PL EN


2019 | 53 | 4 |
Article title

Przejawy finansyzacji polskich spółek giełdowych w opinii menedżerów. Wyniki badań własnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uzasadnienie teoretyczne: Artykuł dotyczy kwestii finansyzacji rozumianej jako częściowe odseparowanie sfery finansowej od sfery realnej gospodarki. Zjawisko to rozpatrywane jest w literaturze z punktu widzenia gospodarek, rynków (w tym rynków towarowych), przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych oraz gospodarstw domowych. W opracowaniu poruszono problematykę finansyzacji polskich spółek giełdowych, której przejawem jest wzrost znaczenia operacji finansowych w procesie generowania wartości dodanej.Cel artykułu: Deklaratywna ocena stopnia finansyzacji wybranych spółek giełdowych, a także identyfikacja czynników, które mogą mieć związek ze zjawiskiem finansyzacji w analizowanych podmiotach.Metody badawcze: Analiza literatury oraz prezentacja i omówienie wyników badań własnych o charakterze jakościowym. W części empirycznej wykorzystano miary tendencji centralnej, klasyfikację opartą na metodzie k-średnich oraz test U Manna-Whitneya.Główne wnioski: Zjawisko finansyzacji, zgodnie z uzyskanymi wynikami, wydaje się obecnie nie odgrywać znaczącej roli w kształtowaniu działalności operacyjnej polskich spółek giełdowych z analizowanych sektorów. Ponadto wykazano, iż potencjał innowacyjny, pozycja rynkowa, wielkość spółki oraz rynki zbytu mogą mieć związek ze stopniem finansyzacji. Wartością dodaną, jaką niniejsze opracowanie wnosi do krajowej literatury, jest ukazanie zjawiska finansyzacji przedsiębiorstw niefinansowych w kontekście zmian zachodzących w przedsiębiorstwie w opinii menedżerów finansowych.
EN
Theoretical background: The article discusses the issue of financialization defined as partial decoupling of the financial sector from the real economy. This phenomenon can be considered from the point of view of economies, markets (including commodity markets), financial and non-financial companies as well as household. The article deals with the issue of financialization of Polish listed companies. The main symptom of this phenomenon is increased importance of financial operations in the process of generating added value.Purpose of the article: To assess the declarative degree of financialization of selected listed companies as well as to identify factors that may be related to the phenomenon of financialization in the analyzed entities.Research methods: The analysis of literature and presentation of the results of authors’ own qualitative research. In the empirical part, the measures of central tendency, classification based on the k-means method and the Mann–Whitney U test were used.Main findings: The obtained results suggest that the phenomenon of financialization does not seem to play a significant role in shaping the operating activity of Polish listed companies from the analyzed sectors. In addition, it was shown that the innovative potential, market position, size of the company and sales markets may be related to the degree of finanacialization. This paper contributes to the national literature with the phenomenon of financialization of non-financial enterprises in the context of changes taking place in the enterprise from the financial managers’ perspective.
Year
Volume
53
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Davis, L. (2017). Financialization and the non‐financial corporation: An investigation of firm‐level investment behavior in the United States. Metroeconomica. International Review of Economics, 69(1). doi:10.1111/meca.12179
 • Epstein, G. (ed.). (2005). Financialization and the World Economy. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Faust, M., Kädtler, J. (2019). The (Not Entirely) Financialized Enterprise – A Conceptual Proposal. Historical Social Research, 44(1). doi:10.12759/hsr.44.2019.1.285-307
 • Fierla, A. (red.). (2017). Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Franc-Dąbrowska, J. (2018). Ufinansowienie gospodarki i finansowy wzrost wartości. Ekonomista, (6).
 • Gortz, P., Kaltenbrunner, A. (2018). The International Dimension of Financialization in Developing and Emerging Economies. Development and Change, 49(2). doi:10.1111/dech.12371
 • Hardie, I. (2011). How much can governments borrow? Financialization and emerging markets government borrowing capacity. Review of International Political Economy, 18(2). doi:10.1080/09692290903507276
 • Krippner, G. (2011). Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance. Harvard University Press.
 • Langley, P. (2008). Financialization and the Consumer Credit Boom. Competition & Change, 12(2).
 • Lapavitsas, C. (2011). Theorizing financialization. Work, Employment and Society, 25(4). doi:10.1177/0950017011419708
 • Ratajczak, M. (2014). Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki. Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny, (2). doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.19
 • Socha, B., Urban, D. (2018). The Financialization of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange – the Sector Analysis. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 52(4). doi:10.17951/h.2018.52.4.93-102
 • Sokół, H. (2017). Krótkoterminowe papiery dłużne w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa. W: A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SG.
 • Stout, L. (2012). The Shareholder Value Myth, How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and the Public. Berrett-Koehler Publishers.
 • Szczepankowski, P. (2017). Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (2). doi:10.18276/frfu.2017.86-24
 • Toporowski, J. (2000). The End of Finance. Capital market inflation, financial derivatives and pension fund capitalism. London: Routledge Frontiers of Political Economy.
 • Tori, D., Onaran, O. (2018). The effects of financialization on investment: evidence from firm-level data for the UK. Cambridge Journal of Economics, 42(5). doi:10.1093/cje/bex085
 • Vercelli, A. (2017). Crisis and Sustainability. The Delusion of Free Markets. London: Palgrave Macmillan.
 • Whalen, Ch. (2017). Understanding financialization: standing on the shoulders of Minsky. E-Finance Financial Internet Quarterly, 13(2). doi:10.1515/fiqf-2016-0022
 • Wrzesiński, M. (2014). Finansjalizacja gospodarki – fakty czy mity? W: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji.Warszawa: SGH.
 • Żyżyński, J. (2010). Neoliberalizm – ślepa uliczka globalizacji. W: G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Zwan, N. van der (2014). Making sense of financialization. Socio-Economic Review, 12(1). doi:10.1093/ser/mwt020
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2019_53_4_141-152
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.