PL EN


2014 | 27 | 2 |
Article title

Studium indywidualnego przypadku dziecka słabowidzącego z zespołem Downa jako przykład wychowania rehabilitującego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działania człowieka mające wywołać zmiany w osobowości dziecka, a także całokształt wpływów i oddziaływań środowiska społecznego, które kształtują jego rozwój i przygotowują do życia w społeczeństwie, możemy nazwać wychowaniem. Jeżeli proces ten przyjmuje postać kompleksowych oddziaływań i ma na celu usprawnienie osoby niepełnosprawnej do możliwie najwyższego poziomu, możemy mówić o wychowaniu rehabilitującym. W proces wychowania rehabilitującego zaangażowanych jest wiele osób, jednak największa odpowiedzialność spada na rodziców, którzy są najważniejszymi rehabilitantami swojego dziecka oraz pełnią rolę koordynatora wszelkich oddziaływań terapeutycznych. Celem niniejszej pracy jest ukazanie osiągnięć rozwojowych dziecka słabowidzącego z zespołem Downa, będącego rezultatem wychowania rehabilitującego. Metodą przyjętą w pracy jest studium indywidualnego przypadku. Analiza przypadku dotyczy dziewczynki czteroipółletniej i jest osadzona w kontekście wpływów wychowawczych rodziców oraz ich zaangażowania w terapię córki.
EN
Human activities which cause changes in a child’s personality and the aggregate of influences and impacts of the social environment, which shape a child’s development and prepare him/her for life in society, are called education. If this process takes the form of complex interactions and aims to ameliorate a disabled person to the highest possible level – we can talk about rehabilitation education. There are many people involved in this process, but the main responsibility falls on parents who are the most important physiotherapists of their child and play the role of a coordinator of all therapeutic impacts. The aim of this study is to show the developmental achievements of a partially sighted child with Down syndrome, which are the effects of the rehabilitation education. The study of an individual case was chosen for the method adopted in this work. The case analysis concerns a four and a half year old girl and is set in the context of the educational influences of her parents and their involvement in the therapy of their daughter.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-14
Contributors
References
 • Borzyszkowska H. (1984), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i społeczeństwie, [w:] A. Hulek (red.), Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa: PWN.
 • Dykcik W. (2001), Problemy autonomii, integracji społecznej i normalizacji życia osób niepełnosprawnych w środowisku, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Dzierwa S. (2002), Jak pomóc rodzicom dziecka niepełnosprawnego? „Nowa Szkoła”, 2.
 • Eckert U. (2006), Możliwości wyboru drogi życiowej przez osoby niepełnosprawne, [w:] Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Gałkowski T. (1979), Dzieci specjalnej troski, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Hryniewicka A. (2000), O potrzebie kreacji w życiu dzieci niepełnosprawnych, „Szkoła Specjalna”, 4.
 • Kirenko J. (2002), Indywidualny a społeczny model niepełnosprawności – próba empirycznej weryfikacji, [w:] Z. Tarkowski. G. Jastrzębowska (red.), Człowiek wobec ograniczeń – niepełnosprawność, komunikowanie, diagnoza, terapia, Lublin: Wydawnictwo Fundacji „ORATOR”.
 • Kołodziej A. (1973), Rola grup społecznych i osób znaczących w procesie przystosowania społecznego jednostki, „Psychologia Wychowawcza”, 2.
 • Konarzewski K. (1987), Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa: PWN.
 • Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009), Słownik pedagogiczny, Warszawa: PWN.
 • Muszyński H. (1974), Ideał i cele wychowania, Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 • Obuchowska I. (1991), (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 • Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B. (2001), Wpływ transformacji społeczno-ekonomicznej na sytuację życiową i aktywność osób niepełnosprawnych w latach 90., [w:] Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Problemy opieki i środowisko życia osób niepełnosprawnych, Olsztyn: Wydawnictwo OSW.
 • Oszustowicz B. (2006), Obraz rodziny w percepcji młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym – stan aktualny a przewidywania dotyczące przyszłości, [w:] Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska (red.), Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Skrzetuska E., Osik-Chudowolska D., Wojnarska A. (2002), Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Sowa J. (2005). Przestrzeń życiowa w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, „Rewalidacja”, 1.
 • Ziemska M. (1980), Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2014_27_2_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.