PL EN


2016 | 41 | 2 |
Article title

Rola i znaczenie aktywności społecznej seniorów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie zorganizowanej formy aktywności społecznej seniorów w środowisku lokalnym na przykładzie lubelskiego Oddziału PCK w ramach realizacji projektu „CZAS na 5”. Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. Obecnie ten proces mocno dynamizuje się, a wskaźniki demograficzne wskazują, że ten trend w najbliższym czasie będzie się nasilał. Dlatego konieczne jest aktywizowanie zasobów ludzkich, w tym senioralnych. Podstawowym zadaniem człowieka starszego jest przystosowanie się do zmieniających się warunków życia i modyfikowanie ich do własnych, zmieniających się z wiekiem, potrzeb. Aktywność społeczna jest niekwestionowanym czynnikiem wpływającym na zdrowie i kondycję psychofizyczną człowieka. Zachowanie wysokiej aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej stanowi jeden z czynników prognozujących dłuższe trwanie życia, umożliwia starszym ludziom zachowanie autonomii i niezależności, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości ich życia.
EN
The aim of this article is to present an organized form of social activity of senior citizens in the local community based on the example of the project titled “CZAS na 5” realised by Lublin branch of the Polish Red Cross. Modern Polish society is an aging society. Currently this process becomes more dynamic, and demographic indicators suggest that this trend in the near future will be intensified. Therefore, activation of human resources, including seigniorial human resources, becomes necessary. The main task of the elderly persons is to adapt to the changing conditions of their life, and modify everyday behaviour according to their own, changing with time, needs. Social activity is an indisputable factor with major influence on the health and psychophysical condition of the elderly persons. Maintaining high physical, mental and social activity is one of the factors predicting a longer life expectancy, allows elderly people to maintain autonomy and independence, and thus contributes to the improvement of their quality of life.
Year
Volume
41
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-28
Contributors
References
 • Błaszczuk K., Rynkowska D., Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin, Rzeszów 2016.
 • Błaszczuk K., Rynkowska D., Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej, Rzeszów 2014.
 • Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994.
 • Grzanka-Tykwińska A., Kędziora-Kornatowska K., Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku, „Gerontologia Polska” 2010, nr 1.
 • Kamiński A., Aktywność jako wspomaganie żywotności osób starszych, [w:] Encyklopedia popularna, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1994.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1980.
 • Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w Domach Pomocy Społecznej, Katowice 1999.
 • Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn 2010.
 • Mielczarek A., Człowiek stary w domu pomocy społecznej, Toruń 2010.
 • „Na Temat” 2005, nr 2.
 • Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 2001.
 • Osiński W., Antropomotoryka, Poznań 2003.
 • Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011.
 • Tłokiński W., Słowo wstępne, [w:] M. Krawczyński, Wypełnianie starości – trening ku życiu, Gdańsk 1997.
 • Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.
 • www.seniorpck.pl [dostęp: 15.01.2016].
 • Ziębińska B., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, Katowice 2007.
 • Zych A., Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Katowice 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2016_41_2_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.