PL EN


2016 | 41 | 2 |
Article title

Intymność w stanie oblężenia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyjaźń, miłość, bliski związek z drugą osobą to pojęcia, które na pewnym etapie życia dotyczą niemal każdego z nas. Warto zaznaczyć, iż to, jak wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi, może dostarczyć cennych informacji nie tylko o nas samych, ale też może wiele powiedzieć o kondycji naszego społeczeństwa. Rzeczywistość społeczna jest polem, na którym zachodzą liczne procesy i przemiany, a wraz z nimi zmienia się charakter bliskich więzi międzyludzkich. Społeczeństwa zachodnie niewątpliwie zmierzają w stronę zgeneralizowanej indywidualizacji, gdzie jednostka wyzwala się spod skostniałych struktur społecznych i rości sobie prawo do coraz większej autonomii, niezależności i samodzielności w tworzeniu własnej tożsamości. Jak zatem przytoczone powyżej przekształcenia przekładają się na aspekt relacji intymnych? Czy obecnie intymność faktyczne znalazła się w „stanie oblężenia”, a związek z drugą osobą jawi się jako źródło napięć i stresów? Czy współczesne przemiany intymności stwarzają raczej szansę na zawieranie bardziej wyrazistych i pełniejszych więzi niż kiedykolwiek w przeszłości?
EN
Friendship, love, a close relationship with another person – at the certain stage of life these concepts affect almost every one of us. It is worth to highlight, that our relationships with other people can provide a valuable piece of information not only about ourselves, but also about the state or condition of our society. Social reality is a field where a variety of processes and transformations takes place and along with them follows the change of the nature of close interpersonal relationships. Western societies are udeniably headed towards generalized individualization, where individuals are freed from the rigid social structures and claim the right to greater autonomy, independence and self-reliance in creating their own identity. How do the above transformations contribute to the aspect of intimate relationships? Does intimacy finds itself in “a state of siege” and the relationship with another person appears as a source of stress and tension? Are contemporary transformations of intimacy cause an opportunity or rather a chance to create more expressive and fulfilling relationships than in the past?
Year
Volume
41
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-28
Contributors
References
 • Adamski F., Rodzina, wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
 • Amato P.R., Booth A., Johnson D., Roberts S.J., Alone Together. How Marriage in America is Changing, Cambridge – London 2007.
 • Bauman Z., Liquid Modernity, Cambridge 2000.
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Razem osobno, Kraków 2007.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.
 • Beck U., Beck-Gersheim E., The Normal Chaos of Love, Cambridge 1995.
 • Berger P., Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, przeł. Z. Simbierowicz, Warszawa 1995.
 • Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna, Warszawa 2007.
 • Burkhart G., Familiensoziologie, Konstanz 2008.
 • Craft K., Równości i nierówności w II Rzeczypospolitej. Prawo małżeńskie w dyskursie publicznym na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004.
 • Czarnecka J., Wielkomiejscy single, Warszawa 2011.
 • Dewey J., Individualism Old and New, Amherst – New York 1999.
 • Elias N., Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt 1987.
 • Fromm E., O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Poznań 2000.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2012.
 • Giddens A., Przemiany intymności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2015.
 • Giddens A., Socjologia, przeł. P. Tomanek, A. Szulżycka, O. Siara, Warszawa 2012.
 • Giddens A., The Consequences of Modernity, Cambridge 1994.
 • Grochalska M., Kobiety w związkach jako ofiary dyskursu „szczęśliwej rodziny”, [w:] Zagadnienia małżeństwa i rodziny w perspektywie feministyczno-genderowej, red. K. Slany, Kraków 2013.
 • Homeles M., The Preciarnousness of Choice in the New Sentimental Order: A Response to Bawin-Legros, “Current Sociology” 2004, Vol. 52.
 • Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007.
 • Jamieson L., Intimacy Transformed? A Critical look at “Pure Relationship”, “Sociology” 1999, Vol. 33, DOI: https://doi.org/10.1017/S0038038599000310.
 • Kmita J., O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982.
 • Kocik L., Wzory małżeństwa i rodziny od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków 2002.
 • Kopaliński W., Intymność, [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1998.
 • Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Warszawa 2014.
 • Marody M., Między neutralnością a zaangażowaniem. O socjologii Norberta Eliasa, [w:] Społeczeństwo jednostek, red. N. Elias, Warszawa 2008.
 • Nancy J.-L., Inoperative Community, Minneapolis 1995.
 • Olcoń-Kubicka M., Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Warszawa 2009.
 • Popenoe D., Cohabitation, Marriage and Child Wellbeing: A Cross-national Perspective, “Social Science and Public Policy” 2009, No. 46 (5).
 • Renzetti C.M., Curran D.J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, przeł. A. Gromkowska-Melosik, Warszawa 2005.
 • Ronek G., Koncepcja demokratycznej rodziny Anthony’ego Giddensa, [w:] Miłość, wierność, uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, red. W. Muszyński, E. Sikorska, Toruń 2008.
 • Schmidt F., Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków małżeńskich intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji, Warszawa – Toruń 2015.
 • Schmidt F., Teorie kuchenne. Dialektyka przyzwyczajeń i refleksyjności w koncepcji Jeana Claude’a Kaufmanna, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 1.
 • Sekuła E.A., Giddens o miłości i nie tylko. Recenzja książki „Przemiany intymności” A. Giddensa, „Kultura Popularna” 2006, nr 4.
 • Sennett R., The Fall of Public Man. On the Social Psychology of Capitalism, New York 1996.
 • Simmel G., Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2005.
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 • Styk J., Ewolucja chłopskiego systemu wartości, Lublin 1988.
 • Szacki J., Indywidualizm i kolektywizm, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
 • Torczyńska-Jarecka M., Samotność z wyboru jako alternatywny styl życia, [w:] Kulturowe wyzwania XXI wieku. Szkice z socjologii, antropologii i psychologii społecznej, red. U. Kusio, Lublin 2005.
 • Tymicki K., Starokawalerstwo i staropanieństwo. Analiza zjawiska, „Studia Socjologiczne” 2001, nr 163.
 • Tyszka Z., Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, [w:] Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2001.
 • Żarnowski J., Rodzina w czasach cywilizacyjnego przyśpieszenia: Europa i Polska 1918–1989, [w:] Rodzina, prywatność, intymność, red. D. Kawała, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2016_41_2_139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.