PL EN


2014 | 27 | 2 |
Article title

Tożsamość pedagogów w kontekście wychowania do odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu. Szansa czy zagrożenie?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka podkreśla rolę edukacji, zwłaszcza relacji międzyosobowych pedagog–wychowanek, istotnych w procesie wychowania do odpowiedzialności. Podejmuje próbę określenia podmiotowych zasobów procesu edukacji, głównie w wymiarze wychowania. Omawia wyniki badań własnych, których celem było wskazanie czynników psychospołecznych, mających związek z kształtowaniem poczucia odpowiedzialności młodzieży. Na podstawie dotychczasowych badań z zakresu pedeutologii opisuje potencjał grupy nauczycieli–wychowawców–pedagogów. Wskazuje na te czynniki (cechy nauczycieli, wyznaczone role i zadania), które wydają się istotne w procesie wychowania do odpowiedzialności (kształtowania i rozwijania poczucia odpowiedzialności młodzieży).
EN
In the article the author highlights the role of education and particularly the role of interpersonalrelationships teacher/tutor – student, which are essential in the process of educating to responsibility.She undertakes an attempt to define subjective resources of the educational process, mainly in theaspect of character education. The author presents the results of own research, whose purpose wasto identify psychosocial factors which are related to shaping a sense of responsibility in youth. Onthe basis of existing research in the field of pedeutology she describes the potential of a group ofteachers/students/pedagogues. The author indicates the factors which appear to be significant in theprocess of educating to responsibility (shaping and developing a sense of responsibility in youth).
Keywords
PL
EN
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-03-16
Contributors
References
 • Bruner J. (2006), Kultura edukacji, Kraków: Universitas.
 • Derbis R. (1993), Skala do badania poczucia odpowiedzialności SPO, Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
 • Dudzikowa M. (2010), Inspiracje Brunerowskie, [w:] M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Easterbrooks S. R., Scheetz N. A. (2004), Applying Critical Thinking Skills to Character Education and Values Clarification with Students Who Are Deaf or Hard of Hearing, „American Annals of the Deaf”, 3.
 • Hintermair M. (2013), Executive Functions and Behavioral Problems in Deaf and Hard of Hearing Students at General and Special Schools, „Journal of Deaf Studies and Deaf Educational”, 18.
 • Jonas H. (1996), Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Kraków: Wydawnictwo Platan.
 • Kościelska M. (2007), Sens odpowiedzialności. Perspektywa psychologa klinicznego, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk: GWP.
 • Merecz D. (2010), Psychospołeczne cechy pracy: stresory i czynniki pozytywne, [w:] J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Nowicka-Kozioł M. (2000) (red.), Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Plutecka K. (2006), Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Pyżalski J., Merecz D. (2010), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Reber A., Reber E. (2008), Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Sass-Lehrer M. (1986), Competencies for effective teaching of hearing – impaired students, „Exceptional Children”, 55/3.
 • Tomaschewsky K. (1988), Badania nad procesami wychowywania uczniów ku odpowiedzialności w toku nauczania, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 3–4.
 • Zaborniak-Sobczak M. (2014), Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Zawadzki F. (1982), Pytanie o odpowiedzialność, [w:] J. Lipiec (red.), Człowiek i świat wartości, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2014_27_2_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.