PL EN


2016 | 41 | 2 |
Article title

Zasada solidarności między pokoleniami na przykładzie systemu emerytalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Solidarność między pokoleniami w publicznych systemach emerytalnych dla niniejszej analizy związana jest z obowiązującą w repartycyjnych systemach emerytalnych umową między pokoleniami. W perspektywie badawczej – biorąc pod uwagę, że realizacja prawa do emerytury odbywa się w dłuższej przestrzeni czasowej, a świadczenia w systemie repartycyjnym są finansowane przez pokolenie aktywne zawodowo – obowiązywanie umowy między pokoleniami zostało użyte dla określenia obowiązku opłacania składek w czasie aktywności zawodowej, by móc skorzystać z prawa do pobierania świadczenia po zaprzestaniu zatrudnienia. Taka konstrukcja systemów emerytalnych opartych o zasadę repartycji wskazuje na bezpośrednią relację między płacącymi składkę a pobierającymi świadczenia. Jest to o tyle ważne, że solidarność między pokoleniami związana jest z redystrybucyjną funkcją państwa, co z kolei implikuje uwzględnienie interesów wszystkich obywateli w sytuacji konieczności podziału dóbr i narzucania obciążeń publicznoprawnych.
EN
Solidarity between generations in the public pension systems for this analysis is related to the force in the PAYG pension systems contract between the generations. In the research, taking into account that the implementation of pension rights takes place in a long space of time, and benefits in the PAYG system is financed by the generation of economically active, the validity of the contract between the generations has been used to determine the obligation to pay contributions during the activity to be able to exercise the right to receive benefits after cessation of employment. This design of pension systems based on the principle of apportioning indicates a direct relationship between paying the premium, and the collection of performance. It is very important that solidarity between generations is associated with the redistributive function of the state, which in turn implies taking into account the interests of all citizens in the position of having to distribution of goods and impose the burden of the public.
Year
Volume
41
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-28
Contributors
References
 • Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 2001.
 • Carlo L., Solidaryzm, jego zasady, dzieje i zastosowania, Lwów 1931.
 • Cyceron, O państwie. O prawach, przeł. I. Żółtkowska, Kęty 1999.
 • Czajka Z., Systemy emerytalne w Niemczech i Wielkiej Brytanii wobec nowych wyzwań, Łódź 2003.
 • Maciąg Z., Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech (do 1949 r.), Białystok 1998.
 • Maciejewski S., Solidarność między pokoleniami w systemie konstytucyjnoprawnym na przykładzie repartycyjnego systemu emerytalnego, „Acta Iuris Stetinensis. Roczniki Prawnicze” 2012, nr 720.
 • Peces Barba G., Teoria dei diritti fondamentali, Milano 1993.
 • Policastro P., Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych, Lublin 2002.
 • Rauscher A., Źródła idei solidarności, [w:] Idea solidarności dzisiaj, red. W. Zuziak, Kraków 2001.
 • Rymsza M., Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych, [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Warszawa 2005.
 • Sutor B., Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, Warszawa 1994.
 • Wcisło J., Solidarność jako zasada kształtująca i regulująca życie społeczne, [w:] Solidarność zasadą życia społecznego – I Sympozjum Tarnogórskie, Tarnowskie Góry 2000.
 • Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Poznań 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2016_41_2_77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.