PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Wychowanie w rodzinie źródłem kapitału społecznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie roli rodziny jako źródła kapitału społecznego. Z omówionych w opracowaniu funkcji rodziny wynika, iż jest ona instytucją, która wyposaża jednostkę w zdolności i umiejętności społecznego funkcjonowania, czyli w kapitał społeczny, i sama ów kapitał tworzy oraz jest jego dysponentem. Proces edukacyjno-wychowawczy, w efekcie którego tworzy się kapitał społeczny, kulturowy i ludzki, tkwi w zdolności do właściwego przygotowywania kolejnych pokoleń do życia w przyszłym społeczeństwie. Istotne dla budowania kapitału społecznego są takie czynniki, jak: współpraca, zaufanie, umiejętność współdziałania, wzajemne zrozumienie. Jednym z ważnych czynników w tym procesie są postawy rodzicielskie. Warunkiem właściwej realizacji celów edukacyjno-wychowawczych rodziny jest posiadana wiedza i doświadczenie rodziców.
EN
The paper aims at demonstrating the role of a family as a source of social capital. As follows from the functions of a family described in the paper, it is an institution that provides an individual with skills and abilities necessary to function in a society, i.e. a social capital. In addition, it is the family that builds and dispose of the capital. The education and upbringing process which gives rise to social, cultural and human capital, lies in the ability to prepare next generations for life in the future society. The following factors are of crucial importance for the social capital: cooperation, trust, teamwork and mutual understanding. Parents’ attitudes constitute one of the main factors of the process. The knowledge and experience of parents are necessary to achieve the goals of education and upbringing process.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Bartoszek A. (2008), Konwersja kapitałów społeczno-kulturowych na kapitał obywatelski – rzecz o wytwarzaniu otwartych społeczności, [w:] M.S. Szczepański, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bourdieu P. (1986), The Forms of Capital, [w:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press.
 • Bourdieu P. (2005), Struktury, habitus, praktyki, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Lektury, Kraków: Instytut Wydawniczy Znak.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Coleman J. (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Coleman J.S. (1998), Social Capital in the Creation of Human Capital, “Supplement to American Journal of Sociology”, 94.
 • Dyrda M.J. (2009), Pedagogika społeczna. O aspiracjach, jakości i sensie życia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Dyrda M.J. (2013), Pedagogika społeczna. Wychowanie dla tworzenia kapitału społecznego, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fukuyama F. (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku spolecznego, Warszawa: Bertelsmann Media.
 • Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I. (1996), Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków: WAM.
 • Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R. (2011), Kapitał rodziny, [w:] M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, E. Bochnio, K. Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak, Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, t. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kamiński A. (1982), Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kant I. (1999), O pedagogice, Łódź: DAJAS.
 • Kawula S. (2009), Zasoby wychowania w środowisku życia współczesnego Polaka, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (2006), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kluzowa K. (2005), Sytuacja demograficzna rodziny polskiej lat dziewięćdziesiątych i jej konsekwencje społeczne, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kwiatkowski M. (2005), Kapitał społeczny, [w:] H. Kubiak, G. Lissowski, M. Morawski, J. Szacki (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Marynowicz-Hetka E. (red.) (2007), Pedagogika społeczna, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marzec-Holka (2009), Kapitał społeczny jako predykator konstruowania rzeczywistości w środowisku lokalnym, [w:] Marzec-Holka K. (red.), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Matyjas B. (2007), Pedagogika społeczna i rodzina – obszary badań, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mendel M. (2002), Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nagórny J., Jeżyna K. (2006), Nauczanie moralne Jana Pawła II. Rodzina, Radom.
 • Niemierko B. (2011), Jak mierzyć kapitał ludzki i kapitał społeczny? Edukacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 4 (187).
 • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nowak M. (2007), Programy Szkoły Rodziców jako przejaw troski o wychowanie do rodzicielstwa, [w:] D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Nowicki M.A. (2003), Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”.
 • Pilch T., Lepalczyk I. (red.) (2003), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Przymeński A. (2004), Kapitał społeczny – pojęcie czy teoria, [w:] L. Frąckiewicz, A. Rączaszka (red.), Kapitał społeczny, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków–Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2008), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2009), Ideologia a partycypacja społeczna. Rola i znaczenie kapitału społecznego, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Rymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
 • Satir V. (2002), Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Stachowicz J. (2006), Kapitał społeczny a kreowanie wiedzy organizacyjnej, [w:] J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza „Exit”.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie: fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tyszka Z. (1976), Socjologia rodziny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tyszka Z. (2003), Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Walukiewicz S. (2006), Trzy modele do analizy kapitału społecznego, [w:] J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza „Exit”.
 • Ziemska M. (1973), Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.