PL EN


2015 | 28 | 1 |
Article title

Postrzeganie pracy przez osoby niesłyszące i słabosłyszące

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą zmiennością i niestabilnością, co powoduje trudności w dostosowaniu się do jego realiów wielu bezrobotnych, zwłaszcza absolwentów. To przystosowanie się jest jeszcze trudniejsze, jeśli osobie towarzyszy jakaś niepełnosprawność. Badania wskazują, że tranzycja ze szkoły na rynek pracy jest szczególnie trudna dla osób z wadą słuchu. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi sytuacji osób niesłyszących i słabosłyszących w kontekście ich funkcjonowania na rynku pracy. W pierwszej części autorka dokonuje przeglądu literatury badawczej, natomiast w drugiej prezentuje własne badania w grupie 31 dorosłych bezrobotnych osób z wadą słuchu, określając ich postrzeganie pracy jako takiej, sytuacji osób z wadą słuchu na rynku pracy, dostrzeganie korzyści, jakie daje praca zawodowa, oraz cech dobrej pracy. Wyniki badań prowadzą do istotnych wskazówek co do edukacji osób niesłyszących i słabosłyszących, dzięki którym może wzrosnąć zatrudnialność (employability) osób z wadą słuchu.
EN
The contemporary labor market is characterized by high volatility and instability. It causes difficulty in adjusting to it of many unemployed people, especially graduates. This adaptation is more difficult if the person has some kind of disability. Research indicates that transitions from school to the labor market is particularly difficult for people with hearing impairment, even more than for people with other disorders or disabilities. The aim of the article is to introduce the reader to the situation of the deaf and hard of hearing in the context of their performance in the labor market. In the first part, the author reviews the research literature, while the second presents her own research in a group of 31 adult unemployed people with hearing loss. The research aimed at describing their perception of work as a whole, the perception of the specific situation of people with hearing loss in the labor market, the perception of the benefits and features of professional work and the characteristic features of a “good job”. The results lead to important implications for the education of the deaf and hard of hearing, so as to heighten their chances of employability.
Year
Volume
28
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-02
Contributors
References
 • Bańka A. (2003), Rola poradnictwa zawodowego w integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy, [w:] Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały konferencyjne, Warszawa: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundacja Fundusz Współpracy.
 • Boutin D. L., Wilson K. B. (2009), Professional Jobs and Hearing Loss: A Comparison of Deaf and Hard of Hearing Consumers, „Journal of Rehabilitation”, 75 (1).
 • Domagała-Zyśk E. (2010), Postrzeganie predyspozycji zawodowych osób z uszkodzeniami słuchu, [w:] D. Bis, J. Ryś (red.), Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, Lublin: Studio Format.
 • Domagała-Zyśk E. (2013), Współczesne rozwiązania w zakresie wspierania zatrudnienia osób z uszkodzeniami słuchu, [w:] B. Sidor-Piekarska (red.), Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dziurla R. (2013), Ocena poznawcza sytuacji wchodzenia na otwarty rynek pracy za pomocą metody zatrudnienia wspomaganego i satysfakcja z życia a zasoby podmiotowe u głuchych i słabosłyszących (GiS) młodych dorosłych, referat na Konferencji Naukowej „Konteksty Psychologii Rehabilitacji”, Lublin: KUL, 3.12. 2013.
 • El-Khiami A. (1993), Employment transitions and establishing careers by postsecondary alumni with hearing loss, „The Volta Review”, 95 (4), 357–366.
 • Foster S., MacLeod J. (1998), Deaf people at work: assessment of communication among deaf and hearing persons in work settings, „International Journal of Audiology”, 42 (128).
 • Geyer P. D., Schroedel J. G. (1998), Early Career Job Satisfaction for Full-Time Workers Who are Deaf or Hard of Hearing, „Journal of Rehabilitation”, 64 (1).
 • Hasson D., Theorell T., Westerlund H., Canlon B. (2010), Prevalence and characteristics of hearing problems in a working and non-working Swedish population, „Journal of Epidemiology Community Health”, 64.
 • Helvik A. S., Krokstad S., Tambs K. (2009), Socioeconomic inequalities in hearing loss in a healthy population sample: TheHUNT Study, „American Journal of Public Health”, 99.
 • Jung D. (2012), Association of Hearing Loss With Decreased Employment and Income Among Adults in the United States, „Annals of Otology, Rhinology and Laryngology” 121 (12).
 • Jung D., Bhattacharyya N. (2012), Association of hearing loss with decreased employment and income among adults in the United States, „Annals of Otology, Rhinology and Laryngology” 121 (12), 771–775.
 • Luft P. (2012), Employment and Independent Living Skills of Public School High School Deaf Students: Analyses of the Transition Competence Test Battery Response Patterns, „JADARA”, 293.
 • Majewski T., Szczepankowska B. (1998), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, [w:] B. Szczepankowska, A. Ostrowska (red.), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Warszawa : Krajowy Urząd Pracy.
 • Moore C. L. (2001), Disparities in job placement outcomes among deaf, late-deafened and hard of hearing consumers, „Rehabilitation Counselling Bulletin” 44 (3).
 • Rydberg E. (2011), Coniavitis Gellerstedt L., Danermark B. (2011), Def peoples employment and workplaces – similarities and differences in comparison with a reference population, „Scandinavian Journal of Disability Research”, 13 (4).
 • Scherich D. L. (1996), Job Accommodations in the Workplace for Persons who are Deaf or Hard of Hearing: Current Practices and Recommendations, „Journal of Rehabilitation”, 62.
 • Szczepankowski B. (1998), Osoby z uszkodzonym słuchem, [w:] B. Szczepankowska, A. Ostrowska (red.), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Warszawa : Krajowy Urząd Pracy.
 • Traxler C. B. (2000), The Stanford Achievement Test, gth edition: National norming and performance standards for deaf and hard-of-hearing students, „Journal of Deaf Studies and Deaf Education”, 5.
 • Wagner M., Newman L., Cameto R., Garza N., and Levine P. (2005), After high school: A first look at the postschool experiences of youth with disabilities: A report from the National Longitudinal Transition Study-2(NLTS2), Institute of Educational Sciences, National Center for Special Education Research, U.S. Department of Education. On-line: http://www.nlts2.org/reports/2005_04/index.html D.P.18.12.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2015_28_1_163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.