PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Możliwości kształtowania kompetencji zawodowych asystentów rodzin w procesie szkolenia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Asystenci rodzin, by efektywnie realizować swoją rolę zawodową, uczestniczą w różnorodnych szkoleniach. W artykule podjęto próbę sprawdzenia, jakie są możliwości kształtowania kompetencji zawodowych adeptów asystencji rodzinnej. Badania przeprowadzono wśród 68 asystentów rodzin z województwa lubelskiego, wykorzystując autorski kwestionariusz dotyczący możliwości podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych w trakcie szkoleń. Wyniki analiz pozwalają sądzić, że badani lepiej oceniają te kompetencje radzenia sobie z zadaniami, które szkolili. Biorąc pod uwagę to, że badani pozytywnie oceniają szkolenia, cechuje ich gotowość i wysoki poziom motywacji do udziału w edukacji ustawicznej, a także to, że dostrzegają wiele korzyści płynących z uczestnictwa, wydaje się, że warto tworzyć spójną ofertę szkoleniową dla tej grupy zawodowej, adekwatną do zmieniających się potrzeb społecznych. Będzie to kolejny krok do profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny.
EN
For the family support workers to perform their professional role, it is important to develop their competencies through a variety of training courses. This paper aims to investigate the possibilities of competency development for family support workers. The study has been carried out among 68 family support workers from the Lublin Province through the author’s survey questionnaire on professional competency development opportunities through training courses. The study results demonstrate that the respondents consider that owing to the training courses their perform better in tasks they trained on. As the study participants have positive opinions on training courses, they are ready and highly motivated to participate in formal education, but also see a great deal of advantages of participation in other types of training. It seems that a coherent education plan for this professional group is worth developing, especially, considering the changing social needs, which can be further seen as the stepping stone to the professionalization of the family support worker profession.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Bernaś M., Trojanowski P., Tworek I. (2014), Problemy wdrożeniowe asystencji rodzinnej w świetle doświadczeń i opinii jej adeptów i ich opiekunów, Wrocław: Wydawnictwo In Posterum.
 • Czechowska-Bieluga M. (w druku), Przygotowanie zawodowe asystentów rodzin a realizowane przez nich działania. Analiza związku w świetle danych statystycznych i wyników badań własnych, [w:] T. Kamiński (red.), Praca socjalna. Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa, Warszawa: UKSW.
 • Informacja Rady Ministrów o realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013, poz. 135 z późn. zm.).
 • Kotlarska-Michalska A. (2011), Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny, [w:] A. Żukiewicz, Asystent rodziny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Krasiejko I. (2013), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U., nr 272, poz. 1608).
 • Różański A. (2012), Dobór szkoleń pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach – analiza zjawiska, „E-mentor”, 5.
 • Szpunar M. (2011), Znaczenie asystentury rodzin i działań projektowych „Rodzina bliżej siebie” po zakończeniu udziału w projekcie, [w:] M. Szpunar (red.), Asystentura rodziny, Gdynia: MOPS.
 • Szpunar M. (2013), Edukacyjne konfrontacje rzeczywistości w pracy socjalnej – asystenci rodzin wobec poczucia własnej kompetencji, [w:] M. Mendel, B. Skrzypczak (red.), Praca socjalna jako edukacja ku zmianie. Od edukacji do polityki, Warszawa: Wydawnictwo Fundacja ISP.
 • Urbaniak-Zając D. (2014), O profesjonalności pracy socjalnej w relacjach z badań, [w:] M. Szpunar (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk: ANWI.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013, poz. 135 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.