PL EN


2013 | 26 | 1-2 |
Article title

Rola pracodawców w kształtowaniu sylwetki absolwenta uczelni

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The National Qualifications Framework introduced as a part of the higher education reform in 2011 imposed on HEIs an obligation to commence works on study programmes. An important change was remodelling study programmes with paying special attention to knowledge, skills and competences. These works were closely related with the development of graduate’s profile, whichprovided for the new philosophy underpinning the drafting of study programmes and which took into consideration the requirements of the modern labour market. The establishment of the graduate’sprofile constitutes one of the most important elements of the development of study programmes. Learning outcomes for a given field of study, which reflect the requirements of modern labourmarket, are important determinants for the establishment of the graduate’s profile. In order to adapt the process of education to labour market needs, the reform of higher education strengthens the role of employers by obliging HEIs to establish councils, in which they sit. The reform has resulted in the new approach to the teaching process and the introduction of the graduate’s profile, which should meet the requirements of the modern labour market.
PL
Krajowe Ramy Kwalifikacji wprowadzone w ramach reformy szkolnictwa wyższego z 2011 r. nałożyły na uczelnie obowiązek podjęcia prac nad programami kształcenia. Ważną zmianą było przemodelowanie programów pod kątem wiedzy, umiejętności i kompetencji. Prace te związane były ściśle z opracowaniem sylwetki absolwenta, uwzględniającej nową filozofię tworzenia programów oraz oczekiwania współczesnego rynku pracy. Opracowanie sylwetki absolwenta stanowi jeden z ważniejszych etapów przygotowania programu kształcenia oraz efektów kształcenia dla danego kierunku. Odzwierciedlają one potrzeby współczesnego rynku pracy. W celu dostosowywania procesu kształcenia do rynku pracy reforma szkolnictwa wzmocniła rolę pracodawców poprzez nałożenie na uczelnie obowiązku tworzenia konwentu. Reforma spowodowała konieczność nowego spojrzenia na proces dydaktyczny, w tym sylwetkę absolwenta, która powinna odpowiadać potrzebom współczesnego europejskiego rynku pracy.
Year
Volume
26
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
author
References
  • Czerepaniak-Walczak M. (red.), (2013), Fabryki dyplomów czy Universitas?, Kraków: Impuls.
  • Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999.
  • Kwiatkowski S. M. (2012), Pułapki standaryzacji, [w:] M. Dudzikowa (red.), Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
  • Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. OECD PISA. PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT. Wyniki badania 2012 w Polsce, Warszawa: IFISPAN.
  • Akty prawne
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r., (Dz. U. z 2012 r., poz. 572).
  • Strony internetowe
  • http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_
  • pl.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2013_26_1-2_117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.