PL EN


2019 | 53 | 4 |
Article title

Kredyty dla gospodarstw domowych strefy euro w okresie restrykcyjnej polityki kredytowej banków i niestandardowych działań Eurosystemu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uzasadnienie teoretyczne: W artykule zostal opisany problem zróżnicowania krajów strefy euro pod względem kredytowania gospodarstw domowych przez banki w warunkach restrykcyjnej polityki kredytowej i podejmowania przez Eurosystem niestandardowych działań na rzecz jej liberalizacji. Ograniczona dostępność kredytów dla sektora niefinansowego oraz jej negatywne skutki gospodarcze były pokłosiem globalnego kryzysu finansowego.Cel artykułu: Analiza kształtowania się kredytów dla gospodarstw domowych w krajach strefy euro w okresie od sierpnia 2007 r. do grudnia 2018 r. Za ważną uznano ocenę ich zmienności w czasie oraz przestrzennego zróżnicowania w dwóch podokresach – kryzysu finansowego z utrzymującą się po nim destabilizacją rynku finansowego oraz niestandardowych rozwiązań EBC, mających na celu ożywienie działalności kredytowej banków.Metody badawcze: W badaniu wykorzystano dane liczbowe odnoszące się do należności sektorów instytucji kredytowych oraz zadłużenia sektorów gospodarstw domowych z tytułu kredytów w poszczególnych krajach strefy euro. Charakterystykę lokalnych uwarunkowań w zakresie badanych kredytów przeprowadzono na podstawie wybranych statystyk opisowych, a do identyfikacji ich podobieństwa zastosowano metodę taksonomiczną.Główne wnioski: Wyniki badania wykazały istotną heterogeniczność krajów strefy euro pod względem cech rynku kredytów dla gospodarstw domowych w obu okresach badania. Analiza zachodzących na nim zmian pozwoliła jednak stwierdzić zgodność ich kierunku w większości państw członkowskich.
EN
Theoretical background: The article presents the problem of the diversity of euro area countries in terms of lending to households by banks, in the context of restrictive lending policy and the non-standard measures taken by the Eurosystem to liberalize it. Limited availability of loans for the non-financial sector and its negative economic effects were the result of the global financial crisis.Purpose of the article: The aim of the study is to analyze the development of loans to households in the euro area in the period from August 2007 to December 2018. It was important to assess their variability in time and spatial differentiation in two sub-periods – the financial crisis with continuing destabilization financial market and non-standard ECB solutions aimed at reviving banks’ lending activities.Research methods: The study used figures related to the credit institutions’ sector receivables and household sector indebtedness for loans in individual euro area countries. The characteristics of local conditions in the area of examined loans were based on selected descriptive statistics, and the taxonomic method was used to identify their similarity.Main findings: The results of the survey showed significant heterogeneity of the euro area countries in terms of the features of the household loan market in both periods of the survey. However, analyzing the changes taking place showed that their direction was consistent in most Member States.
Year
Volume
53
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Ampudia, M., Georgarakos, D., Slacalek, J., Tristani, O., Vermeulen, P., Violante, G.L. (2018). Monetary policy and household inequality. ECB Working Paper Series, (2170).
 • Black, L.K., Rosen, R.J. (2016). Monetary Policy, Loan Maturity, and Credit Availability. International Journal of Central Banking, 12.
 • ECB (2014). Decision of the European Central Bank of 15 October 2014 on the implementation of the third covered bond purchase programme (ECB/2014/40) (OJ EU L 335, 22.11.2014).
 • ECB (2015a). Decision (EU) 2015/5 of the European Central Bank of 19 November 2014 on the implementation of the asset-backed securities purchase programme (OJ EU L 1, 6.1.2015).
 • ECB (2015b). Decision (EU) 2015/774 of the European Central Bank of 4 March 2015 on a secondary markets public sector asset purchase programme (OJ EU L 121, 14.5.2015).
 • ECB, (2016). Decision (EU) 2016/948 of the European Central Bank of 1 June 2016 on the implementation of the corporate sector purchase programme (OJ EU L 157, 15.6.2016).
 • ECB (2017a). MFI lending rates: pass-through in the time of non-standard monetary policy. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201701_article01.en.pdf
 • ECB (2017b). The targeted longer-term refinancing operations: an overview of the take-up and their impact on bank intermediation. ECB Economic Bulletin, (3).
 • Gambacorta, L., Marques-Ibanez, D. (2011). The bank lending channel: Lessons from the crisis. BIS Working Papers, (345).
 • Gambetti, L., Musso, A. (2017). The macroeconomic impact of the ECB’s expanded asset purchase programme (APP). ECB Working Paper Series, (2075).
 • Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Heider, F., Saidi, F., Schepens, G. (2018). Life below zero: bank lending under negative policy rate. ECB Working Paper Series, (2173).
 • Kończak, G., Trzpiot, G. (2004). Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Lenza, M., Slacalek, J. (2018). How does monetary policy affect income and wealth inequality? Evidence from quantitative easing in the euro area. ECB Working Paper Series, (2190).
 • Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 • StatSoft (2011). Electronic Statistics Textbook. Pobrane z: https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2019_53_4_69-90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.