PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Asystent osoby starszej. Konieczność kształcenia do nowej specjalności w pracy socjalnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowana obecnie dynamika procesów demograficznych skłania do podjęcia działań, które będą sprzyjały realizacji potrzeb i oczekiwań osób starszych. Dotyczy to zarówno polityki społecznej państwa, jak i konstruowania programów edukacyjnych, które pozwolą na przygotowanie specjalistów zapobiegających ekskluzji społecznej seniorów. Nie można tego zrobić byle jak, gdyż zmiany demograficzne, których jesteśmy świadkami, implikują szereg konsekwencji ekonomicznych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych, których elementem są osoby starsze. Stale rosnąca liczba osób w podeszłym wieku i coraz większa ich aktywność społeczna wywołały konieczność zawodowego kształcenia specjalistów w zakresie asystentury osobom starszym, pojmowanej interdyscyplinarnie, jako elementu szerzej rozumianego systemu opieki i wsparcia osób w podeszłym wieku.
EN
Currently observed dynamics of demographic processes tends to take actions that would support implementation of the needs and expectations of older people. This applies both to state social policy, as well as the construction of educational programs that will help to prepare professionals to prevent seniors’ social exclusion. It cannot be done anyhow, because demographic changes we are witnessing imply a number of consequences of economic, social, cultural and educational, whose elements are elderly. The constantly growing number of elderly people and increasing their social activity caused a need for professional training of specialists in the field assistant for the elderly interdisciplinary wider understood as part of system of care and support of the elderly.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
  • Błędowski P. (2012), Polityka wobec osób starych – cele i zasady, „Studia BAS”, 2 (30).
  • GUS, Starzenie się ludności, www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1718.htm (dostęp: 07.01.2016).
  • Konieczna-Woźniak R. (2005), Seniorzy w społeczeństwie wiedzy i informacji, [w:] A. Fabiś (red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.
  • Leszczyńska-Rejchert A. (2006), Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  • Wawrzyniak J. (2007), Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
  • Weissbrot-Koziarska A. (2014), Dialog międzypokoleniowy – wspólnym celem Europy, [w:] O. Žuk, I. Dzieńdziora-Frelich (red.), Aspekty starzenia się organizmu, Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Studio Impreso Przemysław Biliczak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.