PL EN


2013 | 26 | 1-2 |
Article title

Aksjologiczne aspekty kariery

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kariera dotyczy nie tylko życia zawodowego, ale też rozwoju osobistego, stylu życia, podejmowania aktywności, osiągania celów – obejmuje całe życie człowieka w wielu jego wymiarach, które się przenikają i wzajemnie na siebie oddziałują. Dlatego można wnioskować, że w procesie kariery obecne są wartości, które stanowią podstawę realizowania kariery oraz są efektem jej rozwoju.Artykuł prezentuje zagadnienia związane z różnymi sposobami rozumienia kariery, aksjologicznym charakterem procesu kariery oraz implikacjami dla pedagogiki w zakresie badań teoretycznych oraz działań praktycznych dotyczących wspierania rozwoju kariery człowieka.
EN
Career concerns not only professional life but also personal development, lifestyle, undertaking activities and achieving goals; it embraces all human life in its many dimensions which merge andinterfere. Therefore, it can be stated that values are present throughout the process of career: they constitute the basis of its realization and at the same time are effects of its development.Issues concerning different ways of understanding career, axiological character of this process and pedagogical implications regarding theoretical research and practical actions concerning supportof career are presented in this article.
Keywords
Year
Volume
26
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Centrum Badania Opinii Społecznej, komunikat z badań Wartości i normy, BS/111/2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF, (23.11.2013).
 • Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika mancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Denek K. (1998), O nowy kształt edukacji, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Furmanek W. (2008), Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gurycka A. (1999), Podmiotowość – postulat dla wychowania, [w:] E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością, Bydgoszcz: Wydawnictwo „WERS”.
 • Herr E. L., Cramer S. H. (2001), Planowanie kariery zawodowej, cz. I, Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.
 • Jan Paweł II (1991), Pokój i młodzi idą razem, orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (01.01.1985), [w:] A. Wieczorek (red.), Wy jesteście moją nadzieją: Wybór wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa: Pax. Centralny Zespół Młodych.
 • Kaczor S. (2005), Kwalifikacje społeczno-moralne i ich rosnące znaczenie w życiu, [w:] S. M.
 • Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kędzierska H. (2012), Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Koźmińska I., Olszewska E. (2007), Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa: Świat Książki.
 • Kubiak-Szymborska E. (2002), Wychowanie człowieka w perspektywie teorii podmiotowości, [w:] E. Kubiak-Szymborska, D. Zając D. (red.), Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz: Wydawnictwo „Wers”.
 • Łobocki M. (1993), Pedagogika wobec wartości, [w:] B. Śliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne, Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
 • Łobocki M. (2006), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Michalak J. M. (2007), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nowak M. (2010), Osoba i wartość w pedagogice ogólnej, [w:] M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM.
 • Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa: KOWEZiU.
 • Piorunek M. (2009), Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rokeach M. (1973), The Nature of Human Values, New York: Free Press.
 • Suchar M. (2003), Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.
 • Super D. E. (1980), A life-span, life-space approach to career development, „Journal of Vocational Behaviour”, nr 16.
 • Szabała H. (1997), Gorzki smak wolności, [w:] H. Szabała (red.), Deklinacje wolności, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Szumigraj M. (2003), [hasło] Kariera, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Wiatrowski Z. (2009), Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego.
 • Wojtasik B. (2011), Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa: KOWEZiU.
 • Wołk Z. (2013), Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa: Difin SA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2013_26_1-2_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.