PL EN


2013 | 26 | 1-2 |
Article title

Praktyczny wymiar kształcenia na poziomie studiów wyższych a współczesny rynek pracy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Changes in higher education aim at making it more practical. More stringent requirements in the labour market, intense competition and time pressure are not conducive for training new employees so that they can effectively perform their professional tasks. The expectations of the modern labour market are such that the employees should display up-to-date knowledge and good as a part of higher education reform to adapt study plans and programmes to labour market needs. The traditional model of education has been replaced with a new one based on knowledge, skills and competences. In the context of introduced changes, the importance of student placements allowing for gaining professional experience in real life conditions has grown. In order to adapt study programmes to current requirements, councils in which employers’ representatives sit, are established at HEIs. Monitoring of graduates’ careers also plays a significant role in improving the process of education. Career bureaus operating at HEIs also gather momentum. All these activities aim at supporting students and alumni in successful operation in the labour market.
PL
Zmiany w szkolnictwie wyższym zmierzają w kierunku upraktycznienia kształcenia. Wysokie wymagania rynku pracy, silna konkurencja, presja czasu nie sprzyjają procesowi wdrażania nowego pracownika do zadań wynikających z zakresu czynności. Współczesny rynek pracy – coraz bardziej ograniczony – oczekuje na pracownika z aktualną wiedzą i dobrą orientacją w realiach zawodu. Dlatego też w ramach reformy szkolnictwa wyższego zainicjowano wiele działań zmierzających do dostosowania planów i programów kształcenia do realnego rynku pracy. W miejsce dotychczasowego tradycyjnego kształcenia wprowadzono nowy model oparty na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach.W kontekście wdrażanych zmian wzrosła rola praktyk studenckich, które umożliwiają uzyskanie pierwszego – dla wielu studentów – doświadczenia w realnych warunkach pracy. W celu dostosowania programów kształcenia powoływane są w uczelniach konwenty, w skład których wchodzą przedstawiciele pracodawców. Ważną rolę w doskonaleniu procesu kształcenia odgrywa także monitorowanie losów absolwentów. Coraz ważniejszą rolę pełnią także biura karier. Wszystkie te działania zmierzają do wspomagania studenta w radzeniu sobie – po ukończeniu studiów – w zawodzie i na rynku pracy.
Year
Volume
26
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Brodin E. (2007), Critical thinking in scholarschip. Meaning, conditions and development, Lund: Lund University.
 • Chmielecka E. (red.), (2010), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa: MNiSW.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2013), Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej [w:] M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas?, Kraków: Impuls.
 • Dudzikowa M., Kubinowski D. (2012), Sprawozdanie z prac sesji VII, [w:] M. M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), Teoria a praktyka edukacyjna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dumont H., Instance D., Benavices F. (2013), Educational Research and Innovation, The nature of learning: Using Research to Inspire Practise (Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce), Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2012), Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w roku 2012: Raport z wdrażania Procesu Bolońskiego, Bruksela.
 • Kust I. (2013), Challenges to higher education posed by the process of change in the modern world, [w:] Samara Region Ministry of Economic Development, Investments and Trade, Samara Region Ministry of Education and Science, Trakia Ynoversity (Bulgaria), Universitas „45” (Indonesia),
 • Institute of Intellectual Property of National University „Odessa Law Academy” in Kiev (Ukraine), Kazakhstan University of Innovation and Telecommunication Systems, Samara Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics, Shihobalovskie Chteniya: Experience, problems and prospects of consumer market development, Samara: Samaryjski Instytut (Filia) im. G. W. Plechanowa.
 • Kwiatkowski S. M. (2012), Pułapki standaryzacji, [w:] M. Dudzikowa (red.), Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
 • Kwiatkowski S. M., (2012), Po tematy sięgać nowe, [w:] M. M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), Teoria a praktyka edukacyjna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), (2006), Pedagogika. Podręcznik akademicki, I. 2, Warszawa: PWN.
 • Michalak-Dawidziuk J. (2013), The quality of higher education versus global barriers, [w:] Samara Region Ministry of Economic Development, Investments and Trade, Samara Region Ministry of Education and Science, Trakia Ynoversity (Bulgaria), Universitas „45” (Indonesia), Institute of Intellectual Property of National University „Odessa Law Academy” in Kiev (Ukraine), Kazakhstan University of Innovation and Telecommunication Systems, Samara Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics, Shihobalovskie Chteniya: Experience, problems and prospects of consumer market development, Samara: Samaryjski Instytut (Filia) im. G. W. Plechanowa.
 • Pachociński R. (2004), Kierunki reform szkolnictwa na świecie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian (2012), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Romer P. M. (1993), Economic Growth, [w:] D. R. Henderson (ed.), The Fortune Encyclopedia of Economics, New York: Time Warner Books.
 • Schwartz S. H., Bilsky W. (1990), Toward a theory of the universal content and structure of values: Extentions and cross – cultural replications, „Journal of Personality and Social Psychology”, 58 (5).
 • Sławiński S., Dębowski H. (2013), Raport Referencyjny – Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • The Knowledge-Based Economy (1996), Paris: OECD, GD 102.
 • Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC
 • (2013), Zespół Badawczy PIAAC, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Akty prawne
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742).
 • Strony internetowe
 • http://europejskiportal.eu/id03.html, (data korzystania 29.11.1013 r.).
 • http://nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html, (data korzystania 4.10.2013 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2013_26_1-2_101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.