PL EN


2015 | 40 | 2 |
Article title

Rodzinna czy instytucjonalna przestrzeń opieki nad populacją seniorów – kontekst procesów migracyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of aging in most societies in Europe is observed. Individual states face the challenges of providing care to increasing number of elderly people. Traditionally, the most important care-giver is family. In many countries, including Poland, an increase of female migrants is observed, what is one of the factor influencing the decline of care-capital in families. The article discusses the problem of changes of care-giving systems in aging Europe in the context of migration processes. The authors ask questions concerning the range and form of the participation of migrants who live in transnational social space in caring for elderly members of their families.
PL
W Europie obserwuje się proces starzenia się większości społeczeństw. Państwa stoją przed trudnym wyzwaniem zapewnienia opieki coraz większej populacji ludzi starych. Tradycyjnie najważniejszym dawcą opieki jest rodzina. W wielu krajach, w tym w Polsce, obserwuje się wzrost liczby emigrujących kobiet, co jest jednym z czynników wpływających  na zmniejszenie kapitału opiekuńczego rodzin. Artykuł podejmuje problem zmian kierunku świadczeń opiekuńczych w starzejącej się Europie w kontekście procesów migracyjnych. Stawia pytania o zakres i formę udziału migrantów funkcjonujących w transnarodowej przestrzeni społecznej w opiece nad starymi członkami rodzin. 
Keywords
Year
Volume
40
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-11
Contributors
References
 • Baldassar L.,Transnational Families and Aged Care: the Mobility of Care and the Migrancy of Ageing, “Journal of Ethnic and Migration Studies” 2007, Vol. 33, No. 2, DOI: dx.doi.org/10.1080/13691830601154252.
 • Błędowski P., Wilmowska-Pietruszyńska A., Organizacja opieki długoterminowej w Polsce. Problemy, propozycje rozwiązań, „Polityka Społeczna” 2009, nr 7.
 • Budzyńska E., Struktura społeczno-demograficzna i wzorce kulturowe w kształtowaniu potrzeb socjalnych katowickiej rodziny, [w:] Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach, red. A. Bartoszek, K. Czekaj, D. Trawkowska, Katowice 2012.
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013.
 • Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, Lublin 2012.
 • Dzikowska B., Formy pomocy społecznej świadczone na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym, [w:] Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów, red. E. Kościńska, Bydgoszcz 2013.
 • Eichler M., Pfau-Effinger B., The Consumer Principle in the Care of Elderly People: Free Choice and Actual Choice in the German Welfre State, “Social Policy & Administration” 2009, Vol. 43, No. 6, DOI: dx.doi.org/10.1111/j.1467-9515.2009.00684.x.
 • Faist T., Transnationalisation in International Migration: Implication for Study of Citizenship and Culture, “Ethnic and Racial Studies” 2000, Vol. 23, No. 2, DOI: dx.doi.org/10.1080/014198700329024.
 • Family Caregiving for the Elderly in Poland, ed. B. Bień, Białystok 2006.
 • Grundy E., Demographic Influence on the Future of Family Care, [w:] The Future of Family Care for Older People, eds. I. Allen, E. Perkins, London 1995.
 • Jonda B., Motywy i warunki powstawania oraz społeczne znaczenie projektów międzynarodowych w Niemczech, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowalewski, P. Szukalski, Łódź 2008.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Diagnoza pielęgniarska w środowisku lokalnym, [w:] Diagnoza pielęgniarska, red. Z. Kawczyńska-Butrym, Warszawa 1999.
 • Kehusmaa S., Autii-Ramo I., Helenius H., Rissanen P., Does Informal Care Reduce Public Care Expenditure on Elderly Care? Estimates Based on Finland’s Age Study, “BMC Health Services Research” 2013, Vol. 13, DOI: dx.doi.org/10.1186/1472-6963-13-317.
 • Komorska M., Wsparcie społeczne ludzi starszych, [w:] Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów, red. E. Kościńska, Bydgoszcz 2013.
 • Kotlarska-Michalska A., Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca wielkomiejskich rodzin pracowniczych, Poznań 1990.
 • Kotowska I.E., Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowalewski, P. Szukalski, Łódź 2008.
 • Krzyżowski Ł., In the Trap of Intergenerational Solidarity: Family Care in Poland’s Ageing Society, “Polish Sociological Review” 2011, Vol. 1(73).
 • Krzyżowski Ł., Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Warszawa 2013.
 • Krzyżowski Ł., Mucha J., Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 1.
 • Kuciarska-Ciesielska M., Gospodarstwa domowe z osobami starszymi, [w:] Seniorzy w polskim społeczeństwie, Warszawa 1999.
 • Kurpas D., Kiedy starość nie jest równoznaczna z zależnością i samotnością – punkt widzenia lekarza rodzinnego, [w:] Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne, red. S. Rogala, Opole 2010.
 • Mestheneos E., Triantafillou J., Supporting Family Carers of Older People in Europe – the Pan-European Background Report Empirical Evidence, Policy Trends and Future Perspectives, Hamburg 2005.
 • Perek-Białas J., Refleksje na temat wykorzystania wskaźników o sytuacji starzejącej się populacji – nowe wyzwania, nowe rozwiązania, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowalewski, P. Szukalski, Łódź 2008.
 • Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i w społeczeństwie, Warszawa 1973.
 • Polacy wobec własnej starości, CBOS 94/2012.
 • Ribbe M.W., Care for Elderly: the Role of the Nursing Home in Duch Health Care System, “International Psychogeriatrics” 1993, No. 5.
 • Social Protection Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics [dostęp: 01.01.2015].
 • Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, CBOS 06/2012.
 • Suszko R., Stan zdrowia oraz potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych, „Studia BAS” 2012, nr 2(30).
 • Szafranek A., Człowiek stary w sytuacji przemocowej w domach pomocy społecznej województwa podlaskiego, Lublin 2013 (niepublikowana praca doktorska).
 • Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000.
 • Tobiasz-Adamczyk B., Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Kraków 2004.
 • Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003.
 • Warnes A., Ford R., Migration and Family Care, [w:] The Future of Family Care for Older People, eds. I. Allen, E. Perkins, London 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2015_40_2_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.