Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 29 | 3 |

Article title

Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III – prezentacja właściwości psychometrycznych

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The CBQ III includes two subscales: Conformity - Nonconformity, which relates to the sphere of personality, and Algorithmic Behaviour - Heuristic Behaviour, which belongs to the cognitive sphere. Each subscale controls 13 traits distributed dichotomously, as continuous traits (continuum). The Questionnaire comprises 26 statements. The test–retest reliability is 0.95. Reliability assessed with Cronbach's Alpha for the Conformity - Nonconformity scale is 0.69 and for the Algorithmic Behaviour - Heuristic Behaviour is 0.65. The norms are prepared in the sten scale for the age brackets ranging from 15 to 60 years of age including sex on the Conformity - Nonconformity scale and without sex on the Algorithmic Behaviour - Heuristic Behaviour scale. Presented are also the results of the factor analysis and the relevance criterion CBQ III.
PL
KANH III składa się z dwóch skal konformizm–nonkonformizm które przynależą do sfery osobowości oraz skali zachowania heurystyczne–zachowania algorytmiczne, która przynależy do sfery poznawczej. Każda skala diagnozuje 13 właściwości dymensjalnych o charakterze kontinuum. Kwestionariusz składa się z 26 stwierdzeń. Rzetelność narzędzia mierzona metodą test–retest wynosi 0,95. Korelacja między wersjami polską i angielską dla skali K–N = 0,95, zaś dla skali A–H = 0,96. Rzetelność obliczona (N = 4271) przy pomocy alfa Cronbacha dla skali K–N = 0,69, dla skali A–H = 0,65. Normy zostały opracowane w skali stenowej dla grupy wiekowej 15–60 lat i uwzględniają odmienne wyniki dla kobiet i mężczyzn w skali K–N. W skali A–H wyniki zostały opracowane dla obu płci razem. Prezentowane są też wyniki analizy czynnikowej oraz trafności kryterialnej KANH III. 

Year

Volume

29

Issue

3

Physical description

Dates

published
2016
online
2017-06-28

Contributors

References

 • Bernacka R.E. (2003), Struktura czynnikowa skal konformizm i nonkonformizm Kwestionariusza Twórczego Zachowania KANH, „Annales UMCS”, sec. J, Pedagogia–Psychologia, XVI, 31–45.
 • Bernacka R.E. (2004), Konformizm i nonkonformizm a twórczość, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bernacka R.E. (2004a), Osobowościowy mechanizm konformizmu i nonkonformizmu, [w:] S. Popek, R.E. Bernacka, C. Domański, B. Gawda, D. Turska (red.), Twórczość w teorii i praktyce, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 57–68.
 • Bernacka R.E. (2005), Osobowościowy mechanizm konformizmu i nonkonformizmu – specyfika funkcjonowania i przejawy w zachowaniu, „Psychologia Rozwojowa”, 10 (2), 73–82.
 • Bernacka R.E. (2009), KANH III Questionnaire of Creative Behaviour – presentation of the revised version, [w:] S. Popek, R.E. Bernacka, C. Domański, B. Gawda, D. Turska, A. Zawadzka (red.), Psychologia twórczości. Nowe horyzonty, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 169–175.
 • Bernacka R.E. (2013), Wartości nonkonformistów konstruktywnych i pozornych, [w:] M. Kuśpit (red.), Barwy twórczości, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 385–399.
 • Bernacka R.E. (2016), Constructive and apparent nonconformists at school, [w:] C. Pracana (red.), Psychology Applications & Developments II. Advances in Psychology and Psychological
 • Trends Series, Lizbona: InScience Press, 105–115.
 • Brzeziński J. (1996), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: PWN.
 • Grohman M., Schmidt K. (2012), Teaching for creativity: How to shape creative attitudes in teachers and in students, [w:] M.B. Gregerson, H.T. Snyder, J.C. Kaufman (red.), Teaching creatively and teaching creativity, Nowy Jork: Springer Science & Business Media, 15–36.
 • Groner R., Groner M. (1990), Heuristische versus algorithmische Orientierung als Dimension des individuellen kognitiven Stils, [w:] K. Grawe, R. Höanni, N. Semmer, F. Tschan (red.), Über die richtige art, psychologie zu betreiben, Getynga: Hogrefe Verlag, 415–330.
 • Haller Ch., Courvoisier D. (2010), Personality and Thinking Style in Different Creative Domains, “Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts”, 4 (3), 149–160.
 • Karwowski M. (2006), Wybrane właściwości psychometryczne Kwestionariusza Twórczego Zachowania KANH Stanisława Popka, [w:] M. Karwowski (red.), Identyfikacja potencjału twórczego,
 • Warszawa: Transgresje, 195–236.
 • Karwowski M., Gralewski J. (2013), Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH: (konstruktywnie krytyczna) analiza psychometryczna, [w:] M. Kuśpit (red.), Barwy twórczości, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 211–243.
 • Nęcka E., Grohman M., Słabosz A. (2006), Creativity studies in Poland, [w:] J.C. Kaufman, R.J. Sternberg (red.), International handbook of creativity, Nowy Jork: CUP, 270–306.
 • Popek S. (2000), Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Popek S. (2001), Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Popek S. (2015), W kręgu aktywności twórczej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Strzałecki A. (1999), Style zachowania się. Kwestionariusz (wersja A), Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Szczepaniak P., Sliwińska M., Strelau J., Zawadzki B. (1998), Inwentarz Osobowości NEO–FFI Paula T. Costy, Jr i Roberta R. McCrae’a, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych
 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_3_33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.