PL EN


2013 | 26 | 1-2 |
Article title

Motywacja osiągnięć edukacyjno-zawodowych słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było określenie poziomu motywacji osiągnięć edukacyjno-zawodowych osób podejmujących kształcenie na podyplomowych studiach menedżerskich (Skala do Badania Poziomu Motywacji Osiągnięć autorstwa M. Widerszal-Bazyl). Wśród badanych najwyższy poziom motywacji osiągnięć uzyskiwały kobiety zajmujące stanowiska kierownicze w wieku od 36 do 47 lat. Natomiast najniższe wartości wskaźników stwierdzono u słuchaczy w wieku do 29 lat zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych (tzw. pracownicy szeregowi). Ze względu na cel podejmowania kształcenia najwyższe wyniki w poszczególnych grupach wskaźników zidentyfikowano w przypadku: poziomu aspiracji (mężczyźni), koncentracji na zadaniu (kobiety, kierownicy, starsi pracownicy) dążeniu do uznania społecznego (kobiety, pracownicy szeregowi), wytrwałości w działaniu (kierownicy, starsi pracownicy) oraz akceptacji odroczonej gratyfikacji (starsi pracownicy). Osoby, które wskazywały jako cel studiów wyższe wynagrodzenie oraz pogłębienie wiedzy i zainteresowań, uzyskiwały wyższe wyniki wskaźnika poziomu aspiracji. W przypadku osób stawiających sobie za cel utrzymanie pracy oraz nawiązanie kontaktów biznesowych najwyższe wyniki stwierdzono dla wskaźnika koncentracji na zadaniu. Ponadto osoby, których celem był awans stanowiskowy, uzyskiwały najwyższe wartości wskaźnika w zakresie dążenia do uznania społecznego. Pracownicy, którzy liczyli na zmianę pracy, przejawiali najwyższe wartości w obszarze wskaźnika akceptacji odroczonej gratyfikacji. Stopień posiadanej swobody działania w sytuacji pracy wpływa na poziom motywacji osiągnięć pracowników. Im większa swoboda działania, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, tym wyższy poziom motywacji osiągnięć.
EN
The aim of the study was to determine the level of educational and professional achievement motivation of persons undertaking postgraduate management studies. The applied variables were:gender, age and type of position held. The highest level of achievement motivation was manifested by women occupying managerial positions within the age group of 36 to 47. On the other hand, the lowest achievement motivation ratios were found in students employed in non-managerial positions (“regular employees”), aged up to 29. The levels of achievement motivation were differentiated by the purpose of undertaking postgraduate studies and associated subsequent professional benefits. The persons who aimed at higher wages and professional expertise development were characterized by a high “level of aspiration”. Those respondents who aimed at maintaining jobs and establishing business contacts received the highest scores in “focusing on the task”. The persons whose main goal was to get promoted, (nearly half of the respondents), received the highest values of the “striving for social recognition” index. However, those employees who were planning to change jobs obtained the highest levels of the “deferred gratification acceptance” index. The study has confirmed that the level of achievement motivation of employees is influenced by the degree of freedom of action, (the ability to decide for themselves and / or others), that they enjoy in their workplace.
Year
Volume
26
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-07-09
Contributors
References
 • Bańka A. (1995), Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Poznań: Print-B.
 • Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 • Bera R. (2011), Motywacja osiągnięć zawodowych w karierze międzynarodowej osób migrujących zarobkowo, [w:] Cz. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Człowiek–obywatel–pracownik na rynku
 • pracy. Wszyscy jesteśmy ekonomistami, WSH TWP: Szczecin.
 • Budrowska B., Duch D., Titkow A. (2003), Szklany sufit, bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Warszawa: ISP.
 • Cieślak A. (1981), Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego, Warszawa: WSiP.
 • Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Czarnecki K. (1985), Rozwój zawodowy człowieka, Warszawa: IWZZ.
 • Czechowska-Bieluga M. (2010), Kobieta w roli dyrektora szkoły, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Czechowska-Bieluga M. (2012), Poczucie jakości życia studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych: analiza porównawcza, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Denek K. (1999), Wartości w ustawicznej edukacji zawodowej, [w:] H. Bednarczyk (red.), Wokół problemów kształcenia ustawicznego, Radom: ITE.
 • Dobrowolska D. (1984), Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemysłowym, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Gliszczyńska X. (1981), Motywacja do pracy, Warszawa: KIW.
 • Klinkosz W. (2007), Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów, [w:] R. Stachowski, W. Zeidler, (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Klinkosz W. (2013), Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Klinkosz W., Sękowski A., Schuler H., Prochaska M. (2006), Polska wersja Inwentarza Motywacji Osiągnięć – Leistungmotivationsinventar (LMI), „Czasopismo Psychologiczne”, 7/2.
 • Knowles M. S. (1996), Adult Learning, The ASTD Training and Development Handbook, New York: McGraw-Hill.
 • Kohn M. L., Schooler C. (1986), Praca a osobowość. Studium współzależności, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Kozioł L. (2002), Motywacja do pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo PWN.
 • Kwiatkowski S. M. (red.), (2001), Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej, Warszawa: IPiSS.
 • Łukaszewicz R. (1979), Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.]
 • Madsen K. B. (1980), Współczesne teorie motywacji, naukoznawcza analiza porównawcza, Warszawa: PWN.
 • Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne: metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Maslow A. H. (1990), Motywacja i osobowość (przekład P. Sawickiej), Warszawa: PAX.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013), Raport: Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2012 r., http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy.
 • Nowak S. (red.), (1973), Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 • Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Plewka C., Bednarczyk H. (red.), (2011), Człowiek–obywatel–pracownik na rynku pracy. Wszyscy jesteśmy ekonomistami, Szczecin: WSH TWP.
 • Reykowski J. (1975), Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Reykowski J. (1992), Procesy emocjonalne. Motywacja, Osobowość, Warszawa: Wydawnictwo
 • PWN.
 • Różański A. (2011), Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Różański, A., Kuchinke, K. P., Bojar E. (red), (2008), Rozwój zasobów ludzkich, teoria i praktyka, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 • Rubenson K. (2000), The long arm of the family and the long arm of the job, AARE - Conference
 • Papers, http://www.aare.edu.au/00pap/rub00473.htm, (pobrano 2011.01.07).
 • Stachowski R., Zeidler W. (red.), (2007), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Stoner J. A. F., Frejman R. E., Gilbert D. R. Jr. (2002), Kierowanie, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Sztumski J. (1999), Socjologia pracy, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Tolman E. C. (1932), Purposive behavior in animals and men. New York: Century.
 • Turos L. (1999), Andragogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Urbańczyk F. (1973), Dydaktyka dorosłych, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im.Ossolińskich.
 • Vroom V. H. (1964), Work and Motivation, New York: General Learning Press.
 • Widerszal-Bazyl M. (1979), Ukierunkowanie motywacji osiągnięć a poziom wykonywania pracy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Wiśniewski W. (red.), (1984), Oświata w społecznej świadomości, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2006), Kobiety i instytucje: Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Znaniecki F. (1974), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2013_26_1-2_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.