PL EN


2013 | 26 | 1-2 |
Article title

Edukacyjne wymiary profesjonalizacji pracy socjalnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There is a lot of discussions around the process of professional education for socio-educational activity answering new challenges of training competencies of social work professionals. Academicdiscourses are related not only with the concept of professionalization, but also are focused on such kind of training, which is adequate to accepted standards and individual as well as social expectations. Undertaken discourse on educational dimensions of  professionalization of social workers is a kind of reflection on possible aspects of exploration of the problem and dilemmas connected with creating expected knowledge, skills and attitudes, which are friendly for effective social work practice.
PL
Istnieje wiele kontrowersji wokół procesu edukacji zawodowej przygotowującej do działania socjalno-wychowawczego i odpowiadającego nowym wyzwaniom kształcenia kompetencji profesjonalnych pracowników socjalnych. Akademickie dyskusje dotyczą nie tylko istoty profesjonalizacji, ale i takiego przygotowania zawodowego pracowników socjalnych, które odpowiadałoby przyjętym standardom oraz oczekiwaniom indywidualnym i społecznym. Podjęty dyskurs nad edukacyjnymi wymiarami profesjonalizacji pracowników socjalnych jest próbą refleksji nad możliwymi obszarami eksploracji tego problemu oraz dylematami związanymi z kształtowaniem oczekiwanej wiedzy, umiejętności oraz postaw, które sprzyjałyby efektywnym działaniom zawodowym.
Year
Volume
26
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
author
References
 • Biernat T., Karwacki A. (2011), Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń: Wyd. Akapit.
 • Carr D. (1999), Professional education and professional ethics right to die or duty to live, „Journal of Applied Philosophy”, 16 (1).
 • Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE L 255/22, PL, 30 września 2005 roku, art. 2–4, 12–14, pkt 9–18).
 • Gynnerstedt K., Hojer S. (2004), Sweeden, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.
 • Kantowicz E. (2005), Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Olsztyn: Wyd. UWM.
 • Kantowicz E. (2011), Kierunki profesjonalnego kształcenia do pracy socjalnej w Europie, [w:] A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok: Wyd. Trans Humana.
 • Kantowicz E. (2014), Profesjonalizacja pracy socjalnej w perspektywie zmian, „Praca Socjalna”, nr 1.
 • Łuczyńska M. (2012), Pracownicy socjalni w procesie zmian – na podstawie badań z 1988, 1995 i 2010 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: ISP.
 • Marynowicz-Hetka E. (1996), Praca socjalna i jej aktualny wymiar, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Warszawa: Wyd. „Interart”.
 • Mason T. (2004), Denmark, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.
 • Piekarski J. (1999), Problem wiedzy profesjonalnej w pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (red.), European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions, Katowice: Wyd. „Śląsk”.
 • Raport z badań w ramach projektu PHARE (1996), charakterystyka kadr pomocy społecznej, ze szczegółowym uwzględnieniem pracowników socjalnych, z punktu widzenia ich sytuacji społecznej, zawodowej, rodzinnej i ekonomicznej, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2005 r., nr 61, poz. 544).
 • Rymsza M. (red.), (2010), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa: ISP.
 • Sikorski C. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalista kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Wyd. Difin.
 • Szmagalski J. (2012), Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Tello T. B. (2004), Spain, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.
 • Urbaniak-Zając D. (2001), O niektórych aspektach profesjonalizacji pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz- Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Katowice: Wyd. Śląsk.
 • Urponen K. (2004), Finland, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.
 • Weissenborn A. (2004), Austria, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities
 • and differences, Rome: Carocci.
 • Wilkinson G., Frost E. (2004), England, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2013_26_1-2_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.