PL EN


2018 | 7 |
Article title

Demographic aging of Polish society and its effects from the point of view of pension finance

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose - The aim of the study was to assess the effects of introducing the formula of defined contribution, as analyzed from the perspective of pension adequacy in Poland.Methodology - The main research methods employed included literature studies, theoretical considerations, and an empirical analysis of statistical data.Findings - The Polish pension system may be closer to balancing, but at the expense of lowering the replacement rate, which under the current conditions may even fall below the poverty threshold. Extending the universal retirement age may partly improve the financial situation of future pensioners, especially women.Originality/Value - In conclusion, it was observed that the legislators’ excessive preoccupation with maintaining long-term financial sustainability is not conducive to the achievement of other important goals of the pension system, such as ensuring the adequacy of pensions and preventing elderly people from falling into poverty. In light of the above, further reforms may still be required.
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-03-02
References
 • Ancyparowicz, G. (2014). Przyczyny narastania deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 62, pp. 1-12.
 • Bednarczyk, T. (2015). Wyzwania demograficzne dla systemów emerytalnych w Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska no. XLIX, pp. 33-50.
 • Blake, D. (2006). Pension Economics. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • European Commission. (2017). Adequacy and sustainability of pensions. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_adequacy-sustainability-pensions_en.pdf
 • Eurostat. (2018a). Healthy life years and life expectancy at age 65 by sex. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tepsr_sp320
 • Eurostat. (2018b). Glossary:At-risk-of-poverty rate. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate
 • GUS. (2016). Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce. Retrieved from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/12/1/1/roznice_w_wynagrodzeniach_i_kobiet_i_mezczyzn_w_2014.pdf
 • GUS. (2017a). Incomes and living conditions of the population of Poland. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2017b). Rocznik Statystyczny Pracy 2017. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2018a). Baza demografia. Retrieved from http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelect.aspx
 • GUS. (2018b). Tablica trwania życia. Retrieved from http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Downloader.aspx?file=lifetables1990-2016.zip&sys=trwanie
 • Hady, J., Hospod, E., & Rodzinka J. (2007). Przyczyny wprowadzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce. E-Finanse, no. 3, pp. 1-7.
 • ILO. (1952). Convention concerning Minimum Standards of Social Security. Retrieved from http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102
 • Jędrasik-Jankowska, I. (2017), Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ministry of Finance. (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Retrieved from https://www.mf.gov.pl
 • MRPiPS. (n.d.). System emerytalny. Retrieved from https://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/system-emerytalny
 • Nowacka, A., Scibło A. (2017). Uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, no. 25, pp. 189-201.
 • Owczarek, J. (2009). Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce. Rozprawy Ubezpieczeniowe no. 2/2009, pp. 1-21.
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Polish Journal of Laws No. 162 item 1118 (1998).
 • Population Pyramids of the World. (2018). Population pyramids of the world from 1950 to 2100. Retrieved from https://www.populationpyramid.net
 • Ratajczyk-Tuchołka, J.(2012). Wydłużanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. In T. Nawrocka-Szczerbik (Ed.), Wiek emerytalny (pp. 61-75). Kazimierz Dolny: PSUS.
 • Rosner, A., Stanny M. (2008). Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r. Polityka Społeczna no. 1, pp. 1-5.
 • Standerski, D., Konopczyński F. (2017). Jak uniknąć katastrofy? Perspektywy polskiego systemu emerytalnego. Warszawa: Fundacja Kaleckiego.
 • Szukalski, P. (2006). Wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce. In J. Kowaleski & P. Szukalski (Eds.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (pp. 57-58). Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sztanderska, U. (2008). Przyczyny wczesnej dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS. In Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym (pp. 18-70). Warsaw: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Polish Journal of Laws No. 162 item 1118 (1998).
 • Waligórska, M. (2011). Prognoza ludności Głównego Urzędu Statystycznego na lata 2008-2035. In System emerytalny – problemy na przyszłość (pp. 20-30). Warsaw: ZUS.
 • Wiktorowicz, J. (2014). Wydłużenie aktywności zawodowej czy przejście na emeryturę? Studium mikroekonomiczne. Studia demograficzne no. 166, pp. 7-36.
 • ZUS. (2016). Zielona księga. Warszawa: ZUS.
 • ZUS. (2018a). Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych. Grudzień 2017 r. Retrieved from http://www.zus.pl/documents/10182/167606/wst%C4%99pna+_12_2017.pdf/9d71f497-8af8-4517-a2c2-4c02b90afb6f
 • ZUS. (2018b). Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych. Luty 2017. Retrieved from http://www.zus.pl/documents/10182/167606/wst%C4%99pna+_02_2018/178d7b96-09ec-460e-9bff-9b95d2cabadc
 • Żukowski, M. (2014). Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń społecznych. In B. Kaczyńska (Ed.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian (pp. 43-52). Warszawa: ZUS.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ijsr_2018_7_0_145-159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.