the reduction of the restrictiveness of the expenditure rule in 2015, consisting in replacing the inflation target with medium-term inflation target, it no longer played a stabilising role. The conclusion of the article is that well-constructed numerical fiscal rules may be an important instrument for maintaining control over the state of public finances, but experiences with the expenditure rule in Poland provide many arguments to opponents of the application of numerical rules in fiscal policy.
Year
Volume
53
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Alesina, A., Barbiero, O., Favero, C., Giavazzi, F., Paradisi, M. (2015, July). Austerity in 2009–2013. (Economic Policy).
 • Beetsma, R.M.W.J., Bovenberg, A.L. (2001). The Optimality of a Monetary Union without a Fiscal Union. Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, 33(2).
 • Berger, H., Dell’Ariccia, G., Obstfeld, M. (2018). Revisiting the Economic Case for Fiscal Union in the Euro Area. Washington: International Monetary Fund Research Department.
 • Buchanan, J.M. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa: PWN.
 • Buiter, W.H. (2003). Ten commandments for a fiscal rule in the E(M)U. Oxford Review of Economic Policy, 19(1). doi:10.1093/oxrep/19.1.84
 • Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States (OJ EU L 306/41, 23.11.2011).
 • European Commission (2010). Public finances in EMU – 2010. European Economy, (4).
 • European Commission (2018, 22 October). Adjustment of Budget Balances.
 • European Court of Auditors (2016). Further improvements needed to ensure effective implementation of the excessive deficit procedure. Special Report. Luxembourg.
 • Eyraud, L., Debrun, X., Hodge, A., Lledó, V., Pattillo, C. (2018, April). Second-Generation Fiscal Rules: Balancing Simplicity, Flexibility, and Enforceability. (IMF Staff Discussion Note, SDN/18/04).
 • Gadomski, W. (2013). Nowa reguła wydatkowa to matematyka dla zaawansowanych. Pobrane z: https://www.obserwatorfinansowy.pl/almanach/nowa-regula-wydatkowa-czyli-matematyka-dla-zaawansowanych
 • IMF (2009, 16 December). Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances. Report prepared by the Fiscal Affairs Department.
 • MF (2013). Stabilizująca reguła wydatkowa. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159274/regula_wydatkowa_informacja.pdf
 • MF (2014). Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015–2018. Warszawa (wrzesień).
 • MF (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa z okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Omówienie. Warszawa.
 • Moździerz, A. (2015). Strengthening the Post-crisis Fiscal Rules – the Case of Spain, Slovakia and Sweden. Equilibrium. Quartely Journal of Economics and Economic Policy, 10(2). doi:10.12775/EQUIL.2015.012
 • Moździerz, A. (2017). Fiscal supervision as an element of new economic governance in the European Union. W: S. Owsiak (ed.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union. Warszawa: PWN.
 • Moździerz, A. (2018). The impact of EU regulations on the construction of national fiscal rules – case of Poland. W: J. Mészaros (ed.), Fiscal Rules in the EU after the Crisis. A Selection of Papers Presented During the Budapest Public Finance Seminar 2018. Budapest: Hungarian State Treasury.
 • Postuła, M., Klepacki, J. (2018). Reguły długu publicznego stabilizatorem finansów publicznych Grupy Wyszehradzkiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (532).
 • Próchnicki, L. (2013). Reguły fiskalne a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (32).
 • Przybylska-Mazur, A. (2017). Podejmowanie optymalnych decyzji fiskalnych w aspekcie wzrostu gospodarczego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (331).
 • Regulation (EU) No. 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No. 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies (OJ EU L 306/12, 23.11.2011).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077; Dz.U. 2018, poz. 62).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2019_53_4_115-127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.