PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Umocowania prawne polskich uniwersytetów trzeciego wieku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest zobrazowanie modelu polskich uniwersytetów trzeciego wieku. Opracowanie ukazuje najważniejsze zmiany organizacyjne tych podmiotów, uwarunkowane przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Wywód przybliża czynniki różnicujące oraz charakterystykę uniwersytetów dla osób starszych.
EN
Main objective of this paper is to describe emergence of a Polish Universities of the Third Age model. Article indicates main organizational changes of these institutions conditioned by internal and external factors. The author describes differentiation factors and characteristics of these institutions for elderly.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Batorski D., Zając J.M. (red.) (2010), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Warszawa: UPC Polska, ARFP.
 • Borczyk W. (2015), W Polsce działa 520 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1410188,Wieslawa-Borczyk-w-Polsce-dziala-520-Uniwersytetow-Trzeciego-Wieku (dostęp: 12.02.2016).
 • Czerniawska O. (2007), Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • GUS (2015), Uniwersytety Trzeciego Wieku – wstępne wyniki badania, Gdańsk: Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
 • Halicki J. (2000), Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Halicki J. (2009), Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów, „Chowanna”, 2.
 • Informator Sekcji UTW przy Polskim Towarzystwie Gerontologicznym, 1987.
 • Klimczuk A. (2011), Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki, [w:] M. Grzybowski (red.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej.
 • Klimczuk A. (2012), Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building, “Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research”, 2.
 • Klimczuk A. (2013), Universities of the Third Age in Poland. Emerging Model for 21st Century, “Journal of Education, Psychology and Social Sciences”, 1.
 • Kresl P.K., Daniele I. (2010), The Aging Population and the Competitiveness of Cities. Benefits to the Urban Economy, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Konieczna-Woźniak R. (2001), Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Eruditus.
 • Marcinkiewicz A. (2012), Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych, „Ogrody Nauki i Sztuki”, 2.
 • McClusky H.Y. (1971), Education: Background Paper for 1971 White House Conference on Aging, Washington.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015, poz. 1393).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach (Dz.U. 2016, poz. 40).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016, poz. 239).
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku (2012), ZOOM na UTW. Zestawienie danych z badania ilościowego – wersja do konsultacji (stan na dzień 30 listopada 2012 r.), Warszawa.
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), www.pafw.pl/programy/program/203#.V3edXBLz_k4 (dostęp: 12.02.2016).
 • Schwarz D., Lentzy J., Hipp C. (2008), Senior Educational Programs for Compensating Future Student Decline in German Universities, [w:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (eds.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Heidelberg: Springer.
 • Szluz B. (2009), Kreacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego i aktywizowania osób starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w:] J. Daszykowska, R. Pelczar (red.), Czas wolny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Stalowa Wola: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, WZNoS.
 • Uniwersytety trzeciego wieku 1975–2013, „Uniwersytety Trzeciego Wieku. Ogólnopolski Biuletyn UTW” 2013, 1.
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku, Prof. dr med. Halina Szwarc – założycielka pierwszego UTW w Polsce, www.utw.pl/index.php?id=251 (dostęp: 12.02.2016).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991, nr 46, poz. 203).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104; Dz.U. 2015, poz. 1393, 1923).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873; Dz.U. 2016, poz. 239).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365).
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 1198).
 • Zan L. (1993), Die akademische Seniorenbildung. Eine historische Bilanz in methodisch-didaktischer Abricht, Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
 • Ziębińska B. (2007), Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.