PL EN


2013 | 26 | 1-2 |
Article title

Przykłady dysfunkcji w kształceniu pracowników socjalnych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this study, the author draws attention to some of the dysfunctions inherent both in education regarding social work, and in the form of postgraduate education and training courses. Dysfunctions are already a social fact; they have emerged as a result of excessive tendencies of the Ministry of Labour and Social Policy to unify and standardize the process of education and as a result of the excessive control over the whole process of training of social workers. The analysis in thispaper shows several major dysfunctions resulting from double standards in education, but also dysfunctions manifested in underdeveloped aims of M.A. programmes, in the misunderstanding of and underperformance in the process of professionalization, and in the excessive tendency to form narrow specializations in the profession of a social worker. The author is aware that many other anomalies that lie in the education and training of socialworkers deserve a separate study and a more thorough analysis.
PL
W prezentowanym artykule autorka zwraca uwagę na niektóre dysfunkcje nieodłącznie związane z kształceniem w zakresie pracy socjalnej i formą kształcenia podyplomowego oraz kursów szkoleniowych. Dysfunkcje są już faktem społecznym; wyłoniły się jako wynik tendencji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do nadmiernego ujednolicenia i standaryzacji procesu kształcenia oraz jako skutek nadmiernej kontroli nad całym procesem szkolenia pracowników socjalnych. Analiza prowadzona w pracy ukazuje kilka poważnych dysfunkcji wynikających z podwójnych standardów w kształceniu, ale także dysfunkcji wyrażających się w słabo rozwiniętych celach programów studiów magisterskich, niezrozumieniu i słabych wynikach procesu profesjonalizacji oraz tendencji do nadmiernego tworzenia wąskich specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Autorka ma świadomość, iż wiele nieprawidłowości w kształceniu i szkoleniu pracowników socjalnych zasługuje na oddzielne badanie i bardziej dogłębną analizę.
Year
Volume
26
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
  • Czechowska-Bieluga M., Sarzyńska E. (2010), Szkolenia szansą na rozwój pracowników socjalnych – rzeczywistość czy utopia? [w:] A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
  • Frysztacki K. (2008), Siła i słabość procesów profesjonalizacji pracy socjalnej (z europejsko-amerykańskim pierwiastkiem porównawczym), [w:] B. Matyjas, M. Porąbaniec, (red.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
  • Kamiński T. (2010), Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce, [w:] A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
  • Kotlarska-Michalska A. (2010), Refleksje na temat modelu kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, [w:] K. Wódz, K. Faliszek (red.), Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
  • Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za pierwsze półrocze 2013 r. (wersja elektroniczna), www.efs.gov.pl.
  • Szmagalski J. (2011), Profesje we współczesnej perspektywie teoretycznej a wyzwania profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce, [w:] K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
  • Szmagalski J. (2012), Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  • Założenia do zmian ustawy o pomocy społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, kwiecień 2013, www.mpips.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2013_26_1-2_147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.