PL EN


2014 | 39 | 2 |
Article title

Edukacja społeczno-moralna młodzieży a nauczanie etyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą wykazania, że w ramach przedmiotu etyka kreowane są w największym stopniu pozytywne doświadczenia edukacyjne, mające wpływ na rozwój społeczno-moralny młodzieży. Podczas lekcji etyki, prowadzonych we właściwym paradygmacie (progresywizm, podejście poznawczo-rozwojowe, idea m e n t o r i n g u ), kształtowane są cechy, postawy i kompetencje młodzieży przekładające się na osobowy rozwój. Wśród umiejętności i cech kształtowanych podczas lekcji etyki wyróżnić można: świadomość własnej tożsamości, umiejętność budowania relacji dialogicznej, kompetencję komunikacyjną, myślenie krytyczne oraz odwagę wyboru zgodnych z „Ja” wartości moralnych. Otwartość postawy nauczyciela etyki, który przyjmuje rolę m e n t o r a , a więc przewodnika i doradcy osobistego, może przełożyć się na poprawę jakości wychowania do wartości w polskich szkołach.
EN
This paper aims to show that ethics clesses in schools create the most positive educationalexperiences affecting the socio-moral development of young people. While ethics classes are conductedin the proper paradigm (progressivism, cognitive-developmental approach, the idea of mentoring),it shapes the characteristics, attitudes and skills of young people which is widely reflected inone’s personal moral development. Among the skills and traits shaped by the ethics classes we candistinguish: awareness of one’s own identity, the ability to build dialogic relationships, communicationskills, critical thinking and the courage to choose moral values in line with the “I”. Opennessand awareness of teachers of ethics, who assume the role of mentors, leaders and personal advisorscan turn into an improvement of the quality of education of values in Polish schools.
Keywords
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2014_39_2_93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.