PL EN


2015 | 28 | 1 |
Article title

Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych ruchowo

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza postaw młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Dokonano charakterystyki postaw wobec osób niepełnosprawnych, a także różnych czynników warunkujących te postawy. Czynniki pogrupowano na: społeczno-demograficzne, kulturowe oraz osobowościowe. W badaniach własnych przyjęto trójczynnikową teorię postawy, wykorzystano kwestionariusz postaw wobec osób z niepełnosprawnością ruchową w opracowaniu własnym. Wyniki badań 249 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych pokazały, że pozytywna postawa młodzieży wobec niepełnosprawnych ruchowo ma charakter deklaratywny. Młodzież licealna w porównaniu z gimnazjalistami wykazuje bardziej negatywną postawę w stosunku do osób niepełnosprawnych ruchowo, zwłaszcza w wymiarze poznawczym i emocjonalnym.
EN
The aim of this article is an analysis of attitudes of young people towards people with physical disabilities. Social attitudes towards people with disabilities and the various determinants of these attitudes were the subject of the study. These factors are grouped into: socio-demographic, cultural and personal. The results of research conducted among 249 secondary school students and high school students have shown that a positive attitude towards young people with physical disabilities has a declarative nature. High school students in comparison with secondary school students have a more negative attitude to people with physical disabilities, especially in the cognitive and emotional dimension.
Year
Volume
28
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-02
Contributors
References
 • Chajda E. (2007), Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań, Warszawa CBOS.
 • Chodkowska M., Kazanowski Z. (2007), Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec edukacji integracyjnej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Ćwirynkało K. (2010), Pełnosprawni uczniowie wobec swoich rówieśników z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność”, 3.
 • Gil R., Wilczewska L., Dziedziczko A. (2005), Postawy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wobec osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, „Annales UMCS”, sec. J, vol. LX, suppl. XVI, 122.
 • Kirenko J. (2002), Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Ryki: Wydawnictwo WSUPiZ.
 • Kirenko J. (2007), Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kirenko J., Korczyński M. (2000), Niepełnosprawni wobec niepełnosprawności, „Annales UMCS”, sec. J, vol. XV, 18.
 • Komorska M. (1999), Postawy społeczeństwa polskiego wobec dzieci niepełnosprawnych, „Annales UMCS”, sec. J, vol. XIV, 16.
 • Kossewska J. (2003), Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich determinanty, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica I”, 14.
 • Kowal K. (2004), Postawy rodziców dzieci pełnosprawnych wobec osób z niepełnosprawnością, [w:] G. Kwaśniewska, A. Wojnarska (red.), Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych,
 • Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kowalska J., Winnicka J. (2013), Attitudes of undergraduate students towards person with disabilities; the role of the need for social approval, „Polish Psychological Bulletin”, 44 (1).
 • Larkowa H. (1970), Postawy otoczenia wobec inwalidów, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.
 • Larkowa H. (1985), Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych, [w:] A. Hulek (red.), Stosunek społeczeństwa do ludzi niepełnosprawnych, Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak
 • (red.), Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 • Osik-Chudowolska D. (2010), Ustosunkowanie uczniów gimnazjum do niepełnosprawnych kolegów – w poszukiwaniu konsekwencji stereotypowego myślenia, [w:] M. Chodkowska, S. Byra, Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, M. Parchomiuk, B. Szabała, Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Ostrowska A. (1994 a), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych. Raport z badań, Warszawa: IFiS.
 • Ostrowska A., Sikorska J., Sufin Z. (1994b), Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce. Raport z badań, Warszawa: IFiS.
 • Ostrowska A., (2002), Społeczeństwo polskie wobec osób niepełnosprawnych. Przemiany postaw i dyskursu, [w:] J. Sikorska (red.), Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Warszawa: IFiS.
 • Przybylski K. (2010), Znaczenie terminu osoba niepełnosprawna – ku edukacyjnym i społecznym warunkom integracji osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność”, 3.
 • Rutkowska E., wsp. (2000), Postawy społeczne młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, „Zdrowie Publiczne”, 12.
 • Sękowski A. (1992), Postawy społeczne wobec inwalidów, „Problemy Współczesnej Psychologii”, 2.
 • Sękowski A. E. (1994), Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Sękowski A., Witkowska B. (2002), Kierunki typologii uwarunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych, „Roczniki Psychologiczne”, 5.
 • Witkowski T. (1993), Zmiany mentalności w stosunku do osób niepełnosprawnych, [w:] M. Wątorska, W. Otrębski (red.), Wokół osób niepełnosprawnych, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Wojciszke B. (2005), Postawy i ich zmiana, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: GWP.
 • Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, Gdańsk: GWP.
 • Wyczesany J. (2009), Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec osób niepełnosprawnych – analiza porównawcza, [w:] Z. Gajdzica (red.), Problemy edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 11: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej, Kraków: Impuls.
 • Zaorska M. (2006), Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych, „Wychowanie na co Dzień”, 7/8.
 • Zasępa E., Czabała Cz., Starzomska M. (2005), Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, „Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo”, 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2015_28_1_67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.