PL EN


2016 | 29 | 3 |
Article title

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne szkolnictwa artystycznego formą wsparcia uczniów zdolnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotną formą wsparcia psychologicznego uzdolnionych kierunkowo uczniów szkół muzycznych, plastycznych i baletowych jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej. Formą pomocy pośredniej są z jednej strony działania informacyjno- szkoleniowe i publikacyjno-badawcze podejmowane z myślą o rodzicach i nauczycielach, a z drugiej strony działania integracyjno-superwizyjne ukierunkowane na wspomaganie zawodowe psychologów i pedagogów szkolnictwa artystycznego. Natomiast działalność poradniana stanowi formę bezpośredniej pomocy uczniom w rozwiązywaniu specyficznych dla szkolnictwa artystycznego problemów dotyczących: radzenia sobie z tremą, efektywnego ćwiczenia gry na instrumencie, czynników demotywujących i motywujących do rozwoju artystycznego, zasobów osobowościowych i samooceny oraz relacji interpersonalnych uczeń–nauczyciel. Problemy dostrzeżone dzięki praktyce poradnianej zaprezentowane zostały w szerokim kontekście rozważań teoretycznych obecnych w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu.
EN
Significant form of psychological support for gifted students of music, visual-art and ballet schools is a specialized psychological and educational counselling Centre of Arts Education. A form of indirect support are information training and additional research action aimed at helping parents and teachers of art schools as well as integration-supervisory action aimed at supporting educational specialists of artistic schools. In contrast, psychological and educational counselling is a form of direct support for students in solving specific artistic education-related problems: coping with stage fright, effective exercises for an instrument, motivating factors and inhibitors of artistic development, personality and self-esteem resources, student-teacher interpersonal relations. These problems were presented in a broad context of theoretical considerations present in Polish and foreign literature.
Year
Volume
29
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Bissinger-Ćwierz U. (2008), Kompetencje zawodowe nauczyciela szkoły muzycznej w aspekcie psychologicznym, [w:] W. Limont, B. Didkowska (red.), Edukacja artystyczna a metafora, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Bissinger-Ćwierz U. (2010), Emocjonalne funkcjonowanie uczniów szkół muzycznych, [w:] M. Manturzewska, B. Kamińska, A. Gluska (red.), Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych, Warszawa–Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej.
 • Chmurzyńska M. (2012), Kompetencje nauczyciela instrumentu. Stan pożądany–stan rzeczywisty, [w:] A. Michalski (red.), Tożsamość pedagogiki muzyki, Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
 • Dobson M. (2011), Insecurity, professional socialibilty and alcohol: Young freelance musicians’ perspectives on work and life in the music profession, „Psychology of Music”, vol. 39, 2, 240–260.
 • Gluska A. (2010), Charakterystyka pomocy psychologicznej w świetle trudności doświadczanych przez uczniów szkół muzycznych, [w:] M. Manturzewska, B. Kamińska, A. Gluska (red.), Poradnictwo
 • psychologiczne w polskich szkołach muzycznych, Warszawa Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej.
 • Golicz M., Sucharowska Z. (2010), Opis warsztatu pracy z tremą oparty na doświadczeniach muzyczka i psychologa, [w:] M. Manturzewska, B. Kamińska, A. Gluska (red.), Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych, Warszawa–Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej.
 • Hallam S. (2009), Jak nauczać, by uczenie się muzyki było skuteczne, [w:] B. Kamińska, M. Zagrodzki (red.), Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka wykonawcy, Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
 • Hallam S. (2006), Music Psychology in Education, Londyn: Bedford Way Papers, UCL Institute of Education.
 • Janowski A. (1980), Psychologia społeczna a zagadnienia wychowania, Wrocław: WSiP.
 • Kaczmarek S. (2010), Efektywne sposoby ćwiczenia na instrumencie, [w:] M. Manturzewska, B. Kamińska, A. Gluska (red.), Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych, Warszawa–Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej.
 • Kępińska-Welbel J. (2001), Trema, [w:] M. Manturzewska (red.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego, Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 • Klickstein G. (2009), The Musician’s Way. A Guide to Practice, Performance and Wellness, Nowy Jork: Oxford University Press.
 • Konaszkiewicz Z. (2012), A. Michalski (red.), U podstaw pedagogiki muzycznej w perspektywie przeszłości i przyszłości, [w:] Tożsamość pedagogiki muzyki, Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
 • Kotusiewicz A.A. (2000), Pytanie o nauczyciela, [w:] A.A. Kotusiewicz (red.), Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, Białystok: Wydawnictwo Żak.
 • Krygier M. (2014), Korzyści wynikające z kształcenia w szkole plastycznej, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”, 2, 59–65.
 • Kumik E. (2012), Postrzeganie środowiska szkolnego przez absolwentów szkół muzycznych, [w:] A. Michalski (red.), Tożsamość pedagogiki muzyki, Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
 • Lehrer P.M. (1987), A review of the approaches of the management of tension and stagefright in music performance, “Journal of Research in Music Education”, 35 (3), 143–152.
 • Machnikowska-Peschken M. (2014), Czy można uzdrowić „muzyczną schizofrenię”? – kilka uwag w sprawie „Raportu o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia”, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Centrum Edukacji Artystycznej”, 2, 149–154.
 • Manturzewska M. (1980), Rola cech osobowości w działalności muzycznej, [w:] Podstawy kształcenia muzycznego, t. II: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych, Warszawa:
 • Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, 21–31.
 • Manturzewska M., Kamińska B., Gluska A. (red.) (2010), Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych, Warszawa–Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej.
 • Manturzewska M. (1999), Tu się zaczęła nasza służba, [w:] W. Jankowski, A. Zemła (red.), Pierwsza szkoła umuzykalniająca w powojennej Warszawie, Warszawa: Wydawnictwo PSM I st. nr 1 im. Oskara Kolberga.
 • Mornell A. (2009), Ćwiczenie celowe i trzy stadia biegłości, [w:] B. Kamińska, M. Zagrodzki (red.), Ćwiczenie w rozwoju i działalności muzyka wykonawcy, Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
 • Napora E. (2005), Mechanizmy osobowościowe ucznia i ich związek z percepcja jakości obrazu nauczyciela, [w:] W. Limont, K. Nieledek-Zawadzka (red.), Dylematy edukacji artystycznej, t. I: Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Neuhaus H. (1970), Sztuka pianistyczna. Notatki pedagoga, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 • Nogaj A. (2014), Rola cech osobowości w edukacji muzycznej z perspektywy psychologów, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”, 2, 47–54.
 • Noremberg J. (2013), Uwarunkowania osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół baletowych, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”, 1, 71–79.
 • Olejniczak E. (2013), Psychologiczne uwarunkowania rozwoju zdolności plastycznych u dzieci i młodzieży, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”, 1, 41–44.
 • Oleszkiewicz A. (2006), Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Popek S. (2003), Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Welc M. (2010), Znaczenie osoby pedagoga w kształtowaniu odpowiednich postaw i nawyków w zakresie technologii występu i postrzegania tremy przez uczniów w początkowej fazie nauki, [w:]
 • M. Manturzewska, B. Kamińska, A. Gluska (red.), Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych, Warszawa–Bydgoszcz: Centrum Edukacji Artystycznej.
 • Wojtanowska-Janusz B. (2014), Wpływ muzyki i edukacji muzycznej na rozwój dzieci i młodzieży, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”, 2, 35–46.
 • Wroński R. (2014), Charakterystyka buntu młodzieńczego młodzieży uzdolnionej plastycznie, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej”, 2, 67–78.
 • Żylińska M. (2013), Muzyka w mózgu. Poradnik kieszonkowy CENSA, Warszawa: Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_3_177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.