PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Identyfikacja z zawodem pracowników socjalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje badanie, którego celem było zdiagnozowanie poziomu poczucia oraz czynników mających wpływ na rozwój identyfikacji zawodowej pracowników socjalnych. Identyfikacja zawodowa jest rozumiana jako przyjmowanie i uwewnętrznianie wartości i norm obowiązujących jednostki czy grupy społeczne. Na rozwój identyfikacji zawodowej pracowników socjalnych mają wpływ takie czynniki, jak motywacja do pracy, zaangażowanie w pracę, satysfakcja i sukces zawodowy, ogólne nastawienie wobec zawodu. Dane zostały zebrane od 109 pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Wyniki pokazały, że badanych pracowników socjalnych cechuje wysoki poziom identyfikacji zawodowej. Ponadto różnią się oni pod względem wybranych elementów kształtujących ich poczucie tożsamości zawodowej.
EN
The article presents the research whose aim was to diagnose the level and factors influencing the development of professional identification of social workers. Professional identification is understood as acceptance and internalization of values and norms held by individuals or social groups. Development of professional identification of social workers is influenced by such factors as: motivation for work, commitment to work, job satisfaction, success at work, and general attitude towards the profession. Data was collected from 109 social workers employed in social welfare centres in Lubelskie and Świętokrzyskie voivodeships. The results demonstrate a high level of professional identification among the surveyed social workers. However, the respondents differ in terms of selected elements shaping their sense of professional identity.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Bieńko M. (2012), Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska E. (red.) (2009), Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Grączyńska K. (2013), Dlaczego tak trudno pomagać? Realia pomocy społecznej w Polsce, „Praca Socjalna”, 5.
 • Kanasz T. (2014), Badanie emocji społecznych pracowników socjalnych, „Praca Socjalna”, 1.
 • Kanios A. (2012), Wokół profesjonalizmu pracowników socjalnych – analiza badawcza, „Praca Socjalna”, 3.
 • Kantowicz E. (2010), Profesjonalizm czy osobiste zaangażowanie – dylematy etyczne pracy socjalnej, „Praca Socjalna”, 2.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2000), Pracownicy socjalni, [w:] Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kurcz A. (2002), Poczucie tożsamości zawodowej pracowników socjalnych, [w:] J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC.
 • Oleksa K. (2013), Wypalenie zawodowe, zaangażowanie i satysfakcja z pracy u osób wykonujących zawody społeczne, „Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej”, 13.
 • Rybczyńska D.A., Olszak-Krzyżanowska B. (1995), Aksjologia pracy socjalnej – wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Smoder A. (2010), Równowaga: praca – życie – wybór czy konieczność?, „Polityka Społeczna”, 4.
 • Zbyrad T. (2009), Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów. Raport z badań, Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Socjologii.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.