PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Bezpieczeństwo społeczne osób starszych w aspekcie systemu wsparcia społecznego na przykładzie Siemianowic Śląskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł powstał w oparciu o badania oraz analizy zjawisk i problemów społecznych, jakie prowadzono od 2000 r. w Siemianowicach Śląskich. Podjęte rozważania odnoszą się m.in. do istotnej kwestii, jaką jest poczucie bezpieczeństwa społecznego osób starszych w systemie pomocy społecznej. W wyniku analiz otrzymano potwierdzenie, że system wsparcia społecznego daje poczucie bezpieczeństwa w zakresie świadczeń finansowych, ale nie zaspokaja wszystkich potrzeb osób starszych. Z tego powodu seniorzy dążą do podejmowania różnych aktywności, które pozwalają im zaspokoić inne potrzeby składające się na poczucie bezpieczeństwa społecznego. Osoby starsze poszukują takich obszarów aktywności, które dają zarówno satysfakcję, jak i poczucie bycia potrzebnym. W dobie starzenia się społeczeństwa, w tym społeczności Siemianowic Śląskich, należy podejmować działania w postaci programów czy projektów, które pozwolą osobom starszym na jak najdłuższe zachowanie samodzielności i niezależności. To oznacza, że lokalna polityka wobec osób starszych i starości powinna wykraczać swym zakresem daleko poza ochronę zdrowia i pomoc społeczną jako obszary zorientowane na osoby starsze.
EN
The article in question has come into being as a result of the research and analysis of effects and social problems that was carried out in 2000 in Siemianowice Śląskie. The considerations among the others pertained to a relevant issue such as the feeling of social safety of the elderly in the system of social assistance. The analysis confirmed that the system of social assistance gives the feeling of safety in financial terms but it doesn’t satisfy all wants of the elderly. As a result the people take up various activities that help them to feel safer in their society. The elderly look for such areas that give satisfaction and make them being needed. The problem of ageing forces us somehow to create programmes or projects in order to keep the elderly independent and self-sufficient for as long as possible. This means that local policy should definitely focus on the areas that go further than health care and social assistance for the elderly.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Czaja J. (2004), Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: AON.
 • Instytut Służb Społecznych (2010), Instytucje wobec potrzeb osób starszych, Warszawa.
 • Jelonek A. (2004), Ludność Polski w świetle prognozy na lata 1999–2030, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Marczuk K.P. (2012), Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, [w:] A. Skrabacz, A. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia – uwarunkowania – wyzwania, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Maslow A. (2006), Motywacja i osobowość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rysz-Kowalczyk B. (2002), Leksykon polityki społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Stachowiak Z. (1994), Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] W. Stankiewicz (red.), Ekonomika obrony, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Szukalski P. (2012), Aktywność zawodowa, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 • Śladkowski S. (2004), Bezpieczeństwo ekologiczne, Warszawa: AON.
 • Turner J.S., Helms D.B. (1999), Rozwój człowieka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.