PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Akademicka edukacja do pracy socjalnej w Polsce w perspektywie nowych wyzwań

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istnieje wiele kontrowersji wokół procesu edukacji zawodowej do obszaru działania socjalno-wychowawczego i odpowiadającego nowym wyzwaniom kształcenia kompetencji profesjonalnych pracowników socjalnych. Akademickie dyskusje dotyczą nie tylko istoty profesjonalizacji, ale i takiego przygotowania zawodowego pracowników socjalnych, które odpowiadałoby przyjętym standardom oraz indywidualnym i społecznym oczekiwaniom. Podjęty dyskurs nad edukacyjnymi dylematami akademickiej edukacji pracowników socjalnych jest próbą refleksji nad możliwymi obszarami eksploracji tego problemu oraz dylematami związanymi z kształtowaniem oczekiwanej wiedzy, umiejętności i postaw, które sprzyjałyby efektywnym działaniom profesjonalnym pracownika socjalnego.
EN
There is a lot of discussions around process of professional education for socio-educational activity, which answers for new challenges of training competencies of social work professionals. Academic discourses are related not only with concept of profesionalization, but also are focused on such kind of education, which is adequate to accepted standards and individual as well as social expectations. Undertaken discourse on educational dilemmas of academic education of social workers is a kind of reflection on possible aspects of exploration of the problem and dilemmas connected with creating expected knowledge, skills and attitudes, which are friendly for effective social work professional practice.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
author
References
 • Campanini M., Frost E. (2004), Introduction, [w:] M. Campanini, E. Frost (eds.), Social Work in Europe. Commonalities and Differences, Rome: Carocci.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2013), Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, [w:] M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas?, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE L 255/22, PL, 30 września 2005 r., art. 2–4, 12–14, pkt. 9–18).
 • Frysztacki K. (2008), Dwadzieścia lat specjalności pracy socjalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 14.
 • Frysztacki K. (2013), Praca socjalna: czy dyscyplina teoretyczna, dlaczego i jak?, [w:] K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Kantowicz E. (2005), Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Kantowicz E. (2011), Kierunki profesjonalnego kształcenia do pracy socjalnej w Europie, [w:] A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 • Kantowicz E. (2013), Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Lepalczyk I. (1999), Wpływ Kamińskiego na praktykę i myśl socjalną w Polsce, [w:] I. Lepalczyk, W. Ciczkowski (red.), Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marynowicz-Hetka E. (2003), Podejście transwersalne w analizie obszarów działania społecznego, [w:] S. Kawula, E. Marynowicz-Hetka, A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Kastalia.
 • Marynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Michalska A. (2013), Przykłady dysfunkcji w kształceniu pracowników socjalnych, „Annales UMCS. Sectio J”, XXVI, 1–2.
 • Piekarski J. (1999), Problem wiedzy profesjonalnej w pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (eds.), European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. 2005, nr 61, poz. 544).
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. 2008, nr 27, poz. 158).
 • Rymsza M. (red.) (2010), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Szmagalski J. (2012), Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Urbaniak-Zając D. (2016), W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.