PL EN


2015 | 28 | 1 |
Article title

Trajektoria w analizach cierpienia osób z nagłą utratą sprawności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki, zwłaszcza medycyny, psychologii, genetyki czy pedagogiki specjalnej, człowiek – jako główny z bytów we współczesnym świecie – jest zdolny do pokonywania wielu ograniczeń i problemów, kryzysów egzystencjalnych, sytuacji trudnych, bólu i cierpienia. Pojawienie się nagłej niepełnosprawności zmienia jednak całkowicie jego sytuację, powodując wiele negatywnych przeżyć. Jest to proces trajektoryjnych zmagań z lękiem, odrzuceniem, samotnością i poszukiwaniem wartości cierpienia, ale i próba akceptacji własnej osoby w nowych rolach i zadaniach oraz ograniczeniach egzystencji.
EN
In accordance with the achievements of modern science, especially medicine, psychology, genetics and special education, a contemporary human – as the main being in the modern world – is able to overcome many constraints and problems, existential crises, difficult situations, pain and suffering. The occurrence of a sudden disability, however, changes the situation completely, causing a lot of negative experiences and becomes the process of trajectorical struggle with fear, rejection, loneliness and the search for the value of suffering, but also an attempt to accept oneself in new roles and limitations of existence.
Year
Volume
28
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-09-02
Contributors
References
 • Bedyńska S., Rycielski P. (2010), Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Scholar.
 • Brzezińska A., Kaczan R., Smoczyńska K. (2010), Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii życia przez osoby z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Scholar.
 • Bujnowska-Fedak M., Domański M., Steciwko A. (1997), Sztuka przekazywania trudnych wiadomości. Psychologiczne aspekty śmierci i umierania, [w:] J. Łazowski. G. Dolińska-Zygmunt (red.), Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie, Wrocław: Wydawnictwo AWF.
 • Cackowski Z. (1997), Ból, lęk, cierpienie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Dobrowolska D. (1992), Przebieg życia – fazy – wydarzenia, „Kultura i Społeczeństwo”, 2.
 • Dykcik W. (2005), Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych, Poznań: Wydawnictwo PTP.
 • Dykcik W. (2007), Zmieniająca się rzeczywistość jako źródło cierpień egzystencjalnych i moralnych człowieka, [w:] A. A. Zych, A. Nowicka (red.), „By człowiek nie musiał cierpieć”, Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz, Wrocław: Wydawnictwo Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Egan G. (1997), Kompetentne pomaganie, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Frankl V. E. (1984), Homo patiens, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Górecki M. (2007), Trajektoria, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Kępiński A. (2013), Poznanie chorego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kirenko J. (2002), Ocena życiowych możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych, [w:] E. Rutkowska (red.), Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich, Lublin: Wydawnictwo Czelej.
 • Kowalik S. (2003), Dorosłość osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji sfery utraconego rozwoju, [w:] K. Rzedziecka, A. Kobylańska (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczu pedagogiki specjalnej, Kraków: Impuls.
 • Lewandowska (1997), Trajektoria cierpienia matek dziecka z autyzmem, [w:] C. Kosakowski, A. Krause, S. Przybyliński (red.), Pomiędzy teorią a praktyką, Olsztyn: Wyd. UWM.
 • Nowak-Lipińska (2007), Mam upośledzoną umysłowo matkę – rzecz o trajektorii cierpienia, [w:] T. Sołtysiak, M. Gołębiowska (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek: Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 • Olearczyk T. (2007), Wybrane aspekty cierpienia. Czego może uczyć cierpienie? [w:] G. Makiełło-Jarża, Z. Gajda (red.), Ból i cierpienie, Kraków: Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna AFM.
 • Riemann G., Schütze (1992), Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, 2.
 • Schütze F. (1997), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, 1.
 • Ślęzak M. (2005), Trajektoria cierpienia jako kategoria analizy w badaniach etnicznych (propozycje badań), [w:] J. Leoński, A. Kołodziej-Duraś (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, Szczecin: Wydawnictwo Economicus.
 • Strauss A. L. (1989), The Rebirth of Classical Political Rationalism. An Introduction to the Thought of Leo Strauss. Essays and Lectures by Leo Strauss, Chicago: Wydawnictwo Aldine Publisching Co.
 • Wikliński (2010), Modele niepełnosprawności – indywidualny i funkcjonalny, [w:] A. I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Scholar.
 • Wolski P. (2010), Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa, Warszawa: Scholar.
 • Zakrzewska-Manterys E. (1995), Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sember.
 • Zawiła (2008), Religia i śmierć. Trajektoria i jej religijne aspekty na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce, Kraków: Wyd. NOMOS.
 • Zych A. A., Nowicka A. (2007), „By człowiek nie musiał cierpieć …” Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2015_28_1_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.