PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Motywy wyboru pracy wolontariusza streetworkingu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na motywy, jakimi kierowali się wolontariusze, wybierając służbę w streetworkingu. Wydaje się, że istota ludzka w swoim postępowaniu kieruje się własnym interesem, a motywy takiego działania można odnaleźć w zachowaniach, które są z pozoru bezinteresowne. W człowieku występuje sympatia do ludzi, często bezinteresowna, którą można zaobserwować w pracy streetworkera. W części teoretycznej niniejszego opracowania wyjaśniono pojęcie pracy, motywu, motywacji prospołecznej oraz podano jej rodzaje. W dalszej kolejności przedstawiono definicję streetworkingu i terminu „streetworker”. Część empiryczna zawiera badania autorskie nad motywami wolontariuszy do pracy w streetworkingu. Dokonano określenia znaczenia celów i dążeń życiowych badanych osób oraz zaprezentowano ocenę wartości pracy wolontariuszy i zwrócono uwagę na ich dalsze plany.
EN
A purpose of this article is to pay attention to motives, which volunteers headed to choose streetworking duty. It seems to that human being in one’s behaviour wended own business, and the motives those action we can recover in behaviour which is disinterested seemingly. Nonetheless in man occurs favour to people, often disinterested, which we can see in a streetworker job. In theoretical part this paper was given an explanation of work idea, motive, prosocial motivation and their types were handed. Then put up a definition of streetworking and a term of streetworker. An empirical part contains the authorial research over motives of volunteers to work in streetworking. Finally, meaning of the aims and life aspiration of the research people were determined. An assessment of job value was showcased as well as paid attention to their further plans.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Bocheńska-Seweryn M. (1996), Kościół katolicki w Polsce a opieka społeczna, [w:] B. Synak, M. Ruzica (red.), Sektor pozarządowy w zmieniającym się społeczeństwie, Gdańsk–Indianapolis: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Czerniachowska R. (2007), Profilaktyka, kompensacja, ratownictwo, opieka, pomoc – analiza pojęć i wzajemnych powiązań między nimi, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dąbrowska J., Gumkowska M. (2002), Wolontariat i filantropia w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie KLON JAWOR.
 • Gaś Z. (1995), Młodzieżowe programy wsparcia młodzieżowego, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Gaś Z. (2002), Wolontariat w profilaktyce, „Remedium”, 6.
 • Gawroński S. (1999), Ochotnicy Miłości Bliźniego, Warszawa: Wydawnictwo Więzi.
 • Gołąb A. (1980), Normy moralne a gotowość do udzielania pomocy innym, [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Górecki M. (1999), Wolontariat, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Jan Paweł II (1986), Encyklika Laborem excercens, O pracy ludzkiej, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kanios A. (2010), Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kromolicka B. (red.) (2005), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Kurzeja A. (2008), Dzieci ulicy, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Matczak A. (2001), Różne oblicza inteligencji: funkcjonowanie intelektu a osobowość, „Studia Psychologica”, 2.
 • Obuchowski K. (1983), Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ochman M., Jordan P. (1997), Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa: Wydawnictwo BORIS.
 • Olubiński A. (2005), Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy socjalnej, [w:] B. Kromolicka (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Porowski M. (1998), Służba społeczna – zakres pojęcia, [w:] W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, Warszawa: IPSIR UW.
 • Reykowski J. (1986), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Reykowski J. (2000), O motywacyjnych regulatorach altruistycznego pomagania. Na przykładzie osób, które ratowały Żydów w okresie hitlerowskiej okupacji, [w:] I. Kurcz, D. Kądzielawa (red.), Psychologia czynności. Nowe perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Szczypior E., Meller A., Standard streetworkingu (ulicznej pracy socjalnej), www.wp.ajd.czest.pl/pracasocjalna/uploads/kierunek/streetworking.pdf (dostęp: 10.05.2016).
 • Tomaszewski T. (1994a), Komu się pomaga, „Chowanna”, 1, 5–12.
 • Tomaszewski T. (1994b), Kto i w jakich okolicznościach pomaga, „Chowanna”, 2, 5–17.
 • www.streetworking.org/pl/street (dostęp: 10.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.