PL EN


2015 | 40 | 2 |
Article title

Badania pracodawców jako źródło informacji o popycie na pracę – analiza wybranych zagadnień

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych problemów poznawczych i aplikacyjnych badań pracodawców, których przedmiotem jest zapotrzebowanie na pracę osób z wyższym wykształceniem. Zasadniczy materiał źródłowy stanowią rezultaty cyklu projektów badawczych wykonanych przez autorkę w latach 2001–2011 na terenie województwa lubelskiego. Celem rozważań, które oparto na analizie podstaw teoretycznych, metodologicznych i empirycznych badań własnych, było określenie znaczenia badań pracodawców w procesie budowania wiedzy na temat popytu na pracę. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu specyfiki badań surveyowych. Wykazano, że występuje szereg determinant procesu projektowania i realizacji badań pracodawców, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu ich wartości poznawczej i aplikacyjnej. Należą do nich aspekty metodologiczne, w tym oddziaływanie cech społeczno-zawodowych respondentów na formowany przekaz, oraz kontekst problemów społecznych. Głównie jest to kwestia wzrastającego poziomu bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem, zwłaszcza w wypadku absolwentów uczelni. 
EN
The article contains the analysis of selected issues of cognitive problems and application research of employers; the issues concern the demand for work of people with higher education. The results of research project (conducted by the author in 2001–2011 on the territory of Lublin Province) constitute the source materials. The aim of the work which was based on the analysis of theoretical, methodological basis and empirical studies was to define the importance of the studies of employers during collecting information of the demand for work. Particular attention was focused on the description of the specificity of survey research. The author showed that there were many determinants of the process of projection and implementation of the studies of employers which played important role in formation their cognitive and application values. They include both methodological aspects (influence of social-professional features of respondents on the formed message) and the context of social problems. It is, mainly, the issue of increasing level of unemployment among people with higher education, especially among university or college graduates. 
Year
Volume
40
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-11
Contributors
author
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2004, GUS, Warszawa 2005.
 • Bartoszek A., Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Katowice 2003.
 • Buchner-Jeziorska A., Szkolnictwo wyższe a rynek pracy w Polsce lat dziewięćdziesiątych – w świetle oczekiwań pracodawców, [w:] Studia wyższe – szansa na sukces?, red. A. Buchner-Jeziorska, B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińska, Warszawa 1998.
 • Drogosz-Zabłocka E., Współpraca szkół i przedsiębiorstw – zasady, formy i zakres współpracy, [w:] Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, red. U. Jeruszka, Warszawa 2002.
 • Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Poznań 1998.
 • Jeruszka U., Elementy programu dostosowywania kształcenia zawodowego do popytu gospodarki na kadry kwalifikowane, [w:] Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, red. U. Jeruszka, Warszawa 2002.
 • Jezior J., Kontekst relacji społecznych „pracodawcy – studenci” i „respondenci – ankieterzy” w sytuacji badań popytu na pracę, „Annales UMCS. Sectio I” 2013, Vol. XXXVIII, z. 2.
 • Kozek W., Praca w warunkach zmian rynkowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1994.
 • Kryńska E., Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce, [w:] Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, red. E. Kryńska, Warszawa 2004.
 • Kryńska E., Wprowadzenie, [w:] Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach – przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, red. E. Kryńska, Warszawa 2007.
 • Kukulak-Dolata I., Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku województwa śląskiego, [w:] Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, red. E. Kryńska, Warszawa 2004.
 • Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.
 • Meller J., Popytowa strona rynku pracy oraz jej podmioty, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków 1997.
 • Pliszkiewicz M., Hasło: Pracodawca, [w:] Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa 1981.
 • Potrzeby i oczekiwania pracodawców w województwie lubelskim. Raport z badań, red. M. Miedzik, Lublin 2013.
 • Rożnowski B., Markowski K., Łobocki J., Konefał K., Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w opiniach pracodawców, pracowników i młodzieży. Raport z badań terenowych, Lublin 2006.
 • Schuman H., Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa 2013.
 • Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002.
 • Żurawska J., Badania potrzeb pracodawców w kontekście oferty systemu edukacji na poziomie średnim i wyższym, Opole 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2015_40_2_81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.