PL EN


2018 | 43 | 1 |
Article title

Stosunek społeczeństwa polskiego do przeszłości a tożsamość narodowa. Analiza badań sondażowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie podejmuje problem znaczenia przypisywanego przeszłości i historii przez współczesne społeczeństwo polskie w kontekście tożsamości narodowej. Na podstawie reprezentatywnych badań sondażowych z ostatnich lat autor stara się odpowiedzieć na pytania: W jakim stopniu Polacy interesują się historią własnego kraju? Na ile dzieje własnej wspólnoty narodowej są źródłem dumy bądź wstydu? W jakim stopniu znajomość historii mieści się w postulowanych postawach patriotycznych i w ogóle stanowi istotne kryterium uznania kogoś za Polaka? Przeprowadzona analiza prowadzi do konkluzji, że wspólna przeszłość jest jednym z kluczowych elementów współczesnej tożsamości narodowej Polaków.
EN
The study deals with the problem of the significance of history and history attributed to contemporary Polish society in the context of national identity. On the basis of representative surveys from recent years, the author tries to answer the following questions: To what extent Poles are interested in the history of their own country? How much is the history of the national community the source of pride or shame? To what extent is knowledge of history in postulated patriotic attitudes and is at all an important criterion for recognizing someone as a Pole? The conducted analysis leads to the conclusion that the common past is one of the key elements of the contemporary national identity of Poles.
Year
Volume
43
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-20
Contributors
author
References
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005.
 • Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010.
 • CBOS, Co łączy Polaków? Komunikat z badań BS/168/2013, Warszawa 2013.
 • CBOS, Między patriotyzmem a nacjonalizmem. Komunikat z badań nr 151/2016, Warszawa 2016.
 • CBOS, Świadomość historyczna Polaków. Komunikat z badań BS/68/2016, Warszawa 2016.
 • Glasser W., The Identity Society, New York 1971.
 • Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1.
 • Smith A.D., Interpretations of national identity, [w:] A. Dieckhoff, N. Gutierrez (eds.), Modern Roots. Studies of National Identity, Aldershot 2001.
 • TNS, Czy jesteśmy zwycięzcami? Polacy o przeszłości i o II wojnie światowej. Komunikat z badań K.034/15, Warszawa 2015.
 • TNS, Polacy wobec historii – zainteresowanie i wiedza. Komunikat z badań K.026/14, Warszawa 2014.
 • TNS OBOP, Polacy wobec swojej historii. Komunikat z badań K.036/06, Warszawa 2006.
 • TNS OBOP, Społeczne kryteria polskości 1988–1998–2008. Komunikat z badań K.61/08, Warszawa 2008.
 • Wysocki A., O rozumieniu i stosowaniu tożsamości narodowej w naukach społecznych, „Konteksty Społeczne” 2014, nr 2.
 • Wysocki A., Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/os.2017.3-05.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2018_43_1_111-124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.