PL EN


2018 | 43 | 1 |
Article title

Kreowanie więzi terytorialnych na przykładzie Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego (WGS)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Więź terytorialna stanowi integralną część szerszej kategorii, jaką jest więź społeczna. W literaturze światowej istota więzi terytorialnej ujęta jest w takich pojęciach, jak: place attachment, place dependence, sense of place, place identity. W opracowaniu została przedstawiona idea więzi terytorialnych podkreślająca rolę zaufania w sieciach społecznych. Na tle omawianych zagadnień zaprezentowano autorską koncepcję Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego (WGS). Opisując ją, autorka koncentruje się na aspekcie więzi terytorialnych. WGS jest projektem usytuowanym na obszarach wiejskich, opartym na zrównoważonym rozwoju w symbiozie z naturą, ukierunkowanym na takie wartości, jak: zdrowie, zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, ale też historia i promocja regionu, kultura, rekreacja. WGS, w ramach sieci terytorialnych powiązań, skupia różnych aktorów społecznych ze wsi, miasta, peryferii, których łączy wspólna przestrzeń (terytorium). Zaufanie jest główną determinantą powstawania sieci terytorialnych powiązań − społecznych i ekonomicznych zależności między jednostkami, podmiotami gospodarczymi i grupami społecznymi.
EN
Territorial bonds are an integrated part with of the wider phenomenon, namely social bond. In a world literature, territorial bonds are defined as “place attachment”, “place dependence”, “sense of place”, and “place identity”. In the article, there has been presented an idea of territorial bonds underlying significance of trust in networks. In the light of the above-mentioned issues, it was described an author’s own conception called Community-based Social Farming (CSF). The project description concentrates on territorial bonds. The CFS project is located in rural areas based on nature-oriented sustainable development and highlights the value of health, healthy lifestyle, optimal diet, as well as history and promotion of a regionalism, its culture, and recreation. CSF as a social network of territorial connections joints various social actors from rural areas, cities, outskirts, within the confines of common space (territory). Trust is the main determinant of territorial networking − social and economic relationship between identities, stakeholders, and social groups.
Year
Volume
43
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-20
Contributors
References
 • CBOS BS/93/2012, Komunikat z Badań, Kontakty z sąsiadami i inne więzi społeczne.
 • CBOS BS/107/2013, Komunikat z Badań, Więzi rodzinne.
 • CBOS BS/168/2013, Komunikat z Badań, Co łączy Polaków?
 • Cole D.N., Environmental Impacts of Outdoor Recreation in Wildlands, [w:] M.J. Manfredo, J.J. Vaske, B.L. Bruyere, D.R. Field, P.J. Brown (eds.), Society and Natural Resources: A Summary of Knowledge, Jefferson City 2004.
 • Drozda-Senkowska E., Wstęp. Kilka uwag o wspólnej tematyce badawczej i o pojęciu więzi społecznej, [w:] E. Drozda-Senkowska (red.), O więzi społecznej na Podlasiu i nie tylko. Refleksje i pytania psychologii społecznej, Białystok 2014.
 • Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.
 • Frysztacki K., Wspólnoty/społeczności i ich społeczny kapitał, [w:] M. Szczepański, A. Śliz (red.), Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne, Opole 2006.
 • Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2015.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
 • Granovetter M., The Strength of Weak Ties. A Network Theory Revisited, “Sociological Theory” 1983, Vol. 1, DOI: https://doi.org/10.2307/202051.
 • Heise U.K., Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global, New York 2008.
 • Jacher W., Więź społeczna w teorii i praktyce, Katowice 1987.
 • Knapik W., Typy więzi społecznych a wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka, zagrożenia i katastrofy powodzi, Kraków 2013.
 • Krzywicki L., Pierwociny więzi społecznej, Warszawa 1957.
 • Malikowski M., Lokalność, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa 1999.
 • Manzo L.C., Devine-Wright P. (eds.), Place Attachment. Advances in Theory, Methods and Applications, Washington 2014.
 • Matuchniak-Krasuska A., Interwencja socjologiczna A. Touraine’a. Uwagi uczestnika, „Studia Socjologiczne” 1995, nr 3–4.
 • Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 2001.
 • Parsons T., Essays in Sociological Theory, New York 1954.
 • Proshansky H.M., The City and Self-Identity, “Environment and Behavior” 1978, Vol. 10(2), DOI: https://doi.org/10.1177/0013916578102002.
 • Prüfer P., Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym w perspektywie socjologiczno-etycznej, [w:] E. Bartkowiak, A. Dobrychłop, P. Prüfer (red.), Więzi, Zielona Góra 2010.
 • Redfield R., The Folk Society, “American Journal of Sociology” 1947, Vol. 52, DOI: https://doi.org/10.1086/220015.
 • Rybicki P., Więź społeczna i jej przemiany, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2005.
 • Rykiel Z., Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze, [w:] Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów 2010.
 • Simmel G., Conflict and the Web of Group Affiliation, New York 1955.
 • Starosta P., Zbiorowość lokalna w perspektywie ekologii społecznej, [w:] P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź 1995.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 • Szkurłat E., Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany, Łódź 2004.
 • Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa–Kraków 1999.
 • Touraine A., Myśleć inaczej, Warszawa 2011.
 • Tönnies F., Community and Society, New York 1963.
 • Tönnies F., Teoria wspólnoty, [w:] A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2001.
 • Tuan Y.-F., Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.
 • Turowski J., Więź społeczna w grupie, [w:] P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane profesorowi Wacławowi Piotrowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Łódź 1995.
 • Walczak-Duraj D., Podstawy współczesnej socjologii, Pabianice 2006.
 • Weber M., The Theory of Social and Economic Organization, New York 1947.
 • Żurek A., Więzi społeczne a zjawisko samotności i osamotnienia, [w:] J. Grotowska-Leder (red.), Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego, Łódź 2014.
 • Znaniecki F., Współczesne narody, Warszawa 1990.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2018_43_1_159-173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.