PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie człowieka w miejscu pracy zależy przede wszystkim od warunków środowiska pracy, w tym organizacji pracy i relacji międzyludzkich. Środowisko pracy jest istotnym obszarem rozwoju zawodowego i społecznego człowieka, ale może też stanowić źródło wielu problemów, co w konsekwencji powoduje niepotrzebne napięcia i negatywne zachowania oraz obniża kulturę pracy. Celem podjętych rozważań jest zwrócenie uwagi na zagadnienie humanizacji pracy i miejsce człowieka w procesie pracy. Artykuł prezentuje analizę treści dotyczących środowiska pracy i jego elementów, relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz edukacyjnych oddziaływań środowiska pracy.
EN
One’s functioning at work depends strongly on working environment conditions, including work organization and interpersonal relationships. Working environment is an important area of professional and social development of an individual but may also constitute a source of many problems, causing unnecessary tensions, negative behaviours and consequently, lower the working culture. The aim of this study is to draw attention to work humanization issue and place of an individual in the working process. The article shows an analysis of studies concerning working environment and its elements, interpersonal relationships at work and educational impact of the working environment.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Bacon T.R. (2015), Budowanie relacji w firmie, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Eurydice (2011), Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Jan Paweł II (1986), Encyklika Laborem exercens, [w:] J. Gałkowski (red.), Laborem exercens. Tekst i komentarze, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Jasińska J. (2010), Stosunki i warunki pracy, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa: C.H. Beck.
 • Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kocór M., Strzebońska A. (2010), Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Korczyński S. (2011), Funkcjonowanie człowieka w organizacji, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Korpus J. (2008), Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] J. Jakubowski, J. Wątroba (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III, Kraków: StatSoft Polska.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Robert G., Hockey J. (2003), Środowisko pracy a wykonanie pracy, [w:] N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia. Wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trawińska-Konador K. (2013), Perspektywa uczenia się przez całe życie, [w:] Ł. Sienkiewicz (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.