PL EN


2013 | 26 | 1-2 |
Article title

Pedagogika wobec wyzwań współczesności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest poszukiwanie przyczyn trudności polskich pedagogów związanych z badaniami podstawowych problemów współczesności. Zwracam uwagę na problemy w interpretacji misji i wizji współczesnej pedagogiki, w tym także na stosowaną metodologię badań. Kwestie te mają związek z niejednoznacznością stanowisk w sprawie przyjmowanych metazałożeń, w tym prymatu człowieka nad edukacją. Brakuje także stanowiska w odniesieniu do przyjmowanego modelu człowieka. Przemiany cywilizacyjne generują wiele nowych problemów koniecznych do uwzględnienia w badaniach, takich jak m.in. nadmiar informacji i zróżnicowanie ich źródeł oraz przebudowa systemu aksjologicznego. To rzutuje na problematykę podejmowanych badań.
EN
The aim of this paper is to research the causes of the difficulties that Polish teachers encounter when studying the basic problems of the present. I draw attention to the difficulties in the interpretationof the mission and vision of modern education, including the methodology of the study. These issues are related to the ambiguity of the positions on the adopted meta assumptions, including the primacy of human over education. The position in relation to the adopted model of man is also missing. Civilization transformations generate many new problems which need to be consideved in theresearch, among other things, redundancy and diversity of information sources, reconstruction of axiological system. This results in the problem of the studies being undertaken.
Year
Volume
26
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Adamski F. (1999), Prawda jako zasada życia społecznego i zadanie wychowania, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, Kraków: UJ.
 • Bartnik C. (1997), Personalizm, [w:] J. Homplewicz (red.), Gdy osobowość horyzontem wychowania, Rzeszów: WSP.
 • Bell D. (1994), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa: PWN.
 • Bilewicz M. (2012), W tabloidach o psychologii. Efekt Zajonca ... tylko który?, „Polityka” 20 lutego, http://www.polityka.pl/psychologia/okiemeksperta/1524517,1,w-tabloidach-psychologii.read#ixzz2Xud6cJM0.
 • Budner W. (2006), Paradygmat społeczeństwa informacyjnego, Poznań: UE.
 • Chałas K. (2006), Wychowanie ku wartościom, t.1, Lublin–Kielce: Wyd. Jedność.
 • Chałas K. (2011), Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Lublin–Kielce: Wyd. Jedność.
 • Ćwiek L. (2007), Wartości w wychowaniu, „Wychowawca”, nr 12.
 • Denek K. (2006), Edukacja. Dziś – jutro, Leszno–Poznań–Żary: Wyd. ŁWSH, Wyd.WSH.
 • Dymara B. (2005), Poszukiwanie ładu umysłu i serca, życie według wartości, [w:] F. Bereźnicki, K. Denek (red.), Edukacja jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocław: Uniwersytet Szczeciński.
 • Dziewiecki M., ks. (1999), Człowiek w obliczu wolności, http://adonai.pl/rozwazania/?id=8.
 • Fijakowska B. (2005), Młodzieży wychowanie – sprawą całego społeczeństwa, „Nowa Szkoła”, nr 9.
 • Fukuyama F. (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa: Bertelsman Media.
 • Furmanek W. (2011a), Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.
 • Furmanek W. (2011b), Miłość – zagubiona kategoria współczesnej pedagogiki, Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.
 • Furmanek W. (2012a), Rozwój rozumienia miłości, Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.
 • Furmanek W. (red.), (2012b), Wartości w pedagogice. Kryzys wartości kategorią problematyki badań w pedagogice współczesnej, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Furmanek W. (2013a), Antropoinfosfera człowieka społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Piecuch, W. Furmanek (red.), Dydaktyka informatyki, Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.
 • Furmanek W. (2013b), Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Furmanek W., (w druku), Humanistyczna pedagogika pracy. Człowiek obiektem badań współczesnej pedagogiki pracy.
 • Furmanek W., Przeładowanie informacyjne efektem globalizacji. Skutki pedagogiczne, [w:] Technologie
 • informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku (w druku).
 • Gawlik W. (1974), Aby poznać Boga i człowieka. O człowieku dziś: dzieło zbiorowe, cz. 2, Warszawa: Wyd. ss. Loretanek.
 • Gogacz M. (1985), Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka), Warszawa: ATK.
 • Gogacz M. (1997), Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady Bydgoskie, Warszawa: Wyd. Navo; Edycja internetowa wydania pierwszego, http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/osoba_
 • zadaniem_pedagogiki.pdf.
 • Grzesiak J. (2007), Kształcenie ustawiczne nauczycieli wobec wyzwań w społeczeństwie informacyjnym, [w:] E. Perzycka, A. Stachura (red.), Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu
 • ustawicznym, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (1997), Orientacje życiowe młodzieży, Bydgoszcz: WSP.
 • Kocowski T. (1991), Szkice z teorii twórczości i motywacji, Kraków: Wyd. UJ.
 • Kowalczyk Z. (2004), Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom: POLWEN.
 • Kozak S. (2007), Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa: Difin.
 • Lewowicki T. (1993), Aksjologia i cele edukacji, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, nr 2.
 • Lewowicki T. (1997), Przemiany oświaty, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Lewowicki T. (2004), Pedagogika dziesięć lat później (1994–2004) – szkic o kondycji dyscypliny naukowej oraz próbach sprostania potrzebom społecznym, „Rocznik Pedagogiczny”, t. 27.
 • List otwarty członków KNP PAN z dnia 21.06.2006 roku.
 • Łobocki M. (2003), Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Mastalski J. (2007), Samotność globalnego nastolatka, Kraków: Wyd. Naukowe PAT.
 • Pasterniak W. (1995), Przestrzeń edukacyjna, Zielona Góra: WSP.
 • Plopa M. (red.), (2009), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, t. 3: Zagrożenia i wyzwania, Kraków: Wyd. Impuls.
 • Półturzycki J. (2002), Dydaktyka dla nauczycieli, Płock: Wyd. Naukowe NOVUM.
 • Raths L. E., Harmin M., Simon S. B. (1978), Values and teaching, Toronto–London–Sidney.
 • Simon S. B., Hawley R. C., Britton D. D. (1992), Krystalizacja wartości, Toruń: Wyd. „Edytor”.
 • Stępień A. (1974), W poszukiwaniu istoty człowieka (z fenomenologii i metafizyki bytu ludzkiego) [w:] B. Bejze (red.), Aby poznać Boga i człowieka. O człowieku dziś: dzieło zbiorowe, cz. 2, Warszawa: Wyd. ss. Loretanek.
 • Strykowski W. (2005), Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata”, t. 27/28.
 • Tadeusiewicz R., W dymie i we mgle, www. solidarnosc.org.pl /~ksn/DOCS/rystad.pdf
 • Uchwała nr 3(5)/2012. Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 stycznia 2012 r.
 • Wenta K. (2007), Ustawiczne kształcenie nauczycieli w diagnozie i ewaluacji, [w:] K. Wenta, E. Perzycka (red.), Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych, Szczecin: Oficyna Wyd. CDiDN.
 • Węgrzycki A. (1975), Scheler, Warszawa: WP.
 • Wielgus S. (2000), O odrodzenie wychowania, Płock: PIW.
 • Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, Gdańsk: GWP.
 • Wosińska W. (2008), Oblicza globalizacji, Sopot: Smak Słowa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2013_26_1-2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.