PL EN


2016 | 41 | 1 |
Article title

Dyskretny urok starości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie opatrznego postrzegania osób starszych we współczesnej kulturze zachodniej. Przesadne hołdowanie nowym wzorcom i lekceważenie tradycji prowadzi do niewłaściwego postrzegania okresu starości. Współczesna literatura filozoficzna na temat starości nie zawiera krytycznych ujęć tego wypaczenia i sama, jak się zdaje, to wypaczenie powiela. Trzeźwe spojrzenie na starość znajdujemy natomiast u filozofów dawniejszych, szczególnie w dziełach Schopenhauera i Cycerona. Obaj zdają się racjonalnie oceniać wady i zalety starości. Są oni w artykule przewodnikami w szukaniu właściwego stosunku zarówno społeczeństwa do osób starszych, jak i osób starszych do siebie samych. Konkluzją artykułu jest twierdzenie, iż starość może być okresem nie gorszym niż wcześniejsze, o ile następuje po mądrze przeżytym życiu i jeśli nie wymagamy od niej nonsensownie, by zachowywała cechy młodości.
EN
The article is intended to present a mistaken perception of older people in modern Western culture. Excessive adherence to the new patterns and disregard for the traditions lead to the wrong perception of the time of senility. Modern philosophical literature about the old age does not contain any critical approaches to this distortion, on the contrary – it seems to have this distortion multiplicated. However the earthy, clear-hearted approach to the old age can be found in the works of the ancient philosophers, in particular by Cicero and Schopenhauer. Both of them seem to rationally evaluate the advantages and disadvantages of the old age. Therefore in this article they are the guides in search for the proper balance between the society and the elder persons as well as the attitude of the elderly persons to themselves. In the conclusion the article states that senility can be not a worse period than the previous ones, if follows a wisely lived life and when there’s no unreasonable demand of preserving the attributes of youth in it.
Year
Volume
41
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-10-06
Contributors
References
 • Améry J., O starzeniu się, Warszawa 2007.
 • Ariès P., Człowiek i śmierć, Warszawa 2011.
 • Beauvoir S. de, Starość, Warszawa 2011.
 • Cyceron M.T., Katon starszy o starości, Warszawa 1996.
 • Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994.
 • Minois G., Historia starości od antyku do renesansu, Warszawa 1995.
 • Nietzsche F., Wędrowiec i jego cień, Kraków 2010.
 • Plutarch, Czy stary człowiek powinien zajmować się polityką?, Warszawa 1996.
 • Przybylski R., Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 1998.
 • Schopenhauer A., W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena, t. 1, Warszawa 2002.
 • Vovelle M., Śmierć w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2016_41_1_97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.