PL EN


2018 | 43 | 1 |
Article title

Granice pojęcia „marka osobista”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marka osobista, jako pojęcie stosunkowo nowe, nadal nie doczekała się kompleksowych analiz w literaturze naukowej. Opracowania o charakterze poradnikowym wprowadzają wiele niespójnych ze sobą definicji i modeli. Artykuł jest próbą określenia granic pojęcia „marka osobista” (z uwzględnieniem monetyzacji marki osobistej) oraz jego głównych składników (marka to więcej niż wizerunek i promocja), a także warunków postrzegania siebie i innych jednostek w kategorii marki osobistej (kapitał początkowy). W przeciwieństwie do najczęściej poruszanych aspektów w literaturze naukowej (m.in. takich, jak wizerunek marki osobistej w social media) praca uwzględnia multidyscyplinarne podejście do tematu.
EN
Personal brand as a relatively new term still has not been fully analyzed in the scientific literature. Guidebooks, however, introduce many inconsistent definitions and models. The article is an attempt to define the limits of the term “personal brand” (including the monetization of the personal brand) and its main components (brand is more than image and promotion) and the conditions for the perception of self and other individuals in the personal brand category (initial capital). Unlike the most commonly discussed aspects in the scientific literature – that is, the image of a personal brand in social media, the work includes a multidisciplinary approach to the subject.
Year
Volume
43
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-20
Contributors
References
 • Aaker D., Building Strong Brands, New York 1995.
 • About GCOX, https://gcox.com/about [dostęp: 2.10.2018].
 • Arruda W., Dixson K., Career Distinction: Stand Out by Building Your Brand, New York 2007.
 • Biedrzycki N., Co to jest blockchain – wszystko, co trzeba o nim wiedzieć, 2016, https://norbertbiedrzycki.pl/blockchain-trzeba-o-nim-wiedziec [dostęp: 2.10.2018].
 • Bourdieu P., The forms of capital, [w:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, New York 1986.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.
 • Bourdieu P., Wacquant J., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
 • Böhm-Bawerk E. von, Capital and Interest. The Controversy Over the Concept of Capital, Illinois 1959.
 • Chernatony L. de, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk 2003.
 • Gad T., 4D Branding, London 2001.
 • Goffman E., The Presentation of Self in Everyday Life, New York 1959.
 • Keller K.L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i zarządzanie, Warszawa 2016.
 • Khedher M., A Brand for Everyone: Guidelines for Personal Brand Managing, “Journal of Global Business Issues” 2015, Vol. 9(1).
 • Kotler P., Marketing Insights from A to Z, Hoboken 2003.
 • Kotler P., Levy S., Broadening the concept of marketing, “Journal of Marketing” 1969, Vol. 33(1).
 • Ługowski P., Polskie realia employer brandingu, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 4.
 • Malinowska-Parzydło J., Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, Gliwice 2015.
 • Montoya P., Vandehey T., The Brand Called You: Make Your Business Stand Out in a Crowded Marketplace, London 2009.
 • Peters T., The Brand Called You, “Fast Company” 1997, No. 10.
 • Rampersad H.K., Ty – marka inna niż wszystkie, Gliwice 2010.
 • Schön D., The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, New York 1983.
 • Shepherd I.D.H., From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding, “Journal of Marketing Management” 2005, No. 21.
 • Wojtaszczyk K., Maszewski F., Różnorodność metod zarządzania marką osobistą, [w:] M. Stor, A. Fornalczyk (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Wrocław 2014.
 • www.facebook.com/rahimblak/posts/zrobiliśmy-to-wniosek-do-knf-został-złożony-dokument-ma-37-stron-pracowały-nad-n/197076190990655 [dostęp: 2.10.2018].
 • Wysota K., Nastała moda na personalne coiny, 2018, www.pb.pl/nastala-modana-personalne-coiny-932539 [dostęp: 2.10.2018].
 • Zarycki T., Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu, „Psychologia Społeczna” 2009, nr 1–2.
 • Ziółkowski M., Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2018_43_1_269-286
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.